Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Znika Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) i wspólnotowy znak towarowy

Znika Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) i wspólnotowy znak towarowy

Początek nowego roku to też początek dużych zmian w funkcjonowaniu unijnych instytucji związanych z ochroną własności intelektualnej. W dniu 24 grudnia 2015 r. zostało bowiem opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. Akt ten przewiduje, że z dniem 23 marca 2016 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zmieni nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Co więcej, to samo rozporządzenie znosi pojęcie wspólnotowego znaku towarowego i wprowadza w to miejsce znak towarowy Unii Europejskiej.

Zmiany w systemie ochrony znaków towarowych powinny zainteresować każdy podmiot, który za pomocą znaków towarowych zamierza wprowadzać do obrotu wytwarzane przez siebie produkty, również poza terytorium Polski. Nie budzi bowiem wątpliwości, że znaki towarowe stanowią o istotnej przewadze konkurencyjnej jednych wyrobów nad innymi.

Osoby uprawnione ze wspólnotowych znaków towarowych nie powinny się jednak martwić tym, że ich prawa w jakikolwiek sposób zostaną naruszone. Z dniem 23 marca 2016 r. wspólnotowe znaki towarowe staną się bowiem automatycznie znakami towarowymi Unii Europejskiej, zaś nierozpoznane do tego dnia zgłoszenia wspólnotowych znaków towarowych – zgłoszeniami znaków towarowych Unii Europejskiej.

Przyjęcie nowego rozporządzenia jest efektem przeglądu unijnego systemu ochrony znaków towarowych, dokonanego przez Komisję Europejską na podstawie dokumentu Europejska strategia w zakresie praw własności przemysłowej z dnia 16 lipca 2008 r. Przegląd był prowadzony zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i krajowym oraz uwzględniał ich wzajemne powiązania. Co do zasady, ocena ogólnego funkcjonowania systemu wspólnotowego znaku towarowego potwierdziła, że wiele aspektów tego systemu, w tym podstawowe jego zasady, wytrzymało próbę czasu i nadal zaspokaja potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców. Niemniej jednak Komisja Europejska stwierdziła, że istnieje potrzeba modernizacji systemu znaków towarowych w Unii poprzez uczynienie go bardziej skutecznym, efektywnym i spójnym jako całość oraz poprzez dostosowanie go do ery Internetu.

Jednocześnie ze zmianami w nazewnictwie wprowadzono również zmianę definicji znaku towarowego na potrzeby procedury unijnej. Zrezygnowano z dotychczasowego wymogu graficznej przedstawialności w definicji unijnego znaku towarowego oraz dopuszczono możliwość przedstawiania oznaczenia w dowolnej stosownej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki, a więc niekoniecznie w formie graficznej, o ile dany sposób przedstawienia jest jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny.

Zrezygnowano z zasady, że zgłoszenie unijnego znaku towarowego może być dokonane w centralnych urzędach państw członkowskich (np. w polskim UPRP). Od chwili wejścia w życie nowego rozporządzenia zgłoszenie unijnego znaku towarowego będzie mogło być dokonane jedynie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Rezygnacja z możliwości dokonywania zgłoszeń w urzędach krajowych jest podyktowana stosunkowo niską liczbą zgłoszeń dokonanych w tym trybie.

Potencjalnych wnioskodawców powinien ucieszyć fakt, że doszło do ogólnego obniżenia opłat za czynności Urzędu, w szczególności za przedłużenie czasu ochrony znaku towarowego. Wysokość opłat została określona wprost w załączniku do nowego rozporządzenia i skalkulowano ją w taki sposób, aby, po pierwsze, przychód, jaki generuje, był zasadniczo wystarczający dla utrzymania równowagi budżetu Urzędu, po drugie, by system unijnego znaku towarowego i krajowe systemy znaku towarowego współistniały i wzajemnie się uzupełniały, także z uwzględnieniem rozmiaru rynku objętego unijnym znakiem towarowym oraz potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw oraz, po trzecie, by prawa właścicieli unijnych znaków towarowych były skutecznie egzekwowane w państwach członkowskich.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 16 grudnia 2015 r., nr 2015/2424 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 24 grudnia 2015 r., nr L 341/21. Wejdzie ono w życie z dniem 23 marca 2016 r.

Źródło: www.bsskancelaria.pl

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło