Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs 1/1.3.1/2017

Uprzejmie informujemy, że 1 sierpnia 2017 r. ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów grantowych w ramach Działania 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: „Wsparcie Projektów badawczo - rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept –BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020”.

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

 1. Ogłoszenie o konkursie - UWAGA - dokument zaktualizowany.
 2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu - UWAGA - dokument zaktualizowany.
 3. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - Poddziałanie 1.3.1 - UWAGA - dokument zaktualizowany.
 4. Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji.
 5. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR.
 6. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy - Nowy dokument.
 7. Metodologia ryczałtowa - Nowy dokument.

 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

1. Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 1.3.1 POIR

2. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy.
3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
4. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie - UWAGA - dokument zaktualizowany.
5. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Rozporządzenie KE nr 651/2014.
 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 4. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 5. Ustawa wdrożeniowa.
 6. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r.
 7. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.
 8. Klasyfikacja badań naukowych i prac rozwojowych dla celów klinicznych.
 9. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.
 10. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP

 UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór Umowy o dofinansowanie - Ściezka_A
 2. Wzór Umowy o dofinansowanie - Ściezka_B
 3. Wzór Umowy o dofinansowanie - Ściezka_A v Alfa Plus UWAGA - nowy dokument
 4. Wzór Umowy o dofinansowanie - Ściezka_B v Alfa Plus UWAGA - nowy dokument

 REGULAMIN FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU BRIDGE ALFA:

 1. Regulamin Funkcjonowania Funduszu Alfa

 KONTAKT:

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.3.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: n1ba@ncbr.gov.pl

W związku z wprowadzonymi aktualizacjami dot. zasad oznaczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich (zaktualizowane informacje i materiały dostępne na Portalu Funduszy Europejskich http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/), beneficjenci projektów realizowanych w ramach FE, zobligowani są do ich stosowania, zarówno w oznaczaniu działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym, jak również we wszelkiej dokumentacji, która związana jest z realizacją projektów. Zmiana dotyczy włączenia w ciąg logotypów barw Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne: barwy występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie można stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej. 

Zaktualizowany Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności oraz gotowe zestawienia znaków do wykorzystania, zamieszczone zostały Zapoczątkowuje pobieranie plikututaj.

LISTA RANKINGOWA FUNDUSZY VC 2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że alokacja środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w konkursie nr 1/1.3.1/2017 organizowanym w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych,  Poddziałania 1.3.1. Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie pre-seed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa została zwiększona. 

Lista Wnioskodawców rekomendowanych do dofinansowania znajduje się w poniższym linku.

OFERTA INWESTYCYJNA FUNDUSZY BRIDGE ALFA EDYCJA 2017

1. EVIG Alfa sp. z o.o., Dawid Wesołowski, tel. 61 226 13 40, e-mail: d.wesolowski@evig.pl

Celem Funduszu EVIG Alfa jest pozyskanie wsparcia dla inwestycji w projekty technologiczne o charakterze badawczo-rozwojowym w fazie Proof of Principle i Proof of Concept, cechujące się innowacyjnością produktową lub procesową oraz wywodzące się z polskich ośrodków akademickich. Fundusz będzie koncentrował się na projektach B+R opartych o zaawansowane urządzenia

pracujące w ramach Internetu Rzeczy dedykowanych dla branż FinTech, MedTech oraz CleanTech, zgodnie ze strategią inwestycyjną. Fundusz posiada wszechstronny i doświadczony zespół inwestycyjny uzupełniony przez specjalistę ds. komercjalizacji B+R oraz ekspertów branżowych, co wpłynie na efektywność pozyskiwania z rynku projektów, ich ewaluacji, oceny i docelowo

wyłonienia wyróżniających się potencjałem komercjalizacyjnym pomysłów, które będą następnie rozwijane przez kadrę EVIG Alfa przy wsparciu partnerów zewnętrznych.

Poprzez skupienie w jednym podmiocie osób o bogatym doświadczeniu w zakresie wspierania zespołów badawczych, rozwijania własnego biznesu i komercjalizacji technologii oraz szerokich kontaktach biznesowych, stworzono podmiot umożliwiający sprawne wspieranie rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych projektów badawczych. Kluczowy personel Funduszu to osoby współpracujące z licznymi ośrodkami badawczymi, parkami technologicznymi, grupami doradczymi i przedsiębiorstwami, dzięki czemu możliwe będzie zapewnienie procedowanym projektom nie tylko wsparcia okołobiznesowego, dostosowanego do ich potrzeb, ale również dostępu do specjalistycznego sprzętu badawczego.

2. Opty Ventures , Agnieszka Stochmal, tel. 883 100 820, e-mail: inwestycje@optyventures.pl

 

3. Heyka Capital, Anna Hejka, tel. +48 606 345 776, e-mail: anna.hejka@hcm.vision

Profil inwestycyjny Funduszu Unicorn Nest II obejmuje inwestowanie w projekty i przedsiębiorstwa, które będą opracowywać innowacyjne produkty, technologie, procesy, albo które będą dokonywać istotnych udoskonaleń istniejących produktów, technologii, procesów w szczególności w następujących zakresach: inteligentne miasta (Smart Cities), inteligentne domy i budynki (ang. Smart Homes), rozwiązania Internetu rzeczy (Internet of Things), inteligentne usługi dla mieszkańców, m.in. zdrowotne i edukacyjne (Smart Healthcare, Smart Education), wsparcie dla osób niepełnosprawnych, symulatory oraz rozwiązania typu „serious games/gamification”, technologie służące wspomaganiu procesów decyzyjnych, analiza danych zgromadzonych w chmurach, optymalizacja efektywności i szybkości pracy chmur obliczeniowych (Cloud Computing), uczenie maszynowe (Machine Learning), sztuczna inteligencja, wirtualizacja, przetwarzanie złożonych, dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych (Big Data Analytics, Data Mining), zarządzanie wiedzą w organizacjach, wykorzystanie sieci społecznościowych do pozyskiwania i analizy danych oraz dystrybucji informacji (Blockchain), analiza obrazów wideo w celu automatycznej detekcji obiektów i zdarzeń (video content analytics), optymalizacja analizy informacji wizualnej, rozpoznawanie emocji, zachowań i gestów, rzeczywistość rozszerzona (Augmented Reality), komunikacja akustyczna i głosowa.

4. Platinium Alfa, Anna Mitros, tel. 600 919 513, e-mail: contact@platinumalfa.eu

Strategia inwestycyjna Platinum Alfa zakłada finansowanie projektów B+R wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje o charakterze technologicznym, w szczególności z obszaru Spersonalizowanej Opieki Medycznej.

Działalność inwestycyjna Funduszu koncentruje się wokół technologii, które dzięki swojej specyfice mogą zostać wykorzystane w celu usprawnienia istniejących lub stworzenia nowych rozwiązań w obszarze Life Science (np. pomiar otoczenia człowieka z wykorzystaniem technologii i danych pochodzących z urządzeń zainstalowanych w otoczeniu) w tym:

  Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne (KIS 1). W szczególności: Badania i rozwój produktów leczniczych, Bioinformatyka, Technologie medycyny regeneracyjnej, Technologie telemedyczne, Informatyczne narzędzia medyczne;

   Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej (KIS 2). W szczególności: Telemedycyna w diagnostyce i terapii, Diagnostyka obrazowa oraz oparta na innych technikach detekcji, Markery / testy, Nowe cele prewencyjne i/lub terapeutyczne,  Badania kliniczne;

  Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe (KIS 14). W szczególności: Sensory fizyczne, Biosensory, Sieci sensorowe, Zagadnienia horyzontalne (przekrojowe) w technologiach sensorowych;

  Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne (KIS 15). W szczególności: Technologie internetu przyszłości, technologie internetu rzeczy, systemy wbudowane, Zarządzanie informacją w inteligentnych sieciach, Interfejsy człowiek-maszyna oraz maszyna-maszyna w inteligentnych sieciach, Standaryzacja, bezpieczeństwo i modelowanie inteligentnych sieci,  Pozycjonowanie i nawigacja, Przetwarzanie, analizowanie, udostępnianie oraz wizualizacja geoinformacyjna, Innowacyjne zastosowania geoinformacji;

  Elektronika oparta na polimerach przewodzących (KIS 16). W szczególności: Sensory elastyczne,  Elektronika osobista i tekstylia inteligentne;

  Inteligentne technologie kreacyjne (KIS 19). W szczególności: Gry rehabilitacyjne

5. Findustry, Karol Hop, tel. 788 455 214, e-mail: karol.hop@findustry.pl

Misją Findustry jest przyczynienie się do wykonania przez polską gospodarkę kolejnego kroku milowego w zakresie korzystania z rewolucji cyfrowej w tych gałęziach rodzimej gospodarki, które od dziesięcioleci stanowią jej fundament. Z tego też wynika koncentracja na innowacyjnych i przełomowych rozwiązaniach dla przemysłu i rolnictwa. Findustry będzie inwestować w przedsięwzięcia z obszaru Industry 4.0 (zwanego także Przemysł 4.0). Obszar ten to inaczej całość procesów składających się na „czwartą rewolucję przemysłową”, która umożliwia łączenie urządzeń w ramach cyfrowych ekosystemów oraz pogłębienie integracji w ramach poziomych (wewnątrz organizacji) i pionowych (czyli współpraca z kontrahentami i klientami) łańcuchów wartości. W ramach obszaru Przemysłu 4.0 Findustry zamierza wspierać projekty w ramach KIS 17: Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych oraz KIS 15: Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne oraz KIS 4: Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego w ramach grupy określonej jako biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa.

6. Medinice , Sanjeev Choudhary,  tel. (+48) 695 230 120, e-mail:  sanjeev@medinice.pl

Profil działalności: Fundusz MediAlfa inwestuje w projekty badawczo-rozwojowe z obszaru lifescience do zastosowania w kardiologii i kardiochirurgii. Spółka jest obecna na rynku od 2012 roku i rozwija projekty własne oraz pozyskane od pomysłodawców.

7. EnerFund, Sławomir Kurowski, tel: +48 22 314 14 89,  e-mail: info@enerfund.pl

EnerFund - to fundusz inwestycyjny finansujące polskie innowacyjne projekty B+R znajdującym się na najwcześniejszym etapie rozwoju, obarczonym największym czynnikiem ryzyka o największym potencjale wzrostu. Specjalizacją sektorową Funduszu są innowacje możliwe do wdrożenia w ramach gałęzi przemysłu związanych przede wszystkim z (1) energetyką, (2) poprawą komfortu życia w miastach, (3) wykorzystaniem inteligentnych materiałów, czy (4) ochroną środowiska. Fundusz jest finansowany z programu Bridge Alfa, otrzymał 30 mln zł na początku 2018 r.

 

8. ASI Bridge Alfa Bitspiration Booster Sp. z o. o. Spółka Komandytowa , Oskar Grzegorczyk, Partner & COO, tel. +48 570 319 550, e-mail: office@bitspirationbooster.com

ASI Bridge Alfa Bitspiration Booster Sp. z o. o. Spółka Komandytowa jest alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu art. 8a ust. 1 u.f.i., której celem jest zbieranie aktywów od inwestorów oraz lokowanie ich w interesie tych inwestorów, zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną zakładającą inwestycje przede wszystkim w znajdujące się na wczesnym i średnim etapie rozwoju spółki z branż technologicznych, realizujące projekty badawczo-rozwojowe, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: AI / sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence), IoT / internet rzeczy (ang. Internet of Things), uczenie maszynowe (ang. Machine Learning), technologie finansowe, biotechnologia, technologie medyczne;

9. Scanderia Ventures, Agnieszka Dobrzyńska, tel.: +48 606 966 777, e-mail:  agnieszka.dobrzynska@scanderia.com.pl

Fundusz zainteresowany jest projektami z obszaru Life Science, Medical Devices, Internetu Rzeczy, Wirtualnej Rzeczywistości oraz technologii ICT.

10. ETGK Bridge, Michał Marciniak, tel. 668 15 33 36, e-mail: m.marciniak@etgk.pl

Charakterystyka branżowa: nowoczesne materiały i Clean tech.

11. AS MANAGEMENT ,  Marcin Fejfer, tel. +48 (61) 827 09 99, e-mail: marcin.fejfer@speedupgroup.com

Kuba Dudek, tel. +48 (61) 827 09 99, e-mail: kuba.dudek@speedupgroup.com

SpeedUp Seedstone stawia sobie za zadanie realizację inwestycji i aktywne wspieranie zespołów rozwijających innowacje bezpośrednio oparte o technologie związane z przetwarzaniem obrazu, dźwięku, tekstu oraz technologię sztucznej inteligencji. Fundusz będzie specjalizował się w wspieraniu projektów związanych z rynkiem technologii finansowych, cyber-bezpieczeństwa, sportu (wliczając w to e-sport) oraz technologii związanych z mediami i marketingiem. Założeniem zespołu zarządzającego jest prowadzenie funduszu w oparciu o najlepsze standardy rynku Venture Capital. Naszym zdaniem korzystanie z doświadczeń wypracowanych przez dziesięciolecia działań zagranicznych funduszu zapewnią, że inwestycje w pomysły technologiczne rzeczywiście uzyskają wsparcie, które realnie przyśpieszy ich rozwój i zwiększy możliwości pozyskania kolejnych rund kapitałowych.

12. VBV Alfa,  dr Adam Sobczak, tel.: +48 603-404-302, e-mail:  a.sobczak@vbvfund.pl

 oraz office@vbvfund.pl

VBV Alfa jest funduszem ukierunkowanym na komercjalizację projektów z obszaru Biotechnologii Medycznych (Health Life Sciences).

Naszą główna specjalizacją są terapeutyki (projekty lekowe, szczepionki) oraz metody diagnostyczne, np. markery wykorzystywane do diagnostyki chorób. W tym zakresie współpracujemy z ekspertami brytyjskimi i szwajcarskimi, którzy są specjalistami B+R z innowacyjnej globalnej farmacji i którzy udzielają wsparcia w strategii komercjalizacji innowacji, zgodnie z aktualnymi trendami rynkowymi oraz wymogami regulatorowymi.

Ponadto jesteśmy zainteresowani innowacjami w zakresie narzędzi biotechnologicznych (rozwiązania platformowe) do szerokiego wykorzystania w nowoczesnym przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz w zakresie urządzeń medycznych oraz  nanomateriałów do wykorzystania w medycynie, chirurgii lub biotechnologii.

13. Lantan Software,  Marcin Pawlik, tel. +48 71 341 56 00, e-mail: office@lantansoftware.com

Celem inwestycyjnym funduszu jest finansowanie projektów znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Preferowane są projekty o charakterze technologicznym i systemów informatycznych, w szczególności rozwiązania oferowane w modelu Software as a Service. Podstawowymi domenami działania funduszu są informatyka, transport i logistyka oraz technologie kreacyjne.

14. EPIC Alfa sp. z o.o., Sebastian Kwiecień,  tel. +48 604 102 100, e-mail: skwiecien@epicventures.pl

EPIC Alfa sp. z o.o. to fundusz inwestujący w przedsięwzięcia w fazie pre-seed, w obszarach nowoczesnych technologii materiałowych, Internet of Things (IoT), rozwiązań dla energetyki oraz technologii przetwarzania danych i komunikacji (ICT).

Fundusz wspierał będzie projekty w badaniach zdolności i czystości patentowej, wycenach IP, badaniach przemysłowych i eksperymentalnych pracach rozwojowych, analizach biznesowych, analizach naukowych, rozwijaniu sprzedaży i pozyskiwaniu partnerów branżowych, uzupełnianiu kompetencji zespołu założycielskiego i analizach prawnych. 

15. Tech-Impact Fund Sp. z o.o., Maciej Frankowicz, tel. 602 726 336, e-mail: biuro@techimpact.pl

Misją TF jest komercjalizacja innowacyjnych technologii pochodzących z Instytucji Naukowo-Badawczych oraz wspieranie rozwoju innowacyjnych polskich przedsiębiorstw działających na rzecz podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności produkcji i wykorzystania wiedzy z zakresu IT w połączeniu hardware’u i software’u.

16. GREEN ALPHA Sp. z o.o., Dorota Partyka, tel. 48 502 218 356, e-mail: office@greenventures.vc

Wiodącą specjalizacją w profilu inwestycyjnym funduszu będzie KIS 4 - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego. Ze względu na doświadczenie zespołu Funduszu będzie on również koncentrował swoją działalność na następujących inteligentnych specjalizacjach:

KIS 1 - Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne (TiM)

KIS 2 - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej (DiT)

KIS 4 - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego (RSLD)

KIS 5 - Żywność wysokiej jakości (ŻYWNOŚĆ)

KIS 14 - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe (SENSO)

KIS 17 - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych (ROBO)

KIS 7 - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii (ENER)

KIS 13 - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty (NANO)

17. BIB Alfa, Michał Witych, tel. +48 600 131 815, e-mail: kontakt@bibalfa.pl

Fundusz BIB Alfa zamierza głównie inwestować w projekty mające na celu komercyjne wykorzystanie polskich oraz światowych osiągnięć naukowych i technologicznych, a także dokonań MŚP podejmujących działalność innowacyjną, promując transfer technologii z polskich jednostek naukowych do spółek typu spin-off znajdujących się na wczesnych etapach rozwoju i działających aktywnie w Polsce. Głównymi obszarami inwestycji BIB Alfa będą: biotechnologia, technologia chemiczna i farmaceutyczna, ekologiczna energia, wysokie technologie, technologie medyczne i informatyka (w tym fintech).

Fundusz powołał Radę Mentorów Biznesowych oraz Radę Naukową, w których skład wchodzą uznane postaci ze świata nauki oraz biznesu. Aktywne zaangażowanie Członków Rad w rozwój projektów B+R znajdujących się w portfolio Funduszu będzie znacząco podnosić szanse na sukces komercyjny projektów.

Członkowie Zespołu Funduszu posiadają bogate doświadczenie inwestycyjne, realizowali inwestycje m.in. w takie Spółki jak Medicalgorithmics S.A czy Proteon Pharmaceuticals S.A.

OFERTA INWESTYCYJNA FUNDUSZY BRIDGE ALFA EDYCJA 2016

Uprzejmie informujemy, że do realizacji Programu „BRIdge Alfa” edycja 2016 finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostały wyłonione następujące Fundusze inwestycyjne:

Wprowadź swój Fundusz do bazy funduszy VC!

Utworzenie profilu Państwa funduszu i uzupełnianie statystycznych informacji o jego działalności możliwe jest pod adresem bazafunduszevc.bridge.gov.pl 

Nazwa Funduszu

Osoba kontaktowa

Numer telefonu

Adres e-mail

Akcelerator Technologiczny Gliwice sp. z o.o.

Natalia Marek

(32) 335 85 03

info@akceleratorgliwice.pl

Alfabeat ALFA sp. z o.o. sp. k.a.

Bartosz Lipnicki

+48 502 705 292

bartosz.lipnicki@alfabeat.pl

Augere Health Food Fund sp. z o.o.

Tomasz Kaniowski

+48 694 487 513

tomasz.kaniowski@augereventure.pl

BlueLab sp. z o.o. sp.k.

-

(22) 745 19 10

pitch@bvalue.vc

Bridge Alfa by YouNick Mint sp. z o.o. sp. k.a.

Adam Siwczyński

+48 502 787 817

adam.siwczynski@younick.pl

Data Invest sp. z o.o.

-

(56) 657 71 77

projects@dataventures.io

Impera Alfa sp. z o.o.

Przemysław Lahuta

+48 600 818 884

przemyslaw.lahuta@imperaalfa.pl

Infini sp. z o.o.

Beata Stanula

(22) 629 26 36

infini@infini.pl

Innoventure sp. z o.o.

Aldona Chwalik Raczyńska

(12) 387 81 60

office@innoventure.io

Kvarko sp. z o.o.

Paweł Wielgus

(71) 725 34 10

office@kvarko.pl

Leonardo Fund sp. z o.o.

Dominik Majewski

+48 697 889 601

dominik.majewski@leonardofund.pl

LQT Fund II SA

Aleksander Dobrzyniecki

+48 603 876 066

ad@blackpearls.vc

Nex Invest sp. z o.o. sp. k.a. / ValueTech Seed

Paweł Grzegorczyk

728 821 180

pgrzegorczyk@valuetech.pl

Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o.

Aleksandra Donocik

512262418

a.donocik@pibir.pl

SpeedUP BRIdge Alfa Sp. z o.o.

Biuro

(61) 827 09 99

info@speedupgroup.com

StartVenture@Poland 2 sp. z o.o. sp. k.a.

Aleksander Mokrecki

508 878 229

aleksander.mokrecki@starfinder.eu

AgriTech sp. z o.o

Hanna Łabęda

 

hanna.labeda@knowledgehub.pl

SImpact Fund sp. z o.o.

Wojciech Majewski

601 198 201

wm@simpact.vc

Leonarto sp z o.o

Cezary Iwan

605 959 689

cezary.iwan@gmail.com

Program BRIdge Alfa wspiera projekty badawczo-rozwojowe, tworząc im pomost ku komercjalizacji oraz tworzy platformę porozumienia pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami. Jest skierowany do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wykorzystanie wsparcia kapitałowego do komercjalizacji prac B+R sprawia, że większą część ryzyka przyjmuje podmiot publiczny, zmieniając po stronie inwestorów prywatnych percepcję opłacalności inwestycji. Dofinansowane w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt m.in. dla funduszy venture capital.

Zasada działania programu Bridge ALfa:

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.3.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: n1ba@ncbr.gov.pl

<<Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWszystkie dokumenty/edycja 2016>>

Komponent realizowany jest jako projekt systemowy POIR.

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny