Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Wybór najkorzystniejszej metody ochrony napotyka ograniczenia

Wybór najkorzystniejszej metody ochrony napotyka ograniczenia

Działalność badawcza i rozwojowa to działalność twórcza - podstawa do poszukiwania ochrony wyników w systemie praw na dobrach niematerialnych   Ochrony prawnej można poszukiwać na gruncie przepisów różnych ustaw:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

       – ochrona dóbr osobistych (art. 23 i 24 k.c.)

  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

      – ochrona utworów, autorstwo utworu

  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

      – ochrona wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, prawa twórcy projektu wynalazczego

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

      – ochrona przed naśladownictwem, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how)

  • Rozporządzenie Rady WE nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych

      – ochrona utworów, autorstwo

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych

  Podstawowe kategorie ochrony

Utwór

przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Wynalazek

rozwiązanie problemu technicznego, które jest nowe (nie jest częścią stanu techniki), posiada poziom wynalazczy (nie jest oczywiste dla znawcy) i nadaje się do przemysłowego stosowania (nadaje się do praktycznego wykorzystania w powtarzalny sposób)

Wzór użytkowy

nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, pozwalające na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów

Wzór przemysłowy

nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystkę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację

 

Tajemnica przedsiębiorstwa

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne (np. know-how), organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (np. umowy o zachowaniu poufności i procedury ograniczonego dostępu do tych informacji) (art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)

Dobra osobiste

w tym m. in. twórczość naukowa, wynalazcza i racjonalizatorska osoby fizycznej lub prawnej

 

Zasady ochrony poszczególnych kategorii praw

Ochrona z mocy prawa

Ochrona pod warunkiem uzyskania rejestracji

Ochrona pod warunkiem dołożenia staranności przez uprawnionego

Utwór – jest chroniony prawem autorskim od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną;

Prawo autorskie nie chroni pomysłów, procedur, metod i koncepcji – pomysł staje się utworem z chwilą nadania mu konkretnej indywidualnej formy wyrazu;

Brak wymogu rejestracji w urzędzie, brak konieczności oznaczenia utworu np. znakiem ©w Polsce.

Dobra osobiste są chronione z mocy prawa.

Wynalazek – ochrona patentowa jeśli zostanie udzielony patent

Wzór użytkowy – ochrona jeśli zostanie zarejestrowany

Wzór przemysłowy – ochrona jeśli zostanie zarejestrowany

Tajemnica przedsiębiorstwa – jest chroniona jeśli przedsiębiorca wykaże, że podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Wybór najkorzystniejszej metody ochrony

Możliwe łączenie różnych systemów ochrony, jeśli zachodzą przesłanki.

Ograniczenia:

  • ochrona patentowa wyklucza ochronę na zasadzie know-how, gdyż uzyskanie patentu wymaga ujawnienia istotnych cech wynalazku
  • rozwiązanie innowacyjne - patent, rozwiązanie użyteczne, ale nie wystarczająco innowacyjne - wzór użytkowy
  • ochrona majątkowych praw autorskich nie ma zastosowania do wytworów zarejestrowanych jako wzory przemysłowe i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu praw z rejestracji

 

Żródło: Bird&Bird

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło