Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Zmiany w „uwłaszczeniu naukowców” oraz zasadach dysponowania mieniem jednostek naukowych

Zmiany w „uwłaszczeniu naukowców” oraz zasadach dysponowania mieniem jednostek naukowych

Resort nauki opublikował na swoich stronach internetowych projekt nowej ustawy o innowacyjności, nazywanej ustawą o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Aktualnie dostępny projekt nosi datę 4 marca 2016 r. i jest obecnie poddawany konsultacjom społecznym. W związku z tym do dnia 4 kwietnia 2016 r. można wysyłać do resortu nauki uwagi i opinie do przedstawionego projektu. W tym celu został udostępniony specjalny adres internetowy: ustawa.innowacyjnosc@nauka.gov.pl.

Projektowane przepisy w głównej mierze dotyczą wprowadzenia różnego rodzaju rozwiązań o charakterze podatkowym, które mają na celu stymulowanie działalności B+R. Zmiany te zostały omówione w odrębnej publikacji. Przedmiotem niniejszego opracowania są natomiast dość liczne zmiany o charakterze niepodatkowym. Pomimo że stanowią one mniejszą część projektowanej ustawy, to również mogą wywrzeć istotny wpływ na funkcjonowanie jednostek naukowych.

Jeżeli projektowane przepisy wejdą w życie, nastąpi dalsza liberalizacja zasad dysponowania mieniem jednostek naukowych. W aktualnym stanie prawnym sytuacja w zasadzie wszystkich jednostek naukowych (uczelni publicznych, instytutów badawczych, Polskiej Akademii Nauk oraz jej instytutów) jest zbliżona. Z wyłączeniem czynności w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R są one zmuszone uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na rozporządzenie swoim mieniem, jeżeli wartość przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość 250 000 euro. Jeżeli projektowane przepisy wejdą w życie, obowiązek uzyskania zgody zostanie zastąpiony obowiązkiem dokonania zgłoszenia zamierzonej czynności. Minister, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, będzie mógł wnieść sprzeciw co do planowanej czynności, w szczególności jeżeli zgłoszona czynność prawna utrudni albo uniemożliwi działalność statutową podmiotu dokonującego zgłoszenia. Termin ten tylko w jednym przypadku będzie mógł zostać wydłużony, nie dłużej jednak niż o 60 dni, a mianowicie gdy minister wystąpi o sporządzenie dodatkowej wyceny przedmiotu rozporządzenia. Jeżeli sprzeciwu w tym terminie nie będzie, wówczas planowane rozporządzenie będzie mogło być dokonane w ciągu roku od dnia doręczenia zgłoszenia ministrowi, w przeciwnym razie zgłoszenie powinno zostać ponowione.

Planowane są również zmiany w zakresie tworzenia przez uczelnie spółek celowych oraz ich uczestniczenia w takich spółkach. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów powinno być już jasne, że jedna uczelnia może tworzyć więcej niż jedną spółkę celową, gdyż obecna redakcja przepisów może wskazywać na istnienie zasady: jedna uczelnia = jedna spółka celowa. Rozszerzony zostanie również katalog czynności związanych z wnoszeniem do spółki celowej mienia uczelni, na które nie trzeba mieć zgody lub nie trzeba dokonać zgłoszenia do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa. Obecnie bowiem jedynie utworzenie spółki celowej oraz wniesienie w związku z tym mienia jest zwolnione z obowiązku uzyskania zgody. Po nowelizacji każde wniesienie mienia do spółki celowej, również na etapie dalszym niż tworzenie spółki (np. w celu jej dodatkowego dokapitalizowania), będzie z takiego zwolnienia korzystać, podobnie jak każda wykonywana czynność z zakresu komercjalizacji wyników prac B+R.

Planowane są również zmiany w przepisach, które w chwili ich uchwalania były określane potocznie jako „uwłaszczenie naukowców”. W świetle planowanych przepisów, w przypadku rezygnacji przez uczelnię lub zaniechania przez nią komercjalizacji, naukowiec będzie miał prawo do nabycia od uczelni praw do stworzonej przez siebie własności intelektualnej jedynie wówczas, gdy łącznie z przekazaniem informacji o wynikach prac B+R lub w terminie 14 dni od tej daty złoży oświadczenie o zainteresowaniu nabyciem tych praw. Jeżeli do złożenia takiego oświadczenia dojdzie, wówczas uczelnia będzie miała 3 miesiące na podjęcie decyzji co do komercjalizacji rozwiązania, licząc od dnia doręczenia oświadczenia naukowca o zainteresowaniu nabyciem. Jeżeli takie oświadczenie nie zostanie złożone, wówczas żadne terminy w zakresie podjęcia decyzji co do komercjalizacji nie będą uczelni publicznej wiązać.

Planowane jest również wykreślenie przepisu, który ogranicza pod względem czasowym możliwość czerpania przez pracownika naukowego zysków z opracowanych przez niego wyników prac B+R, komercjalizowanych następnie przez uczelnię publiczną. Wykreślenie przepisu odniesie również skutek w sytuacji odwrotnej, tj. zniesie czasowe ograniczenie czerpania przez uczelnię publiczną zysków z komercjalizacji dokonywanej samodzielnie przez pracownika naukowego. W obecnym stanie prawnym uprawnienia te przysługują bowiem nie dłużej niż przez pięć lat od dnia uzyskania pierwszych środków przez uczelnię lub pracownika naukowego, w zależności od tego, kto dokonuje komercjalizacji.

Analogiczne zmiany dotyczące uprawnień pracowników naukowych w kontekście komercjalizacji wyników prac B+R są również planowane w odniesieniu do Polskiej Akademii Nauk oraz jej instytutów. Projektowana ustawa, poza pośrednimi zmianami podatkowymi oraz zmianami odnoszącymi się do zasad dysponowania mieniem, nie zmienia bezpośrednio nic w sytuacji prawnej instytutów badawczych oraz ich pracowników. Być może jest to skutkiem tego, że w resorcie nauki trwa praca nad zupełnie nową ustawą o instytutach badawczych.

Źródło: www.bsskancelaria.pl

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło