Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Udzielenie licencji praw naukowych

Udzielenie licencji praw naukowych

Prawo do korzystania z wyników prac badawczych nie musi wynikać z definitywnego przeniesienia praw do wytworu na inny podmiot. Prawo takie może również wynikać z licencji praw naukowych, czyli upoważnienia do korzystania z przedmiotu tego prawa (wyników) w określonym zakresie (w tym także przez określony czas).

 

 

PRZYKŁAD
Instytutowi XyZ przysługuje patent na wynalazek (nowy środek owadobójczy), będący wynikiem (rezultatem) prac prowadzonych w Instytucie. W ramach komercjalizacji Instytut może sprzedać patent i uzyskać z tego tytułu jednorazowe wynagrodzenie. Alternatywnie Instytut może jednak udzielić na korzystanie z tego wynalazku licencji praw (zezwolenia), na podstawie której np.:
1) Prywatny przedsiębiorca będzie produkował urządzenia według wynalazku, ale na własny koszt i ryzyko, a także sam będzie pokrywał koszty ich dystrybucji (transportu, reklamy itp.).
2) Z tytułu korzystania z wynalazku przedsiębiorca będzie regularnie uiszczał wynagrodzenie na rzecz Instytutu.
3) Instytut, w wypadku licencji niewyłącznej, może zezwolić na korzystanie z wynalazku kilku osobom (i czerpać dochód z kilku źródeł).
4) Licencja może zostać udzielona na określony czas lub, w przypadku licencji na czas nieoznaczony, wypowiedziana, jeżeli, przykładowo, zmienią się warunki gospodarcze (na zasadach określonych w umowie licencyjnej).

Warto dodać, że licencje najczęściej mają sens, gdy uprawniony pragnie przyznać licencjobiorcy więcej praw niż tylko proste korzystanie z danego wytworu – przykładowo, zamierza zezwolić mu na produkcję i rozprowadzenie egzemplarzy danego wynalazku, topografii układu scalonego czy kopii oprogramowania. Jeżeli zaś zamiarem uprawnionego (np. PJB) jest wyłącznie upoważnienie do wykorzystania wyników (rezultatów) prac badawczych na własne potrzeby nabywcy, z reguły wystarczające prawa zapewni mu uzyskanie egzemplarza danego wytworu.

Warto pamiętać, że jeżeli z umowy dotyczącej praw autorskich nie wynika wyraźnie, czy stronom chodziło o przeniesienie praw czy licencji, prawo chroni bardziej uprawnienia twórcy (zbywcy), nakazuje bowiem traktować taką umowę jako umowę licencyjną.

Ponadto, umowy licencyjne mogą dotyczyć także tych praw własności przemysłowej, które już zostały zgłoszone do UPRP, ale jeszcze nie uzyskały rejestracji, a nawet chronione są wyłącznie tajemnicą przedsiębiorstwa (tzn. ich dysponent nie zamierza ich zgłaszać do urzędu). Wówczas, o ile strony nie postanowią inaczej, umowy o korzystanie z tych wytworów będą odpowiednio traktowane jak licencje. Wymaga jeszcze raz podkreślenia fakt, że przedsiębiorca nie musi zgłaszać danego rozwiązania do UPRP albo czekać na rejestrację prawa, aby móc to prawo eksploatować ekonomicznie.

UWAGA!
Państwowe Jednostki Badawcze mogą ekonomicznie eksploatować prawa własności przemysłowej, których procedura rejestracji w UPRP nie została jeszcze zakończona albo które jeszcze nie zostały zgłoszone do UPRP lub nie są przeznaczone do takiego zgłoszenia.

Źródło: PWC/Dentons

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło