Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Wykonanie licencji praw badawczych w podatku VAT według zapisów umowy

Wykonanie licencji praw badawczych w podatku VAT według zapisów umowy

Podatek dochodowy

Przychodem PJB z tytułu udzielenia licencji praw badawczych  jest wartość otrzymanego wynagrodzenia w postaci opłaty licencyjnej.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że udzielenie licencji jest uznawane w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych za usługę świadczoną w czasie trwania umowy licencyjnej (por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 7 listopada 2008 r. – IPPB3/4231298/08-2/AS).

Zgodnie z zasadą ogólną, PJB powinna rozpoznać przychód z tytułu świadczenia usług w postaci udzielenia licencji praw badawczych w momencie wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności (art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

PRZYKŁAD
Instytut XYZ udzielił przedsiębiorstwu ABC licencji na korzystanie z opracowanej w Instytucie innowacyjnej metody obróbki metali. Instytut udostępnił powyższą licencję przedsiębiorstwu ABC w dniu 20 maja, wcześniej jednak wystawił fakturę w dniu zawarcia umowy, tj. 15 maja. W tej sytuacji Instytut XYZ powinien rozpoznać przychód w dniu wystawienia faktury, czyli 15 maja.

Jednak jeśli umowa licencyjna przewiduje płatności za licencję w okresach rozliczeniowych, PJB rozpoznaje przychód z tytułu tych płatności w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku (art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

PRZYKŁAD
Politechnika LMN udzieliła dwuletniej licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego. Strony transakcji ustaliły, że licencjobiorca będzie uiszczał należność kwartalnie – do 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz do 31 grudnia. W powyższym przypadku, niezależnie od tego, kiedy będą wpływać płatności od kontrahenta, politechnika rozpozna przychód w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, tj. kwartału roku kalendarzowego (np. za I kwartał roku – w dniu 31 marca).

Kosztem uzyskania przychodu z tytułu udzielenia licencji wytworzonych we własnym zakresie przez PJB jest w szczególności suma wydatków faktycznie poniesionych na jej wytworzenie (np. wynagrodzenia pracowników, koszty materiałów).

Dochód PJB może podlegać zwolnieniu przedmiotowemu na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. pod warunkiem przekazania i wydatkowania go na cele statutowe jednostki mieszczące się w ustawowym katalogu celów społecznie pożytecznych.

Podatek od towarów i usług

Ustanowienie licencji do korzystania z praw do wyników prac B+R będzie, co do zasady, stanowiło usługę w rozumieniu ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT (W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 22% została podniesiona o jeden punkt procentowy do poziomu 23%).

Podobnie jak dla sprzedaży praw, również w przypadku udzielania licencji i sublicencji ustawa o VAT nie określa szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego, tj. obowiązek podatkowy powstaje w momencie wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). Tak określony sposób ustalania obowiązku podatkowego dla celów VAT może jednak budzić istotne wątpliwości, gdyż przepisy ustawy o VAT nie wskazują bezpośrednio jak należy rozumieć „wykonanie” usługi w przypadku udzielenia licencji. Tym samym, istotne mogą okazać się tutaj zapisy umowne pomiędzy stronami tego typu transakcji (por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 27 września 2013 r. IPPP1/443-635/13-2/AP    dot. stanu prawnego od 1.01.2014 r.).

Jednakże, jeśli strony umowy ustaliły następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, usługę uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. W przypadku usługi świadczonej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi (art. 19a ust. 3 ustawy o VAT).

Jeżeli przed wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

PRZYKŁAD
W maju 2014 r. Instytut XyZ zawarł z przedsiębiorstwem ABC umowę w zakresie udzielenia pięcioletniej licencji do komercyjnego wykorzystania technicznego know-how, opracowanego w ramach prowadzonych prac B+R. Strony transakcji ustaliły, że licencjobiorca będzie uiszczał opłatę licencyjną z góry, do 30 czerwca oraz do 31 grudnia danego roku. Płatność na rachunek bankowy Instytutu z tytułu wykorzystania licencji w odniesieniu do okresu kończącego się 30 czerwca 2014 r. wpłynęła 20 maja 2014 r. W tym przypadku obowiązek podatkowy z tytułu udzielonej licencji w odniesieniu do powyższej płatności powstanie 20 maja 2014, jako że została ona otrzymana przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

W przypadku udzielenia licencji przedsiębiorcy zagranicznemu, obowiązują analogiczne zasady, jak przy sprzedaży usług za granicę.

Źródło: PwC

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło