Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Wniesienie prac B+R aportem i pozostawienie kontroli po stronie PJB

Wniesienie prac B+R aportem i pozostawienie kontroli po stronie PJB

Wniesienie prac B+R aportem i pozostawienie kontroli po stronie PJB

Pozostawienie kontroli po stronie PJB oznacza sytuację, w której PJB ma możliwość zarządzania i wykorzystywania praw do prac rozwojowych – zmieniona zostaje jedynie forma prawna. Poprzez sprawowanie kontroli, zgodnie z ustawą o rachunkowości, rozumie się zdolność jednostki do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności (art. 3 ust.1 pkt 34 ustawy o rachunkowości).

Możliwa jest również sytuacja, w której PJB, przygotowując się do komercjalizacji prac badawczych i rozwojowych, samodzielnie tworzy spółkę, wnosząc te prace (Pod warunkiem, że będą miały one zdolność aportową. Jeśli prace rozwojowe nie będą stanowiły rezultatu podlegającego ochronie na podstawie ustawy – Prawo autorskie lub – Prawo własności przemysłowej, mogą stanowić know-how) jako aport.

UWAGA!
Samodzielne utworzenie przez PJB spółki i wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych jako aport nie ma zwykle treści ekonomicznej, ponieważ jest to w istocie jedynie zmiana formy prawnej dla komercjalizowanych prac badawczych, a wobec tego udziały powinny zostać wykazane po wartości księgowej prac rozwojowych – jednostka nie może wykazać zysku na objęciu udziałów.

Wniesione w formie aportu prace badawcze i rozwojowe powinny stanowić zespół aktywów (ale nie zorganizowaną część przedsiębiorstwa). Zwykle, wnosząc prace rozwojowe w formie aportu do spółki, na etapie przygotowania do komercjalizacji, PJB obejmuje 100% udziałów.

Może mieć miejsce również inna sytuacja, w której PJB tworzy spółkę bezpośrednio w celu komercjalizacji prac rozwojowych, wnosząc te prace jako wkład a jednocześnie istnieje niezależny wspólnik wnoszący do spółki np. środki pieniężne. Takie działanie najprawdopodobniej będzie miało treść ekonomiczną. Wówczas następuje podział udziałów pomiędzy PJB a wspólnika, np. PJB obejmuje 70% udziałów, a pozostali wspólnicy – 30%.

Bez względu na występowanie (lub nie) treści ekonomicznej, otrzymujący aport obejmuje składniki majątkowe po wartości rynkowej, a kapitał – według wartości nominalnej. W przypadku zaistnienia nadwyżki jest ona ujmowana jako kapitał zapasowy.

PRZYKŁAD
Instytut XyZ opracował Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe (AIBDiM). W celu ich komercjalizacji, Instytut utworzył wraz uczelnią LMN spółkę z o.o. pod nazwą ABC, wnosząc do niej AIBDiM jako aport. Uczelnia LMN wniosła do spółki ABC grunt oraz budynki produkcyjne. Instytut posiada 70% udziałów nowo utworzonej spółki ABC. Czy może on rozpoznać zysk na objętych udziałach w spółce ABC? Tak, Instytut może rozpoznać zysk na objętych udziałach, ponieważ utworzenie spółki ABC wraz z uczelnią LMN ma treść ekonomiczną.

Źródło: PWC/Dentons

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło