Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Uzyskanie praw do wyników B+R

Komu przysługują prawa własności przemysłowej (patent, wzór użytkowy)

 • Twórcy: Twórca ma prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji; prawo do wynagrodzenia, wskazania jako twórcy; współtwórcom prawa te przysługują wspólnie,
 • Pracodawcy: Rozwiązanie stworzone w wyniku wykonywania umowy o pracę lub innej umowy – prawo przysługuje zamawiającemu (można postanowić inaczej),
 • Przedsiębiorcy: Jeśli rozwiązanie stworzone jest przy jego pomocy, umowa może określić, że prawo do uzyskania patentu przysługuje mu w całości lub w części,
 • Osobie trzeciej: Umowa między przedsiębiorcami: można określić inny podmiot uprawniony.

Szczególna zasada nabywania praw do wyników B+R finansowanych przez Ministra:

Prawa własności przemysłowej przysługują podmiotowi, któremu Minister/Dyrektor  przyznał środki finansowe na naukę, chyba że umowa o finansowaniu albo decyzja stanowią inaczej.

Właścicielem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego w wyniku wykonania projektów dotyczących badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanych przez Centrum, jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej.

Wynagrodzenie twórców za korzystanie z wynalazku

 • Twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie:
 • z wynalazku przez przedsiębiorcę,
 • Zasady wynagrodzenia twórcy powinna określać umowa,
 • Podstawową zasadą ustalania wynagradzania twórców projektu wynalazczego jest umowne ich kształtowanie (Wyrok SN z 23.4.2010 r., II PK 294/09, na gruncie ustawy o wynalazczości)
 • Podstawą podziału zysków może być regulamin przyjęty przez pracodawcę jednolity dla wszystkich pracowników,
 • Umowa może wyłączyć prawo do wynagrodzenia.

Umowa/regulamin podziału zysków

Podstawowy zakres regulacji:

 • Zasady podziału zysków pomiędzy twórców (naukowców) i jednostkę naukową,
 • Zasady podwyższania wynagrodzenia w razie uzyskania wyższych zysków niż zakładano (w szczególności przy wynagrodzeniu ryczałtowym),
 • Terminy zapłaty wynagrodzenia (jeśli umowa nie stanowi inaczej – przez 5 lat).

Ryzyka związane z brakiem regulacji zasad wynagradzania twórców

 • Ustalenie zasad wynagrodzenia twórców wynalazku (podziału zysków z komercjalizacji) jest koniecznym elementem prawidłowego wykonywania obowiązków jednostki względem badaczy,
 • Brak umowy: ryzyko sporu,
 • Zasady ustalania wynagrodzenia na drodze sądowej:
 • wynagrodzenie ustalone w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku (mają znaczenie np. okoliczności stworzenia wynalazku),
 • prawo do podwyższenia wynagrodzenia jeśli korzyści przedsiębiorcy są znacząco wyższe od przyjętych za podstawę wynagrodzenia.

Źródło: Bird&Bird

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło