Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Wydatki na procedurę habilitacyjną mogą stanowić koszt uzyskania przychodu naukowca

Wydatki na procedurę habilitacyjną mogą stanowić koszt uzyskania przychodu naukowca

Wydatki ponoszone w związku z prowadzoną procedurą habilitacyjną mogą stanowić koszt uzyskania przychodu naukowca prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą. Niezbędnym warunkiem uznania tych wydatków za podatkowe koszty uzyskania przychodu jest jednak ich bezpośredni związek z danym źródłem przychodów. Za koszty uzyskania przychodu można bowiem uznać nie tylko koszty niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej (a więc takie, bez których podjęcie określonej działalności w ogóle nie jest możliwe, np. koszty koncesji czy licencji ustanowionych przez przepisy prawa), ale również takie, które nie są niezbędne, ale mają wpływ na osiąganie przychodów lub ich wysokość. Powyższe wnioski płyną z interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, wydanej przez Ministra Finansów w dniu 29 kwietnia 2014 r., znak IPTPB1/415-21/14-4/AG, w której organ podatkowy uznał stanowisko podatnika-naukowca za prawidłowe [1]. W konsekwencji naukowiec, który prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie w związku z tą działalnością gospodarczą podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, może płacić niższy podatek dochodowy od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko organu podatkowego zostało wyrażone na tle następującego stanu faktycznego:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wdrażania innowacyjnych produktów i technologii do praktyki przemysłowej, prowadzenia badań rozwojowych i świadczenia usług badawczych polegających na realizacji projektów badawczych na potrzeby przemysłu chemicznego. Osiąga on przychody głównie ze sprzedaży specjalistycznych środków chemicznych oraz usług naukowo-badawczych. Jego klientami są zarówno inni przedsiębiorcy, jak i jednostki naukowe. Wnioskodawca osiąga również przychody z realizacji projektów dofinansowanych przez MNiSW oraz NCBR. Jednym z podstawowych kryteriów przyznania dofinansowania w powyższych przypadkach było posiadanie kompetencji koniecznych do ich realizacji, m.in. w postaci dorobku naukowego (publikacyjnego, patentowego i wdrożeniowego). W sposób ścisły z prowadzoną działalnością gospodarczą związana była praca naukowa wnioskodawcy – jego dorobek zawodowy stanowił podstawę przewodu habilitacyjnego, po którym uzyskał on stopień naukowy doktora nauk chemicznych. Uzyskanie przez właściciela firmy tego tytułu naukowego stanowiło wyróżnienie oraz umocnienie jej pozycji w środowisku naukowym, jak również służyło podniesieniu jej wiarygodności na krajowym i międzynarodowym rynku transferu technologii.

Jak podnosił w związku z powyższym wnioskodawca, kosztami uzyskania przychodów mogą być nie tylko te wydatki, które są niezbędne do prowadzenia określonego rodzaju działalności, ale także te, które – choć nieobligatoryjne – w oczywisty sposób wpływają na możliwość uzyskiwania przychodów i ich wielkość. Jak wskazywał wnioskodawca we wniosku, koszty procedury habilitacyjnej są właśnie takimi kosztami, podnosząc bowiem prestiż przedsiębiorcy, zwiększają szanse na pozyskanie nowych zamówień.

W rezultacie, wnioskodawca zadał organowi podatkowemu pytanie, czy koszty związane z procedurą habilitacyjną mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). W ocenie wnioskodawcy odpowiedź na tak postawione pytanie powinna być twierdząca.

Minister Finansów potwierdził stanowisko podatnika – stwierdził, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Kosztem uzyskania przychodów nie są zatem wszystkie wydatki, ale tylko te, które nie są wymienione w art. 23 ustawy o PIT i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Dlatego też kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, powinien spełniać łącznie następujące warunki:

1)   pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
2)   nie być kosztem nieuznawanym za koszty uzyskania przychodów, stosownie do art. 23 ustawy o PIT,
3)   być właściwie udokumentowany.

Jak wskazał organ podatkowy, wydatki związane z procedurą habilitacyjną mogą spełniać wszystkie powyższe warunki. Niezbędne jest jednak, żeby wydatki związane z pracą habilitacyjną, które mają być uznane za koszt uzyskania przychodów, były ponoszone w celu osiągnięcia przychodów z tego właśnie źródła przychodów. Wydatki na kształcenie są bowiem co do zasady kosztami uzyskania przychodu, o ile pozostają w adekwatnym związku z danym źródłem przychodu. Odnosząc się zaś ściśle do sytuacji wnioskodawcy, organ podatkowy stwierdził, że posiadane przez wnioskodawcę tytuły doktora, a następnie doktora habilitowanego musiały wpływać na pozycję rynkową przedsiębiorcy, w szczególności w tych przypadkach, w których przesłanką udzielenia zamówienia było posiadanie dorobku naukowego.

W konsekwencji organ stwierdził, że wydatki związane z przewodem habilitacyjnym mają wpływ na poszerzenie wiedzy i umiejętności wnioskodawcy również w zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, a zatem mogą stanowić koszt uzyskania przychodów podatkowych w ramach źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Źródło: Mec. Lidia Szczęsna, www.bsskancelaria.pl


[1] Pełna treść interpretacji dostępna pod adresem: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=392120&i_smpp_s_strona=1&i_smpp_s_pozycja=1&i_smpp_s_stron=18

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło