Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie.

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.3.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: n1ba@ncbr.gov.pl

Dokumentacja Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa” POIR w 2016 r. (Konkurs_1/1.3.1/2016):

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

 

 1. Ogłoszenie o konkursie.
 2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu. - UWAGA – dokument zaktualizowany (zmiana terminu zakończenia naboru wniosków o dofinasowanie).
 3. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - Poddziałanie 1.3.1.
 4. Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji.
 5. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR.

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 1.3.1 POIR - UWAGA – zmiana formatu załącznika nr 6  (z formularza wypełnianego online na PDF).
 2. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy.
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 4. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie.
 5. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.

  

DOKUMENTY DODATKOWE:

 

 1. Rozporządzenie KE nr 651/2014.
 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 4. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 5. Ustawa wdrożeniowa.
 6. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r.
 7. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.
 8. Klasyfikacja badań naukowych i prac rozwojowych dla celów klinicznych.
 9. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.
 10. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP

 

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU BRIDGE ALFA:

 

 1. Regulamin funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa.

 

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.3.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: n1ba@ncbr.gov.pl

 

 

PROTEST

Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku. Protest jest wnoszony w formie pisemnej.

W celu ułatwienia złożenia protestu poniżej udostępniono jego przykładowy wzór.


Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu przeprowadzania konkursu złożenie wniosku o dofinansowanie, który jest przedmiotem oceny w ramach innego naboru wniosków albo procedury odwoławczej albo postępowania sądowo-administracyjnego skutkuje jego odrzuceniem.

Program BRIdge Alfa wspiera projekty badawczo-rozwojowe, tworząc im pomost ku komercjalizacji oraz tworzy platformę porozumienia pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami. Jest skierowany do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wykorzystanie wsparcia kapitałowego do komercjalizacji prac B+R sprawia, że większą część ryzyka przyjmuje podmiot publiczny, zmieniając po stronie inwestorów prywatnych percepcję opłacalności inwestycji. Dofinansowane w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt m.in. dla funduszy venture capital.

Oferty złożone przez przedsiębiorstwa w konkursie na fundusze-Alfy zostaną ocenione przez międzynarodowe grono ekspertów, którzy dzięki bogatemu doświadczeniu wyselekcjonują najlepsze projekty. Dla przedsięwzięć zlokalizowanych w województwie mazowieckim NCBR planuje przeznaczyć 28 125 000 zł, zaś dla tych spoza niego 421 875 000 zł. Wsparcie finansowe w ramach BRIdge Alfa jest komplementarne w stosunku do innych form dofinansowania w ramach Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ma ono ułatwić przedsiębiorcom pozyskanie funduszy dla kolejnych etapów rozwoju ich pomysłów. Wnioski można składać od 4 do 19 maja br. <<Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWszystkie dokumenty/edycja 2016>>

Komponent realizowany jest jako projekt systemowy POIG.

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny

Ważne wydarzenia i terminy

 

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie