Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Plik Umowa na zarządzanie własnością intelektualną

Umowa na zarządzanie własnością intelektualną

Celem zarządzania prawami własności intelektualnej jest zapewnienie, że wyniki będą komercjalizowane.

Zarządzanie może dotyczyć własności intelektualnej uczelni, która nie została wniesiona do spółki celowej.

Sposób zarządzania określa umowa:

  • ścieżki komercjalizacji,
  • procedury,
  • zasady podziału praw,
  • zasady podziału przychodów z komercjalizacji,
  • wynagrodzenie spółki celowej za zarządzanie.

Przykładowo - dla uczelni wyższych powyższe zagadnienie zostało uregulowane w z art. 86a ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2012.572 j.t. ze zm.).

Podmiot zarządzający może pełnić funkcję pośrednika i zajmować się np. licencjonowaniem przedmiotu umowy o zarządzanie, podpisywać umowy w swoim imieniu ale na rzecz PJB i dochodzić roszczeń PJB związanych z tymi umowami – np. wynagrodzenia.

Pytanie:

Jakie skutki podatkowe w CIT wywołuje zawarcia umowy o zarządzanie?

Odpowiedź:

Przychody i koszty uzyskiwane przez PJB podlegać będą zasadom ogólnym przewidzianym przez przepisy ustawy o CIT. Zarówno sprzedaż wyników badań naukowych i rozwojowych w postaci WNiP jak i udzielanie licencji, gdy dokonywane są przez zarządcę, dokonywane są na rzecz PJB.

Jeżeli zarządca otrzymuje prowizję od uzyskanych na rzecz PJB przychodów, to taki wydatek poniesiony przez PJB może zostać przypisany bezpośrednio do uzyskanego przychodu. W takiej sytuacji, koszt podatkowy powinien zostać rozpoznany w momencie osiągnięcia związanego z nim przychodu (np. udzielenia licencji).

Zarządca rozpozna przychód w wysokości uzyskanego od PJB wynagrodzenia (prowizji).

Ważne!
W celu uznania wydatków poniesionych przez PJB w związku z wynagrodzeniem (prowizją) zarządcy za koszt podatkowy w CIT, wydatki takie muszą być odpowiednio udokumentowane. Jeżeli zarządca otrzymuje prowizję w przypadku udzielenia licencji/sprzedaży wartości intelektualnej należących do PJB, prowizja taka powinna zostać udokumentowana przynajmniej dokumentem księgowym (fakturą/rachunkiem) wystawionym przez zarządcę na rzecz PJB.

Kto jest właścicielem wynalazku?

Pytanie:

Czy powierzenie funkcji zarządzania spółce celowej stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?

Odpowiedź:

Ważne, aby zapisy umowy wprost wskazywały, czy powierzenie funkcji zarządzania oznacza również przeniesienie prawa do rozporządzania wynalazkiem jak właściciel.

Jeżeli tak, to transakcja stanowiłaby klasyczną sprzedaż podlegającą opodatkowaniu VAT.

Wykonywanie ograniczonych funkcji w stosunku do wynalazku np. pośrednictwo w sprzedaży, nie oznacza dysponowania wynalazkiem jak właściciel.

Kto będzie uprawniony do podpisywania umów?

Pytanie:

Czy ma znaczenie, kto będzie podpisywał umowę na komercjalizację?

Odpowiedź:

Ważne, aby zapisy umowy precyzowały, w jakim charakterze działa spółka celowa.

Jeżeli spółka celowa ma za zadaniem zawierać umowy z nabywcami wynalazku (lub licencji), konieczne jest właściwe pełnomocnictwo.

Należy unikać nieścisłości prowadzących do wniosku, że to spółka celowa jest wyłącznym dysponentem wynalazku (chyba, że taki jest zgodny zamiar PJB i spółki celowej).

Okresy rozliczeniowe dla usługi zarządzania

Pytanie:

Czy ma znaczenie dla celów VAT zapis dotyczący okresów rozliczeniowych?

 

Odpowiedź:

Zapisy umowy powinny precyzować, w jakich dokładnie okresach rozliczeniowych świadczona jest usługa zarządzania.

Wskazanie okresów rozliczeniowych pozwoli uniknąć wątpliwości dotyczących momentu powstania prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu usług zarządzania, nabywanych przez PJB.

Czy istnieje ryzyko szacowania obrotu w VAT?

Pytanie:

Czy istnieje ryzyko próby szacowania obrotu dla celów VAT przez US?

Odpowiedź:

Jeżeli przynajmniej jedna ze stron transakcji ma ograniczone prawo do odliczenia VAT lub dokonuje czynności zwolnionych z VAT, istnieje możliwość oszacowania podstawy opodatkowania przez US.

Ryzyko to istnieje, gdy pomiędzy PJB a spółką celową istnieje powiązanie kapitałowe lub rodzinne.

Źródło: PWC

Pliki do pobrania

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło