Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Zaawansowane dysertacje naukowe o charakterze wdrożeniowym

Zaawansowane dysertacje naukowe o charakterze wdrożeniowym

O roli prac naukowych w pracach badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji i wdrażaniu wyników ich badań pisaliśmy już wielokrotnie na portalu www.bridge.gov.pl – chociaż za sprawą najnowszych regulacji ustawowych opisywane problemy dotyczyły głównie prac doktorskich, z którymi związane były plany lub bezpośrednie prace o charakterze aplikacyjnym. Ta dyskusja dotyczyła m.in. artykułów tj. istoty doktoratu wdrożeniowego: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/doktoraty-wdrozeniowe-i-ich-rola-w-komercjalizacji/ oraz przykładów możliwych regulacji: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/modele-regulacji-prowadzenia-doktoratu-wdrozeniowego-i-komercjalizacji-jego-wynikow/

Wiadomo, że w praktyce zaawansowana wiedza wynikająca z badań może mieć różny poziom – podobnie jak prace naukowe. Różny może być zatem również stopień zaawansowania dysertacji naukowych i towarzyszących im komercjalizacji (wdrożeniu) ich wyników. Obok podstawowego stopnia naukowego (związanego z zastosowaniem w praktyce wyników badań), jakim jest doktorat w proponowanych zmianach przewiduje się również możliwość uzyskania habilitacji o charakterze aplikacyjnym. Projekt tzw. „dużej ustawy o innowacyjności”, nad którym toczą się prace w Rządowym Centrum Legislacji, przewiduje m. in. zmiany dotyczące możliwości uzyskania „przyspieszonej habilitacji” - także na podstawie pracy o charakterze wdrożeniowym. Warto zatem przyjrzeć się bliżej obecnym uwarunkowaniom formalnym w tym zakresie.

Obecnie ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z 14 marca 2003 r. („Ustawa o stopniach naukowych”) stwarza możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego po przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego i podjęciu uchwały w tym przedmiocie przez odpowiednią radę (wydziału, innej jednostki organizacyjnej szkoły wyższej albo radę naukową innej jednostki). Jest to klasyczny sposób uzyskiwania uprawnień doktora habilitowanego.

Art. 16 Ustawy o stopniach naukowych dopuszcza do postępowania habilitacyjnego osobę, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową lub artystyczną. Wspomnianym osiągnięciem, może być zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne.

Ustawa o stopniach naukowych przewiduje w art. 21a tzw. „przyspieszoną habilitację”, czyli uzyskanie „uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego”. Uprawnienia te nadawane są w zależności od jednostki zatrudniającej kandydata decyzją: rektora, dyrektora instytutu naukowego PAN, albo dyrektora instytutu badawczego. Decyzja następnie jest przekazywana Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów („Centralnej Komisji”) wraz z opisem kariery zawodowej i wykazem publikacji, która może w terminie 4 miesięcy od jej otrzymania wyrazić sprzeciw i uchylić decyzję o nadaniu uprawnień. Jest to rozwiązanie upraszczające procedurę. W „klasycznym” postępowaniu habilitacyjnym nie ma tego etapu, bowiem Centralna Komisja jest już zaangażowana we wcześniejszym stadium, powołując komisję habilitacyjną.

Art. 21a Ustawy o stopniach naukowych umożliwia zdobycie przyspieszonej habilitacji osobom które uzyskały stopień doktora w Polsce lub za granicą i podczas pracy w innym państwie przez co najmniej pięć lat kierowały samodzielnie zespołami badawczymi oraz posiadają znaczący dorobek i osiągnięcia naukowe, jeżeli są zatrudnione na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego na uczelni czy w instytucie. Zgodnie natomiast z art. 115 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym („PSW”), na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub wizytującego może być zatrudniona osoba nieposiadająca habilitacji ani tytułu naukowego profesora, jeżeli posiada znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone w trybie określonym w statucie. Do zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego potrzebna jest pozytywna opinia Centralnej Komisji.

Przyspieszona habilitacja została wprowadzona ustawą z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw („Ustawa zmieniająca 2011”). Celem jej wprowadzenia było otwarcie uczelni i instytutów na wybitnych badaczy z zagranicy, a także na osoby, które zdobyły stopień naukowy doktora w Polsce, ale kontynuowały karierę za granicą. Stąd też dość trudny do spełnienia warunek samodzielnego kierowania zespołami badawczymi przez okres 5 lat. Ustawa zmieniająca z 2011 roku przez wprowadzenie przyspieszonej habilitacji dała takim osobom w szczególności możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz pełnienia funkcji promotorskich.

Pomimo krytykowanej techniki legislacyjnej, skutkującej m.in. sporami o to, jakie uprawnienia posiada osoba po przyspieszonej habilitacji (zob. Rozmus, A./Waltoś, S.: Kariera naukowa w Polsce: Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, s. 121 i nast.), kierunek zmian z 2011 roku wydaje się być kontynuowany.

Projekt z dnia 1 sierpnia 2017 roku, otwiera drogę „przyspieszonej habilitacji” osobom, które uzyskały stopień doktora i posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze, zatrudnionym w jednostce organizacyjnej posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz kategorię naukową A+ lub A. Taką ścieżkę nabywania uprawnień można określić także mianem „habilitacji wdrożeniowej”.

Uprawnienia te nadawane miałyby być na podstawie decyzji dyrektora instytutu naukowego PAN, albo dyrektora instytutu badawczego, w którym osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień jest zatrudniona. Różnica dotyczy kandydatów zatrudnionych w szkole wyższej, gdzie decyzję podejmować będzie rektor za zgodą senatu uczelni.

Decyzja taka wraz z opisem kariery zawodowej i wykazem osiągnięć w zakresie działalności badawczo-rozwojowej będzie przekazywana Centralnej Komisji, która może wyrazić sprzeciw i uchylić decyzję.

Uwagę zwracają warunki dla uzyskania „habilitacji wdrożeniowej”, zaostrzone w porównaniu do rozprawy doktorskiej przez ustanowienie wymogu opracowania i wdrożenia rozwiązania, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze. Kryteria te są w dość luźny sposób skorelowane z kryteriami oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych w „klasycznym” postępowaniu habilitacyjnym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego z dnia 1 września 2011 r. przykładowo w obszarze nauk technicznych pod uwagę jest m.in. autorstwo zrealizowanego oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub technologicznego; udzielone patenty międzynarodowe lub krajowe; wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach.

Odpowiednią jakość „habilitacji wdrożeniowych” ma zapewnić m.in. wymóg, by osoba ubiegająca się o uprawnienia zatrudniona była w jednostce posiadającej kategorię naukową A+ albo A. Taki sam wymóg jakościowy wobec jednostek występujących o dofinansowanie w ramach programu ministerialnego „Doktorat wdrożeniowy” przewiduje w art. 26 ust. 3h znowelizowana niedawno ustawa o zasadach finansowania nauki.

Po otwarciu polskich uczelni oraz jednostek naukowych i badawczych na wybitnych naukowców z epizodem zagranicznym w 2011 roku, proponowane obecnie otwarcie na wybitnych praktyków wydaje się konsekwentnie przyjętą strategią. W początkowym okresie funkcjonowania ustawy, jeżeli zostanie ona uchwalona odnośnie tego punktu w brzmieniu projektu z 1 sierpnia 2017 r. należy się spodziewać krystalizowania się interpretacji pojęcia trwałego i uniwersalnego charakteru osiągnięcia. Problematyczna wciąż pozostaje jednak przyjęta technika legislacyjna, opierająca się na rozwiązaniach z 2011 roku („uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego”). 

Niniejsze opracowanie i załączona umowa mają jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Marcin Rodek – Radca prawny, stały ekspert zespołu CoWinners, absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Chemii UAM w Poznaniu, ukończył Studium prawa Anglii i UE w Instytucie Uniwersytetu Cambridge, absolwent studium LL.M. na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium, stypendysta Instytutu Maksa Plancka. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w dziedzinie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa farmaceutycznego oraz prawa lotniczego. 

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych. 

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Eksperci: organizacja i finanse to problemy dla rozwoju innowacyjności

Przeszkody natury organizacyjnej, finansowej i związanej z mentalnością stoją na drodze sprawnego transferu innowacji z polskich...

więcej
Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych z komentarzem

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek...

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny