Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Zagadnienia podatkowe związane z pośrednią komercjalizacją wyników prac B+R

Zagadnienia podatkowe związane z pośrednią komercjalizacją wyników prac B+R


Z perspektywy podatkowej wniesienie wkładu, którego przedmiotem będzie wyłącznie prawo, powinno być kwalifikowane jako forma wkładu niepieniężnego. Teoretycznie, w ramach szerzej zakrojonych procesów restrukturyzacyjnych, możliwe jest również wystąpienie sytuacji, w której do odrębnej spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej) (Z perspektywy podatkowej nie ma różnicy pomiędzy wniesieniem aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wniesieniem aportu do spółki akcyjnej (Tj. przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) wydzielana jest część PJB (np. jeden z działów). W takim przypadku prawa majątkowe jako potencjalnie wchodzące w skład wydzielanej jednostki organizacyjnej również mogą być aportowane do odrębnych spółek.

Dla celów podatkowych sytuacja taka zakwalifikowana jako aport przedsiębiorstwa (Tj. przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa wiąże się z odmiennymi implikacjami podatkowymi niż w przypadku wnoszenia aportem samych praw.
Rozważania prowadzone poniżej bazują na założeniu, że przedmiotem wkładu do spółki są wyłącznie prawa do wyników prac B+R, tym samym jest to wkład niepieniężny, który dla celów kwalifikacji podatkowej nie stanowi przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Podatek dochodowy. W przypadku wniesienia przez PJB wkładu niepieniężnego w postaci praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej, PJB będzie zobowiązana rozpoznać przychód w nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w spółce w zamian za wkład niepieniężny302.

UWAGA!
Wniesienie praw do wyników prac B+R (wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa) do spółki kapitałowej skutkuje powstaniem po stronie PJB przychodu.

Wartość tego przychodu określa się jako nominalną wartość udziałów (akcji) objętych w spółce w zamian za aport.

Przychód, o którym mowa powyżej, powstaje w dniu (Por. art. 12 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):

  • zarejestrowania spółki kapitałowej lub
  • wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, lub
  • wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Jednocześnie koszt uzyskania przychodów ustala się (Por. art. 15 ust. 1j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):

  • jeżeli przedmiotem wkładu są wartości niematerialne i prawne (np. prawa autorskie, licencje) – w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, pomniejszonej o dokonane przed jego wniesieniem odpisy amortyzacyjne;
  • jeżeli przedmiotem wkładu są składniki majątku PJB (inne niż wartości niematerialne i prawne, środki trwałe lub udziały w spółce) – w wysokości wartości faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie tych składników.

Wniesienie aportu do spółki osobowej jest czynnością neutralną na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że samo wniesienie aportu do spółki osobowej nie będzie skutkować po stronie PJB powstaniem przychodu w ujęciu podatku dochodowego od osób prawnych.

Państwowa Jednostka Badawcza będzie natomiast uczestniczyć, proporcjonalnie do swego udziału, w przychodach i kosztach, stanowiących rezultat podejmowanych przez spółkę osobową przedsięwzięć w danym okresie rozliczeniowym (Por. art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Podatek od towarów i usług. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki stanowi dostawę towarów bądź świadczenie usług i podlega opodatkowaniu VAT, o ile jest ono dokonywane przez podatnika VAT działającego w takim charakterze. Aport towaru, czyli np. prototypu, eksperymentalnej linii produkcyjnej, spełnia definicję dostawy towaru (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT) („przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”). Aport wartości niematerialnych (np. autorskich praw majątkowych, licencji) spełnia definicję usługi (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT) („każde świadczenie […], które nie stanowi dostawy towarów”).

Ponieważ aport nie stanowi odrębnej kategorii czynności opodatkowanej, lecz w istocie rzeczy jest jedynie formą, w jakiej dokonywana jest dostawa towarów bądź świadczenie usług, stawką właściwą dla opodatkowania transakcji jest stawka właściwa dla przedmiotu aportu. W przypadku sprzedaży wyników badań/udzielania licencji przez PJB, co do zasady zastosowanie powinna znaleźć stawka VAT w wysokości 23% (W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 22% została podniesiona o jeden punkt procentowy do wysokości 23%.

Wniesienie aportu do spółki stanowi transakcję odpłatną dla celów VAT, tj. dostawę towarów bądź świadczenie usług za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie wnoszącego wkład ma postać udziałów, akcji czy też prawa do udziału w zysku spółki.

Przepisy dotyczące podstawy opodatkowania w kontekście aportu budzą duże wątpliwości, ponieważ w świetle obowiązujących przepisów nie ma jednoznaczności, co do tego, jaka wartość w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jest podstawą opodatkowania VAT. Istnieją argumenty za tym, aby podstawę opodatkowania wyznaczać jako wartość rynkową przedmiotu aportu (Zgodnie z art. 29 ust. 1, w związku z art. 29 ust. 9 ustawy o VAT) – za takim stanowiskiem opowiedział się Minister Finansów w interpretacjach indywidualnych (Por. np. interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 10 października 2010 r. – IBPP3/443-84/10/DG; interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 27 stycznia 2010 r. – IPPP1-443-1250/09-2/PR; interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 8 stycznia 2010 r. – IPPP1/443-1077/09-2/IG (pobrano z: www.mf.gov.pl, dnia 25.09.2012). wydanych na wniosek podatników. W praktyce oznacza to, że PJB, wnosząc aport do spółki, np. w postaci patentu, powinna wystawić fakturę VAT z 23% stawką podatku, wykazując jako podstawę opodatkowania wartość rynkową patentu. Ustalenie wartości rynkowej aportu należy ustalić w drodze wyceny.

Źródła:  
Akty prawne:
− Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
− Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
− Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).
Orzecznictwo:
− Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 10 października 2010 r. – IBPP3/443-84/10/DG
− Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 27 stycznia 2010 r. – IPPP1-443-1250/09-2/PR
− Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 8 stycznia 2010 r. – IPPP1/443-1077/09-2/IG.

Źródło: PWC/Dentons

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło