Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Umowa o zarządzanie sposobem na komercjalizację B+R

Umowa o zarządzanie sposobem na komercjalizację B+R

PJB może w drodze umowy powierzyć innemu podmiotowi – spółce celowej zarządzanie autorskimi prawami majątkowymi należącymi do PJBw zakresie ich komercjalizacji.

 • Przykładowo - dla uczelni wyższych powyższe zagadnienie zostało uregulowane w z art. 86a ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U z 2012.572 ze zm.).
 • Podmiot zarządzający może pełnić funkcję pośrednika i zajmować się np. licencjonowaniem przedmiotu umowy o zarządzanie, podpisywać umowy w swoim imieniu ale na rzecz PJB i dochodzić roszczeń PJB związanych z tymi umowami – np. wynagrodzenia.

Pytanie:

 • Jakie skutki podatkowe w CIT wywołuje zawarcia umowy o zarządzanie?

Odpowiedź:

 • Przychody i koszty uzyskiwane przez PJB podlegać będą zasadom ogólnym przewidzianym przez przepisy ustawy o CIT. Zarówno sprzedaż wyników badań naukowych i rozwojowych w postaci WNiP jak i udzielanie licencji, gdy dokonywane są przez zarządcę, dokonywane są na rzecz PJB.
 • Jeżeli zarządca otrzymuje prowizję od uzyskanych na rzecz PJB przychodów, to taki wydatek poniesiony przez PJB może zostać przypisany bezpośrednio do uzyskanego przychodu. W takiej sytuacji, koszt podatkowy powinien zostać rozpoznany w momencie osiągnięcia związanego z nim przychodu (np. udzielenia licencji).
 • Zarządca rozpozna przychód w wysokości uzyskanego od PJB wynagrodzenia (prowizji).

 Ważne!

 • W celu uznania wydatków poniesionych przez PJB w związku z wynagrodzeniem (prowizją) zarządcy za koszt podatkowy w CIT, wydatki takie muszą być odpowiednio udokumentowane. Jeżeli zarządca otrzymuje prowizję w przypadku udzielenia licencji/sprzedaży wartości intelektualnej należących do PJB, prowizja taka powinna zostać udokumentowana przynajmniej dokumentem księgowym (fakturą/rachunkiem) wystawionym przez zarządcę na rzecz PJB.

Kto jest właścicielem wynalazku?

Pytanie:

 • Czy powierzenie funkcji zarządzania spółce celowej stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?

Odpowiedź:

 • Ważne, aby zapisy umowy wprost wskazywały, czy powierzenie funkcji zarządzania oznacza również przeniesienie prawa do rozporządzania wynalazkiem jak właściciel.
 • Jeżeli tak, to transakcja stanowiłaby klasyczną sprzedaż podlegającą opodatkowaniu VAT.
 • Wykonywanie ograniczonych funkcji w stosunku do wynalazku np. pośrednictwo w sprzedaży, nie oznacza dysponowania wynalazkiem jak właściciel.

Kto będzie uprawniony do podpisywania umów?

Pytanie:

 • Czy ma znaczenie, kto będzie podpisywał umowę na komercjalizację?

Odpowiedź:

 • Ważne, aby zapisy umowy precyzowały, w jakim charakterze działa spółka celowa.
 • Jeżeli spółka celowa ma za zadaniem zawierać umowy z nabywcami wynalazku (lub licencji), konieczne jest właściwe pełnomocnictwo.
 • Należy unikać nieścisłości prowadzących do wniosku, że to spółka celowa jest wyłącznym dysponentem wynalazku (chyba, że taki jest zgodny zamiar PJB i spółki celowej).

Okresy rozliczeniowe dla usługi zarządzania

Pytanie:

 • Czy ma znaczenie dla celów VAT zapis dotyczący okresów rozliczeniowych?

Odpowiedź:

 • Zapisy umowy powinny precyzować, w jakich dokładnie okresach rozliczeniowych świadczona jest usługa zarządzania.
 • Z perspektywy przepisów ustawy o VAT wchodzących w życie od stycznia 2014 r., wskazanie okresów rozliczeniowych pozwoli uniknąć wątpliwości dotyczących momentu powstania prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu usług zarządzania, nabywanych przez PJB.

Czy istnieje ryzyko szacowania obrotu w VAT?

Pytanie:

 • Czy istnieje ryzyko próby szacowania obrotu dla celów VAT przez US?

Odpowiedź:

 • Jeżeli przynajmniej jedna ze stron transakcji ma ograniczone prawo do odliczenia VAT lub dokonuje czynności zwolnionych z VAT, istnieje możliwość oszacowania podstawy opodatkowania przez US.
 • Ryzyko to istnieje, gdy pomiędzy PJB a spółką celową istnieje powiązanie kapitałowe lub rodzinne.

Źródło: PWC

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło