Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Uprzejmie informujemy, że do realizacji Programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostały wyłonione następujące Fundusze inwestycyjne:

L.p

Beneficjent

Osoba do kontaktu

Telefon

E-mail

Profil funduszu

1

StartVenture@Poland 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna

Piotr Pietrzak

602 810 573

piotr.pietrzak@startuphub.pl

Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty

2

AKCELERATOR TECHNOLOGICZNY GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Michał Chojkowski

601 093 393

michal.chojkowski@akceleratorgliwice.pl

Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty; Elektronika oparta na polimerach przewodzących; Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych; Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe; Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne; Optoelektroniczne systemy i materiały; Inteligentne technologie kreacyjne.

3

Leonardo Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Kalarus

519 338 825

piotr.kalarus@leonardofund.pl

W ramach funduszu będą realizowane inwestycje w dwóch głównych obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, to jest: Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe: inteligentne technologie kreacyjne, elektronika oparta na polimerach przewodzących, automatyzacja i robotyka procesów technologicznych); Zdrowe społeczeństwo: Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne, diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej, Wytwarzanie produktów leczniczych.

4

LQT Fund II Spółka akcyjna

Maciej Skórkiewicz

503 180 071

ms@blackpearls.vc

Fundusz zakłada inwestycje w produkty i procesy z obszaru szeroko pojętych technologii poprawiających jakość życia (LQT), definiowanych jako zbiór rozwiązań technologicznych pochodzących z różnych obszarów przemysłu i nauki, których zastosowanie realnie wpływa na poprawę jakości życia użytkownika.

5

Kvarko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Paweł Wielgus

+48 71 725 34 10

office@kvarko.pl

kvarko.pl

 

Multidyscyplinarny fundusz prowadzący działalność inwestycyjną przede wszystkim w obszarach szeroko pojętego sektora rolno-spożywczego, weterynaryjnego i leśno-drzewnego, a także branży spożywczej, chemii, biotechnologii, nanotechnologii, automatyki, robotyki, informatyki  oraz dziedzin pokrewnych.

6

Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Michał Olszacki

602 765 901

m.olszacki@pibir.pl

chemia, biologia, elektronika, robotyka, medycyna, energetyka, ekologia, transport, informatyka, elektronika i wiele innych. Ze względu na bardzo dużą różnorodność zainteresowań oraz specjalizacji członków zespołu, wyróżniają się wielowymiarowym spojrzeniem na omawiany problem. Nanoceramika, Estry niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3, Innowacyjny robot mobilny.

7

Innoventure spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Marcin Bielówka

797 047 226

marcin.bielowka@innoventure.io

Projekty znajdujące się w obszarze inteligentnych sieci i technologii geoinformacyjnych, w ramach którego mają szczególnie wiele możliwości wsparcia także pozafinansowego m.in. ze względu na ekosystem Krakowskiego Parku Technologicznego.

8

BlueLab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Leszek Orłowski

519 506 820

leszek.orlowski@bvalue.vc

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

9

AUGERE HEALTH FOOD FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tomasz Kaniowski

694 487 513

tomasz.kaniowski@augereventure.pl

Bioinżynieria, Life Snience, Nano technologia, Nowe materiały, urządzenia techniczne.

10

NEX INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka komandytowa

Paweł Bochniarz

501 740 074

pawel.bochniarz@gmail.com

Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

11

Infini spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Maciej Wieloch

669 300 003

wieloch@infini.pl

Inżynieria chemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria biomedyczna, Biotechnologia
Farmacja, Nanotechnologie
Materiały kompozytowe i nanokompozytowe, Energetyka i ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Technologie odzysku i recyklingu, Elektronika,
Optoelektronika,
Telekomunikacja, Informatyka,
Cybernetyka,
Kryptologia, Robotyka
Automatyka,
Mechatronika, Lotnictwo (w szczególności samoloty i pojazdy bezzałogowe), Mechanika i budowa maszyn, Budownictwo, IT B2B.

12

SPEEDUP BRIDGE ALFA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tomasz Czaplińaki

602 536 076

tomasz.czaplinski@speedupgroup.com

3D printing, Big Data, Bio- inżynieria, Diagnostyka, E-commerce, Fin-tech, Hardware, IoT, Life Science, Marketpalce, Mobile, Nano technologie, Portal, Saas, Software, tele medycyna, urządzenia medyczne.

13

Data Ventures  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Smoleń

663 489 408

 

piotr.smolen@dataventures.io

Rozwój zaawansowanych technologii w obszarze przetwarzania danych w sektorach: AI, Blockchain, Cybersecurity, DevOps, Fintech, HRTech, IoT oraz SaaS.

14

Alfabeat ALFA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

Radosław Białas

515 966 396

radoslaw.bialas@alfabeat.pl

Fundusz wspiera projekty z branży ICT, stawiając na rozwiązania łączące IT z innymi dziedzinami, np. medycyną, automatyką czy robotyką.

15

Bridge Alfa by YouNick Mint spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Adam Siwczyński

502 787 817

adam.siwczynski@younick.pl

Rozwój nowatorskich produktów i usług z obszaru ICT, IOT, BIOTECH i chemia.


Program BRIdge Alfa wspiera projekty badawczo-rozwojowe, tworząc im pomost ku komercjalizacji oraz tworzy platformę porozumienia pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami. Jest skierowany do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wykorzystanie wsparcia kapitałowego do komercjalizacji prac B+R sprawia, że większą część ryzyka przyjmuje podmiot publiczny, zmieniając po stronie inwestorów prywatnych percepcję opłacalności inwestycji. Dofinansowane w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt m.in. dla funduszy venture capital.

Oferty złożone przez przedsiębiorstwa w konkursie na fundusze-Alfy zostaną ocenione przez międzynarodowe grono ekspertów, którzy dzięki bogatemu doświadczeniu wyselekcjonują najlepsze projekty. Dla przedsięwzięć zlokalizowanych w województwie mazowieckim NCBR planuje przeznaczyć 28 125 000 zł, zaś dla tych spoza niego 421 875 000 zł. Wsparcie finansowe w ramach BRIdge Alfa jest komplementarne w stosunku do innych form dofinansowania w ramach Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ma ono ułatwić przedsiębiorcom pozyskanie funduszy dla kolejnych etapów rozwoju ich pomysłów. Wnioski można składać od 4 do 19 maja br. <<Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWszystkie dokumenty/edycja 2016>>

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.3.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: n1ba@ncbr.gov.pl

Dokumentacja Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa” POIR w 2016 r. (Konkurs_1/1.3.1/2016):

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

 1. Ogłoszenie o konkursie.
 2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu. - UWAGA – dokument zaktualizowany (zmiana terminu zakończenia naboru wniosków o dofinasowanie).
 3. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - Poddziałanie 1.3.1.
 4. Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji.
 5. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 1.3.1 POIR - UWAGA – zmiana formatu załącznika nr 6  (z formularza wypełnianego online na PDF).
 2. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy.
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 4. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie.
 5. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Rozporządzenie KE nr 651/2014.
 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 4. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 5. Ustawa wdrożeniowa.
 6. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r.
 7. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.
 8. Klasyfikacja badań naukowych i prac rozwojowych dla celów klinicznych.
 9. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.
 10. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU BRIDGE ALFA:

 1. Regulamin funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa.

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.3.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: n1ba@ncbr.gov.pl

PROTEST

Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku. Protest jest wnoszony w formie pisemnej.

W celu ułatwienia złożenia protestu poniżej udostępniono jego przykładowy wzór.


Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu przeprowadzania konkursu złożenie wniosku o dofinansowanie, który jest przedmiotem oceny w ramach innego naboru wniosków albo procedury odwoławczej albo postępowania sądowo-administracyjnego skutkuje jego odrzuceniem.

Komponent realizowany jest jako projekt systemowy POIG.

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny

Ważne wydarzenia i terminy

 

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie