Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Ulgi badawczo-rozwojowe a wydatki na analizy i opinie dotyczące prac B+R

Ulgi badawczo-rozwojowe a wydatki na analizy i opinie dotyczące prac B+R

Ulgi podatkowe na działalność badawczą i rozwojową w bardzo wielu przypadkach mogą budzić wątpliwości interpretacyjne. Każda kategoria wydatków właściwie musi być rozpatrywana odrębnie i dokładnie analizowana. Wynika to m.in. z faktu, że część z tych przepisów jest stosunkowo nowa i podatnicy bardzo często mają wątpliwości w sprawie wykładni niektórych zapisów.

Złożoność tych zagadnień przedstawiono m.in. w artykułach pod adresem: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/przyklady-ulg-podatkowych-dla-przedsiebiorcow-prowadzacych-dzialalnosc-b-r-w-2017-roku/ oraz http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/dokumentowanie-wydatkow-kwalifikowanych-do-ulgi-na-cele-badawczo-rozwojowe/).

Powyższe źródła analizują zarówno poszczególne kategorie zwolnień podatkowych i korzystanie z tzw. ulgi technologicznej jak i tryb rozliczeń związany ze skorzystaniem z tej ulgi.

W wielu przypadkach zapisy ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych są nieprecyzyjne i wymagają doprecyzowania. Jednym ze sposobów dokładnego doprecyzowania zapisów ustawowych jest wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową. Warto jednak jeszcze raz uświadomić sobie, że nie dają one 100% gwarancji i nie zabezpieczają w pełni przed ryzykiem zmiany interpretacji nieprecyzyjnie sformułowanych przepisów. Ze względu na fakt, że część z tych przepisów dopiero wchodzi do powszechnego stosowania w praktyce mogą pojawić się zagadnienia, których interpretacja może być różnie dokonywana nawet przez organy podatkowe.

Przykładem zagadnienia odmiennie ocenianego przez organy podatkowe jest możliwość zaklasyfikowania jako koszty kwalifikowalne w ramach ulgi technologicznej wydatków na szeroko pojęte ekspertyzy i opinie. Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (tj. z dnia 26 października 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888) za koszty kwalifikowalne uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1311) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Analogiczny zapis istnieje w art. 26e ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032).

W pierwszej kolejności wskazać należy na korzystną dla podatników interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 sierpnia 2016 r. sygn. IPPB5/4510-640/16-2/MR w której organ podatkowy wskazał, iż wynagrodzenia wypłacone podmiotom innym niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, a w szczególności wynagrodzenie audytora zewnętrznego i wynagrodzenia wypłacone osobom fizycznym na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia lub umowy o dzieło) mogą stanowić koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 punkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mimo faktu, iż analizowany przepis prawa nie uległ zmianie to zmieniła się wykładnia organów podatkowych. I tak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 24 marca 2017 roku sygn. 0461-ITPB3.4510.758.2016.1.DK wskazał, iż nie można uznać wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki za koszty kwalifikowalne. Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 21 marca 2017 roku sygn. 0461-ITPB3.4510.18.2017.1.JG.

Powyższy przykład wskazuje, iż należy koniecznie analizować zarówno wcześniejsze jak i bieżące interpretacje podatkowe w celu określenia jak obecnie organy podatkowe oceniają poszczególne zagadnienia. Warto także wystąpić o własną indywidualną interpretację, choć ich znaczenie w świetle zmian przepisów w ostatnich dwóch latach nie zawsze musi też być wiążąca – por artykuł pod adresem: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/zmiana-funkcji-interpretacji-indywidualnych-opinie-zabezpieczajace-i-ich-znaczenie-w-komercjalizacji-wynikow-badan/

Ze względu na trudności interpretacyjne (jak widać z  powyższych przykładów), które mogą powodować czasem nawet sprzeczne wykładnie stosunkowo nowych przepisów zawsze warto pokusić o dodatkową ekspertyzę prawną lub podatkową, a w sytuacji braku jednoznacznych wykładni szukać wyjaśnienia spornych kwestii w drodze postępowania administracyjnego.

Analizowana kwestia ulg badawczo-rozwojowych związanych z zakupem ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez inne jednostki niż jednostki naukowe może być zatem obarczona dużym ryzykiem nieuznania takich kosztów jako kosztów uprawnionych do ulgi podatkowej. Jest to o tyle ważne, że bardzo często tego typu ekspertyzy mają bardzo duże znaczenie i mogą być kluczowym elementem związanym zwłaszcza z wdrożeniami wyników badań. Niekiedy są one również wymagane wprost przez niektóre programy finansowania wsparcia dla przedsiębiorców.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący. Nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych i nie stanowi czynności doradztwa podatkowego lub doradztwa prawnego.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego oraz analiza prawno-podatkowa. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialność za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Informacje o autorach:

Krzysztof Budasz – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy, radca prawny, aplikant na biegłego rewidenta, stały konsultant CoWinners Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych, autor kilkudziesięciu publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło