Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Wybrane projekty zmian podatkowych na 2018 roku

Wybrane projekty zmian podatkowych na 2018 roku

Planowanie prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji wyników tych prac wymaga podejmowania strategicznych decyzji związanych z opodatkowaniem tego typu działalności. Wielokrotnie na tym forum omawiano już kwestie związane z przepisami dotyczącymi m.in. ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową, ale nie obok tego typu wsparcia podatników bardzo istotne są również zasady opodatkowania i sposób rozliczania podatków, które mogą mieć wpływ na płynność jednostki naukowej czy przedsiębiorstwa. Dotyczy to zarówno podatków dochodowych (tj. PIT, CIT) jak i podatku VAT.

Zbliżający się koniec roku kalendarzowego co roku jest okresem intensywnego przygotowywania zmian przepisów podatkowych na kolejny, 2018 rok. Już w chwili obecnej są gotowe niektóre projekty zmian przepisów podatkowych, które wejdą w życie od początku 2018 roku lub prace nad nimi są dość mocno zaawansowane. Oczywiście w większości są to jeszcze projekty, które mogą być jeszcze zmodyfikowane, ale w związku z długofalowym planowaniem działalności badawczej warto już dziś się zapoznać przynajmniej z tymi zmianami, które będą miały wpływ na działalność badawczą oraz komercjalizację i wdrożenia wytworzonych dóbr intelektualnych. Mamy nadzieję, że pomoże to przygotować różne scenariusze i opcje związane z planowaniem przyszłorocznych budżetów na tego typu działalność.

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie wybranych nowych regulacji, które mogą w szczególności dotyczyć podmiotów nakierunkowanych na komercjalizację wiedzy naukowej. Ponadto, w niniejszym artykule zostaną wskazane wybrane zagadnienia, które mogą przyczynić się do polepszenia sytuacji podatników lub powinny wzbudzić istotne zainteresowanie podatników. W poprzednim artykule zostały już zasygnalizowane projektowane zmiany wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (tzw. druga ustawa o innowacyjności).

Na początku października został skierowany do sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Obok zmian, które mogą być odczytane jako nowe obciążenia fiskalne (głownie dla dużych i średnich podatników) wprowadza też kilka rozwiązań korzystnych dla podatników.

Warto zwrócić uwagę na pomysł podwyższenia limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów z obecnych 3 500 zł do 10 000 zł. Warto także docenić pomysł, zwolnienia podatników z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekracza kwoty 1000 zł. Te zmiany mogą odegrać istotną rolę dla podmiotów rozpoczynających działalność – czyli np. nowych podmiotów związanych z komercjalizacją wyników badań.

Warto także wskazać na planową zmianę podwyższające o 100%, tj. do kwoty 85 528 zł rocznie limit dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców, co pozwala na wzrost realnego poziomu wynagrodzenia dla określonych grup twórców np. pracowników naukowych czy informatyków. Jako formę wprowadzania nowych technologii mają zostać wprowadzenie przepisy umożliwiające podatnikom PIT składanie za pomocą środków elektronicznych oświadczeń/zawiadomień (np. o wyborze określonej formy opodatkowania) z wykorzystaniem wzorów ogłoszonych w drodze rozporządzenia.

W przypadku podatku VAT koniecznie należy zwrócić uwagę na projektowane nowe rozwiązane zw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Mechanizm ten polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.

Stosowanie mechanizmu podzielnej płatności ma być dobrowolne przez podatników. Jednak ci podatnicy, którzy go zastosują mają otrzymać konkretne korzyści. I tak do podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności nie będą miały zastosowania regulacje związane ze stosowaniem dodatkowej sankcji VAT oraz nie będą miały zastosowania przepisy o odpowiedzialności solidarnej kupującego za zaległości VAT sprzedawcy. Ponadto, stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie uznane przez organy podatkowe jako jedna z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa prawa do odliczenia VAT przez nabywców. Podsumowując, w niektórych branżach, które narażone są szczególnie na oszustwa podatkowe, wspomniany mechanizm wydaje się być korzystny dla podatników.

Kończąc niniejsze podsumowanie należy podkreślić, iż wskazane zmiany wymagają finalnego potwierdzenia, i do czasu ich ostatecznego zatwierdzenia mogą one przybrać kształt odmienny od omawianego.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący. Nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych i nie stanowi czynności doradztwa podatkowego lub doradztwa prawnego.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego oraz analiza prawno-podatkowa. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialność za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Informacje o autorach:

Krzysztof Budasz – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy, radca prawny, aplikant na biegłego rewidenta, stały konsultant CoWinners Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych, autor kilkudziesięciu publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło