Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Własność intelektualna powinna spełniać kryteria składnika wartości niematerialnych

Własność intelektualna powinna spełniać kryteria składnika wartości niematerialnych

Jednostki często przeznaczają zasoby lub zaciągają zobowiązania na nabycie, rozwój, utrzymanie i doskonalenie zasobów niematerialnych, takich jak m.in. własność intelektualna. Należy pamiętać, że istotne jest spełnienie przez własność intelektualną definicji składnika wartości niematerialnych, czyli wymóg możliwości zidentyfikowania takiego składnika, sprawowania nad nim kontroli i istnienia przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli kryteria te nie zostaną spełnione, nakłady na nabycie takiego składnika lub wytworzenie przez jednostkę we własnym zakresie ujmuje się w ciężar rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia. Jeśli jednak składnik taki został przejęty w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, stanowi on część wartości firmy ujmowanej na dzień przejęcia.

Celem wyceny praw własności intelektualnej (zwanej również oszacowaniem, szacunkiem) jest ustalenie wartości prawa z użyciem miernika pieniężnego. Wartość przedmiotu wyceny może zależeć od wielu czynników, między innymi od celu sporządzania wyceny, co w przypadku wyceny praw własności intelektualnej może dawać odmienne wyniki w zależności od zakresu i celu wyceny wskazanych przez podmiot zlecający wycenę.

Wycena praw własności intelektualnej jest procesem skomplikowanym, wymagającym uwzględnienia szeregu czynników o charakterze faktycznym, prawnym oraz ekonomicznym. Chodzi tutaj zarówno o czynniki istniejące obecnie, czynniki historyczne, jak i przewidywane zdarzenia przyszłe. Nie istnieją, jak dotąd, zestandaryzowane (normatywne) metody wyceny. Mając powyższe na uwadze, wycena wartości wyników prac B+R powinna zostać zlecona wykwalifikowanemu w tej szczególnej specjalności ekspertowi.

UWAGA!
Brak wyceny może narazić PJB na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Każda metoda wyceny obarczona jest wieloma niewiadomymi i wymaga przyjęcia pewnych założeń, studiów porównawczych, skomplikowanych analiz czynników potencjalnie zwiększających lub zmniejszających wartość danego dobra. Dlatego też PJB powinna każdorazowo skorzystać z pomocy eksperta w tej dziedzinie.

Wycena może być wymagana w sytuacjach określonych prawem lub w przypadkach, gdy jest to konieczne z przyczyn wewnętrznych właściciela praw lub z przyczyn transakcyjnych. Uogólniając, z przyczyn innych niż wymagania prawne, wycena praw własności intelektualnej powinna być sporządzana w sytuacjach uzasadnionych prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pamiętać należy, iż wykorzystanie własności intelektualnej przyniesie jednostce przyszłe korzyści ekonomiczne, przy czym wykorzystanie dokonane w procesie produkcyjnym może raczej służyć obniżeniu przyszłych kosztów produkcji niż zwiększeniu przyszłych przychodów.

Źródło: PWC/Dentons

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło