Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Zmiany w podatku PIT w 2018 roku w zakresie opodatkowania twórców i kwoty wolnej od podatku

Zmiany w podatku PIT w 2018 roku w zakresie opodatkowania twórców i kwoty wolnej od podatku

Działalność twórcza jest w nierozerwalny sposób związana z prowadzeniem badań naukowych i ma ogromny wpływ na późniejszą komercjalizację wyników badań, zarówno w jednostkach typowo badawczych jak i w przedsiębiorstwach, które również realizują prace B+R. Zmiany w zasadach rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych również wpływają na procesy komercjalizacyjne. Dotyczy to chociażby kosztów wytworzenia nowych dóbr intelektualnych czy czynników, które mogą mieć wpływ na określanie wartości wypracowanych rozwiązań i w konsekwencji cen zakupu praw lub licencji na komercjalizowane technologie. Każda zmiana kosztów wytworzenia – w przypadku dóbr intelektualnych kluczowych kosztów jakimi są koszty pracy twórczej – będzie miała znaczący wpływ na cenę tych dóbr i w konsekwencji ich potencjał komercjalizacyjny.

Koniec roku to często czas zmian w zakresie zasad opodatkowania na przyszły rok. W dniu 27 października 2017 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przedmiotowa ustawa została w dniu 13 listopada 2017 roku przekazana do podpisu Prezydenta RP. Jest zatem bardzo duże prawdopodobieństwo, że uchwalone przez parlament zmiany w zasadach opodatkowania osób fizycznych będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.

Oprócz wielu zmian ograniczających możliwość uznania wydatków za koszt uzyskania przychodu wprowadzonych wskazaną powyżej ustawą warto w szczególności wskazać na zmiany, które w pewnym zakresie są na korzyść podatników tj.:

a) zmiana w zakresie tzw. 50% podwyższonych kosztów uzyskania przychodu dla twórców oraz

b) pewne modyfikacje w obszarze tzw. kwoty wolnej od podatku.

W zakresie rozliczania podatku PIT umożliwiającego odliczenie 50% kosztów uzyskania przychodu nowe przepisy w pierwszej kolejności podwyższają maksymalną wysokość takich kosztów, które można odliczyć od podatku. Do końca 2017 roku limit ten wynosił 42 764 zł, a od 1 stycznia 2018 będzie wynosił 85 528 zł. Ta niewątpliwie korzystna zmiana zostaje jednak istotnie ograniczona przez fakt, iż od nowego roku tylko wprost wymienione w ustawie grupy zawodowe będą mogły korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Do tej uprzywilejowanej grupy zawodowej ustawodawca zaliczył osoby uzyskujące przychód z tytułu działalności:

1. twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2. badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

3. artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

5. publicystycznej.

Tak skonstruowany katalog skutkuje ograniczeniem możliwości korzystania z omawianej ulgi przez określone grupy zawodowe. Wątpliwe wydaje się korzystanie z omawianej ulgi przez osoby zajmujące się doradztwem, czynnościami projektowymi np. inżynierowie a także szkoleniami. Otwarte jest także pytanie, czy nie został ograniczony katalog osób z branży komputerowej, gdyż ustawa wskazuje, że tylko działalność twórcza w zakresie programów komputerowych uprawnia do korzystania z ulgi. Otwarte pozostaje pytanie co z testerami oprogramowania czy też webmasterami.

Podsumowując, ustawodawca przyznał pewnym grupom zawodowym korzyść podatkową kosztem wykreślenia z katalogu działalności uprzywilejowanej innych grup zawodowych. Oczywiście pozostałe warunki zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, przykładowo obowiązek przeniesienia praw autorskich pozostają bez zmian. Tego typu zmiany będą wymagały w konsekwencji dokładnej weryfikacji, czy obecnie wykonywane prace w ramach projektów B+R rzeczywiście spełniają wymagania ustawowe.

W kontekście wprowadzonych zmian warto także wskazać na podwyższenie kwoty wolnej do poziomu 1440 zł, ale tylko i wyłącznie dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł. Kwota 1440 zł stanowi też podstawę dla kalkulacji malejącej kwoty wolnej od podatku w przedziale podstawy opodatkowania wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł. Natomiast standardowa kwota 556 zł 02 gr będzie stanowiła kwotę wolną od podatku dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł. Nadal utrzymano przepis, iż osoby dla których podstawa obliczenia podatku przekracza 127.000 zł nie będą mogły zastosować kwoty wolnej od podatku. Przyjęte rozwiązania będą zatem korzystne dla osób o najniższych dochodach, natomiast niewiele zmienią sytuację osób posiadających przeciętne i wyższe dochody.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący. Nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych i nie stanowi czynności doradztwa podatkowego lub doradztwa prawnego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego oraz analiza prawno-podatkowa. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialność za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Informacje o autorach:

Krzysztof Budasz – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy, radca prawny, aplikant na biegłego rewidenta, stały konsultant CoWinners Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych, autor kilkudziesięciu publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło