Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Ujęcie księgowe licencjonowania wyników prac B+R

Ujęcie księgowe licencjonowania wyników prac B+R

Z punktu widzenia licencjodawcy rozpoznanie licencji jako wartości niematerialnej i prawnej nie jest uzależnione od okresu, na jaki zawarta jest umowa licencyjna.

Jeśli umowa licencyjna jest umową odpłatną, po stronie licencjodawcy istotne jest prawidłowe rozpoznanie przychodu. Z kolei koszty powiązane z licencją, odzwierciedlające umorzenia prac rozwojowych, powinny być rozliczane, tak jak w przypadku sprzedaży wielokrotnej.

UWAGA!
Użytkowanie przez inne podmioty aktywów PJB powoduje uzyskanie przez nią przychodów, m.in. w formie tantiem, czyli opłat za użytkowanie długoterminowych aktywów jednostki (np. patentów, znaków handlowych, praw autorskich i programów komputerowych).

Tantiemy (Tantiemy są to opłaty za wykorzystywanie aktywów (własności intelektualnej lub praw), pobierane przez licencjodawcę od licencjobiorcy, www.findict.pl/slownik/tantiemy (pobrano: 26.10.2010) ujmuje się w oparciu o zasadę memoriału. Oznacza to, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości), zgodnie z istotą stosownej umowy (§ 30 MSR 18).

UWAGA!
Tantiemy powstają zgodnie z warunkami stosownych umów i są zazwyczaj ujmowane w oparciu o tę podstawę, chyba że wziąwszy pod uwagę istotę umowy, bardziej odpowiednie jest ujmowanie przychodów zgodnie z inną systematyczną i racjonalną zasadą (por. § 33 MSR 18).

PRZYKŁAD
Instytut XyZ zawarł ze spółką ABC umowę licencyjną, zgodnie z którą przekaże know-how produkcji nowej substancji czynnej ξ spółce ABC. Spółka ABC może korzystać z technologii produkcji przez 3 lata, a w tym czasie Instytut jest zobowiązany uaktualniać technologię do obowiązującego stanu wiedzy. Instytut otrzyma z góry, niepodlegającą zwrotowi, opłatę za udzielenie licencji w wysokości 6 000 000 zł, jak również tantiemy w wysokości 10% przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez spółkę ABC w przypadku wykorzystania substancji czynnej ξ do stworzenia leku. Jak Instytut powinien rozpoznać opłatę z góry oraz tantiemy?

Instytut powinien rozpoznać przychód z tytułu niepodlegającej zwrotowi opłaty w każdym roku (z 3 lat, których dotyczy umowa) w wysokości 1/3 opłaty (czyli przychód w wysokości 2 000 000 zł w ciągu kolejnych 3 lat).

Wynika to z faktu, że opłata licencyjna w wysokości 6 000 000 zł dotyczy wykorzystywania technologii przez okres 3 lat, jak również świadczenia pewnych dodatkowych usług również przez okres 3 lat.

Instytut powinien rozpoznawać przychód z tantiem zgodnie z zasadą memoriałową, tj. w okresie, w którym został wygenerowany. W sytuacji, w której przychody z tantiem są znaczącym elementem rachunku zysków i strat Instytutu, powinny one zostać wykazane jako oddzielna klasa przychodów.
(por. S. Friend, IFRS – Pharmaceuticals and Life Sciences Issues and Solutions for the Pharmaceutical and Life Sciences Industries – Vol I & II UPDATES, PricewaterhouseCoopers LLP, Wielka Brytania 2008)

PRZYKŁAD
W przypadku udzielenia licencji na korzystanie z praw majątkowych PJB zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych należy prowadzić dokumentację i ewidencję przy uwzględnieniu przepisów o VAT:
opłata należna jednostce w związku z zawartą umową dotyczącą
udzielenia licencji (sublicencji) – wartość ogółem, Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”;
VAT należny od czynności opodatkowanej, Ma konto 22 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”;
wartość netto stanowiąca przychód, Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Źródło: PWC/Dentons

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło