Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Umowy zawierane w celu dalszego rozwoju wyników badań

Umowy zawierane w celu dalszego rozwoju wyników badań

Zawierając umowy lub porozumienia o kontynuowaniu prac badawczych, PJB badawcza, która uzyskała wstępne rezultaty, może zawrzeć m.in. umowę konsorcjum, umowę o wykonanie prac badawczo-rozwojowych, umowę o wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, umowę sprzedaży praw do określonych rezultatów, umowę licencji praw do określonych rezultatów.

Wyżej wymienione umowy mogą być zawarte pomiędzy różnymi podmiotami, w tym pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, wyłącznie pomiędzy jednostkami naukowymi lub wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami.

Umowy te różnią się między sobą stopniem sformalizowania współpracy partnerów. Zdaniem części doktryny, do umowy o prace badawcze należy odpowiednio stosować przepisy dotyczące umowy spółki cywilnej (art. 860 i n. k.c.). Nie jest jednak wykluczone, że umowa o prowadzenie prac badawczych zakwalifikowana zostanie jako szczególny typ umowy zlecenia lub umowa mieszana łącząca świadczenia różnych typów umów nazwanych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.).

Stronami umowy o prowadzenie badań naukowych są wykonawca (osoba fizyczna, PJB, konsorcjum naukowe itp.) i zamawiający (osoba fizyczna, PJB konsorcjum naukowe itp.).

Przedmiotem świadczenia stron w umowie o prowadzenie badań naukowych jest wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do rozwiązania oznaczonego przez strony umowy zagadnienia naukowego oraz wydanie ich rezultatów zamawiającemu w formie dokumentacji technicznej. W ramach takiego zakresu świadczeń stron można wyróżnić czynności, do których zobowiązane są strony umowy.

W szczególności, strony zobowiązują się do współpracy i udostępnienia swojego potencjału w postaci posiadanych PWI, dedykowanego zespołu naukowców, infrastruktury badawczej, itp. Zasadą jest, że PWI oraz zasoby udostępniane w ramach współpracy drugiej stronie powinny pozostać własnością strony udostępniającej. Dla celów korzystania z nich w czasie projektu przez drugą stronę wystarczy jedynie udzielenie jej licencji na PWI oraz określonych upoważnień (np. użyczenia) na korzystanie z zasobów. Do umowy należy załączyć listę udostępnianych zasobów.

W ramach takich umów strony powinny określić cel projektu, w tym opis prac badawczych oraz oczekiwania stron co do wyników tych prac. Ponadto, należy wskazać realistyczny harmonogram prac B+R i kroki milowe (tzw. milestones), które umożliwiają weryfikację postępu prowadzonych prac. Ponadto wykonawca zwykle zobowiązuje się do informowania zamawiającego o przebiegu i aktualnym stanie prac badawczych. Istotne znaczenie mają także postanowienia dotyczące zasad zarządzania projektem oraz sposobów wprowadzania zmian do harmonogramu.

Zgodnie z art. 356 k.c. strony umowy mogą zastrzec, że dłużnik zobowiązany jest do osobistego wykonania świadczenia. Takie postanowienie jest często spotykane w umowach o prowadzenia prac badawczych, ponieważ zamawiający zawierają takie umowy ze względu na unikalne doświadczenie, kompetencje i umiejętności osób zaangażowanych w projekt. Dlatego, strony takich umów powinny wskazać kluczowy personel i zasady ewentualnego zastępowania tych osób, w przypadku ich rezygnacji lub zdarzeń losowych.

Celem większości projektów badawczych jest uzyskanie rezultatu, który miałby wartość gospodarczą lub mógłby stać się podstawą dalszych prac B+R. Stąd, koniczność określenia zasad podziału praw do ewentualnych rezultatów pomiędzy PJB a partnerów biznesowych.

Należy również pamiętać, że nie wszystkie prace B+R prowadzą do uzyskania zakładanych wyników, stąd strony powinny ustalić kryteria pozwalające na zakończenie, przerwanie projektu badawczego, jeżeli ryzyko dalszych badań jest zbyt wysokie lub oczekiwany rezultat został osiągnięty przez inny zespół badawczy.

PRZYKŁAD
1. Strony zobowiązują się do współpracy nad przemysłową realizacją projektu na następujących warunkach:
a) Licencjodawca oddeleguje do pomocy technicznej następujące osoby ........................, z którymi Licencjobiorca podpisze odrębne umowy;
b) osoby uczestniczące w pracach, których rezultatem było przyspieszenie wykorzystania projektu lub jego rozpowszechnienie, otrzymają nagrody uznaniowe.
2. Strony zobowiązują się do współpracy przy udoskonalaniu projektu.
3. Współpraca przy udoskonalaniu projektu będzie polegać na powołaniu w terminie ........ od zawarcia umowy wspólnej jednostki badawczo-rozwojowej, składającej się z ... specjalistów z każdej strony.
4. Prawa majątkowe do wyników współpracy określonej w ust. 3 przysługują stronom w następujących częściach: Licencjodawca – ...%, Licencjobiorca – ...%.

Innym typem umowy dotyczącym komercjalizacji wyników prac B+R (w ramach etapu przed-komercyjnego) jest umowa o wykonanie dokumentacji technicznej. Umowa taka zbliżona jest do umowy o dzieło.

Źródło: Brid&Bird

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło