Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Wniesienie prac B+R aportem i utrata wpływu na te prace

Wniesienie prac B+R aportem i utrata wpływu na te prace

Państwowa Jednostka Badawcza może wnieść prace badawcze i rozwojowe jako wkład do spółki kapitałowej, w zamian za uzyskanie udziałów lub akcji.

Jeśli w zamian za wniesione aportem wyniki prac B+R, PJB otrzymuje mniej niż 20% udziałów lub akcji (art. 3 ust. 1 pkt 38 ustawy o rachunkowości – przez znaczącego inwestora rozumie się jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, posiadającą w innej jednostce – niebędącej jednostką zależną lub współzależną – nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczący wpływ wobec tej jednostki), można przyjąć, że jednostka traci wpływ na dalsze wykorzystanie tych prac. Utrata wpływu następuje jednocześnie z utratą wszelkich praw do prac wniesionych w ramach wkładów niepieniężnych.

Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu (jeśli umowa nie stanowi inaczej), a więc również prawa własności, jeżeli przysługuje ono wspólnikowi (Postanowienie SN, z dnia 14 marca 1991 r. – sygn. akt III CRN 14/91, Lex nr 179755). W takim przypadku wniesienie aportu należy traktować jak sprzedaż jednorazową, ujęcie księgowe zaś będzie również analogiczne. Jedyną różnicę stanowi fakt, że zamiast środków pieniężnych (jak to ma miejsce w sprzedaży jednorazowej), w zamian PJB otrzymuje udziały w wartości godziwej.

Państwowa Jednostka Badawcza w zamian za wniesiony wkład otrzymuje udziały/akcje, zyskując tym samym prawo do dywidendy (art. 191 (dla spółek z o.o.) oraz art 347 KSH (dla spółek akcyjnych), a w przyszłości ewentualną możliwość sprzedaży otrzymanych akcji lub udziałów. Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy (§ 26 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych). Odpisy aktualizujące należności z tytułu dywidendy zalicza się do kosztów finansowych (§ 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych). Zasady te stosuje się odpowiednio do zaliczki na poczet dywidendy (§ 26 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych).

Zaksięgowanie należnej dywidendy (kwoty należnej dywidendy brutto na podstawie liczby posiadanych udziałów lub akcji, z uwzględnieniem istniejących uprzywilejowań co do dywidendy) wygląda następująco:
 

Wn

Ma

Konto 24 „Inne rozrachunki” – należna dywidenda

Konto 75-0 „Przychody finansowe”

Jeśli dywidenda nie zostanie wypłacona do dnia bilansowego, wówczas saldo konta 24 („Inne rozrachunki” – należna dywidenda) powinno zostać wykazane jako „Krótkoterminowe aktywa finansowe – inne aktywa pieniężne”. Ten rodzaj komercjalizacji poprzez wniesienie aportu jest – pod względem skutków księgowych dla PJB i spółki – zbliżony do sprzedaży.

PRZYKŁAD

1. Instytut XYZ wnosi do spółki kapitałowej ABC aport w postaci składnika wartości niematerialnych i prawnych, otrzymując w zamian udziały spółki kapitałowej.

2. Instytut wykazuje na dzień bilansowy:

-  wartości niematerialne i prawne (prace rozwojowe) –  200 000 zł,

-  umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 50 000 zł.

3.  Zawarto umowę pomiędzy udziałowcami spółki ABC a Instytutem, na mocy której Instytut obejmuje udziały w spółce ABC w zamian za wniesione aportem składniki majątku w wartościach rynkowych (wartości niematerialne i prawne) 250 000 zł.

4. W zamian Instytut obejmuje udziały spółki o wartości nominalnej 100 000 zł (10% udziałów spółki).

W związku z powyższymi operacjami Instytut powinien przeprowadzić następujące księgowania:

1. Uzyskane udziały:

Wn

Ma

Konto 03 „Długoterminowe aktywa finansowe” – 250 000 zł

Konto 76 „Pozostałe przychody operacyjne” – 250 000 zł

2. Wyksięgowanie wniesionych aportem wartości niematerialnych i prawnych:

Wn

Ma

Konto 07 „Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych” – 50 000 zł

Konto 76 „Pozostałe koszty operacyjne” ‑ 150 000 zł

Konto 02 „Wartości niematerialne i prawne” – 200 000 zł

Księgowania w spółce ABC powinny wyglądać następująco:

Wn

Ma

Konto 02 „Wartości niematerialne i prawne” – 250 000 zł

Konto 80 „Kapitał zakładowy” – 100 000 zł

Konto 81 „Kapitał zapasowy” ‑ 150 000 zł


Źródło: PWC/Dentons

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło