Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs 1/1.3.1/2017

Uprzejmie informujemy, że 1 sierpnia 2017 r. ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów grantowych w ramach Działania 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: „Wsparcie Projektów badawczo - rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept –BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020”.

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

 1. Ogłoszenie o konkursie - UWAGA - dokument zaktualizowany.
 2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu - UWAGA - dokument zaktualizowany.
 3. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - Poddziałanie 1.3.1 - UWAGA - dokument zaktualizowany.
 4. Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji.
 5. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR.
 6. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy - Nowy dokument.
 7. Metodologia ryczałtowa - Nowy dokument.

 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

1. Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 1.3.1 POIR

2. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy.
3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
4. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie - UWAGA - dokument zaktualizowany.
5. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Rozporządzenie KE nr 651/2014.
 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 4. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 5. Ustawa wdrożeniowa.
 6. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r.
 7. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.
 8. Klasyfikacja badań naukowych i prac rozwojowych dla celów klinicznych.
 9. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.
 10. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP

 UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór Umowy o dofinansowanie - Ściezka_A
 2. Wzór Umowy o dofinansowanie - Ściezka_B
 3. Wzór Umowy o dofinansowanie - Ściezka_A v Alfa Plus UWAGA - nowy dokument
 4. Wzór Umowy o dofinansowanie - Ściezka_B v Alfa Plus UWAGA - nowy dokument

 REGULAMIN FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU BRIDGE ALFA:

 1. Regulamin Funkcjonowania Funduszu Alfa

 KONTAKT:

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.3.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: n1ba@ncbr.gov.pl

W związku z wprowadzonymi aktualizacjami dot. zasad oznaczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich (zaktualizowane informacje i materiały dostępne na Portalu Funduszy Europejskich http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/), beneficjenci projektów realizowanych w ramach FE, zobligowani są do ich stosowania, zarówno w oznaczaniu działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym, jak również we wszelkiej dokumentacji, która związana jest z realizacją projektów. Zmiana dotyczy włączenia w ciąg logotypów barw Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne: barwy występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie można stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej. 

Zaktualizowany Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności oraz gotowe zestawienia znaków do wykorzystania, zamieszczone zostały Zapoczątkowuje pobieranie plikututaj.

LISTA RANKINGOWA FUNDUSZY VC 2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że alokacja środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w konkursie nr 1/1.3.1/2017 organizowanym w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych,  Poddziałania 1.3.1. Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie pre-seed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa została zwiększona. 

Lista Wnioskodawców rekomendowanych do dofinansowania znajduje się w poniższym linku.

OFERTA INWESTYCYJNA FUNDUSZY BRIDGE ALFA EDYCJA 2017

1. EVIG Alfa sp. z o.o., Dawid Wesołowski, tel. 61 226 13 40, e-mail: d.wesolowski@evig.pl

Celem Funduszu EVIG Alfa jest pozyskanie wsparcia dla inwestycji w projekty technologiczne o charakterze badawczo-rozwojowym w fazie Proof of Principle i Proof of Concept, cechujące się innowacyjnością produktową lub procesową oraz wywodzące się z polskich ośrodków akademickich. Fundusz będzie koncentrował się na projektach B+R opartych o zaawansowane urządzenia

pracujące w ramach Internetu Rzeczy dedykowanych dla branż FinTech, MedTech oraz CleanTech, zgodnie ze strategią inwestycyjną. Fundusz posiada wszechstronny i doświadczony zespół inwestycyjny uzupełniony przez specjalistę ds. komercjalizacji B+R oraz ekspertów branżowych, co wpłynie na efektywność pozyskiwania z rynku projektów, ich ewaluacji, oceny i docelowo

wyłonienia wyróżniających się potencjałem komercjalizacyjnym pomysłów, które będą następnie rozwijane przez kadrę EVIG Alfa przy wsparciu partnerów zewnętrznych.

Poprzez skupienie w jednym podmiocie osób o bogatym doświadczeniu w zakresie wspierania zespołów badawczych, rozwijania własnego biznesu i komercjalizacji technologii oraz szerokich kontaktach biznesowych, stworzono podmiot umożliwiający sprawne wspieranie rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych projektów badawczych. Kluczowy personel Funduszu to osoby współpracujące z licznymi ośrodkami badawczymi, parkami technologicznymi, grupami doradczymi i przedsiębiorstwami, dzięki czemu możliwe będzie zapewnienie procedowanym projektom nie tylko wsparcia okołobiznesowego, dostosowanego do ich potrzeb, ale również dostępu do specjalistycznego sprzętu badawczego.

2. Opty Ventures, Agnieszka Stochmal, tel. 883 100 820, e-mail: inwestycje@optyventures.pl

Celem Funduszu OPTY VENTURES jest wspieranie i finansowanie projektów o charakterze innowacji produktowej i/lub procesowej znajdujących się w fazie PoP i PoC, a także wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz uczestniczenie w ich transferze do gospodarki.

Fundusz OPTY VENTURES finansował będzie projekty B+R w fazie preseed oraz seed, w obszarach:

MedTech, Biotech / Life Science, Digital Healthcare, oportunistycznie innych branż.

3. Heyka Capital, Anna Hejka, tel. +48 606 345 776, e-mail: anna.hejka@hcm.vision

Profil inwestycyjny Funduszu Unicorn Nest II obejmuje inwestowanie w projekty i przedsiębiorstwa, które będą opracowywać innowacyjne produkty, technologie, procesy, albo które będą dokonywać istotnych udoskonaleń istniejących produktów, technologii, procesów w szczególności w następujących zakresach: inteligentne miasta (Smart Cities), inteligentne domy i budynki (ang. Smart Homes), rozwiązania Internetu rzeczy (Internet of Things), inteligentne usługi dla mieszkańców, m.in. zdrowotne i edukacyjne (Smart Healthcare, Smart Education), wsparcie dla osób niepełnosprawnych, symulatory oraz rozwiązania typu „serious games/gamification”, technologie służące wspomaganiu procesów decyzyjnych, analiza danych zgromadzonych w chmurach, optymalizacja efektywności i szybkości pracy chmur obliczeniowych (Cloud Computing), uczenie maszynowe (Machine Learning), sztuczna inteligencja, wirtualizacja, przetwarzanie złożonych, dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych (Big Data Analytics, Data Mining), zarządzanie wiedzą w organizacjach, wykorzystanie sieci społecznościowych do pozyskiwania i analizy danych oraz dystrybucji informacji (Blockchain), analiza obrazów wideo w celu automatycznej detekcji obiektów i zdarzeń (video content analytics), optymalizacja analizy informacji wizualnej, rozpoznawanie emocji, zachowań i gestów, rzeczywistość rozszerzona (Augmented Reality), komunikacja akustyczna i głosowa.

4. Platinium Alfa, Anna Mitros, tel. 600 919 513, e-mail: contact@platinumalfa.eu

Strategia inwestycyjna Platinum Alfa zakłada finansowanie projektów B+R wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje o charakterze technologicznym, w szczególności z obszaru Spersonalizowanej Opieki Medycznej.

Działalność inwestycyjna Funduszu koncentruje się wokół technologii, które dzięki swojej specyfice mogą zostać wykorzystane w celu usprawnienia istniejących lub stworzenia nowych rozwiązań w obszarze Life Science (np. pomiar otoczenia człowieka z wykorzystaniem technologii i danych pochodzących z urządzeń zainstalowanych w otoczeniu) w tym:

  Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne (KIS 1). W szczególności: Badania i rozwój produktów leczniczych, Bioinformatyka, Technologie medycyny regeneracyjnej, Technologie telemedyczne, Informatyczne narzędzia medyczne;

   Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej (KIS 2). W szczególności: Telemedycyna w diagnostyce i terapii, Diagnostyka obrazowa oraz oparta na innych technikach detekcji, Markery / testy, Nowe cele prewencyjne i/lub terapeutyczne,  Badania kliniczne;

  Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe (KIS 14). W szczególności: Sensory fizyczne, Biosensory, Sieci sensorowe, Zagadnienia horyzontalne (przekrojowe) w technologiach sensorowych;

  Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne (KIS 15). W szczególności: Technologie internetu przyszłości, technologie internetu rzeczy, systemy wbudowane, Zarządzanie informacją w inteligentnych sieciach, Interfejsy człowiek-maszyna oraz maszyna-maszyna w inteligentnych sieciach, Standaryzacja, bezpieczeństwo i modelowanie inteligentnych sieci,  Pozycjonowanie i nawigacja, Przetwarzanie, analizowanie, udostępnianie oraz wizualizacja geoinformacyjna, Innowacyjne zastosowania geoinformacji;

  Elektronika oparta na polimerach przewodzących (KIS 16). W szczególności: Sensory elastyczne,  Elektronika osobista i tekstylia inteligentne;

  Inteligentne technologie kreacyjne (KIS 19). W szczególności: Gry rehabilitacyjne

5. Findustry, Karol Hop, tel. 788 455 214, e-mail: karol.hop@findustry.pl

Misją Findustry jest przyczynienie się do wykonania przez polską gospodarkę kolejnego kroku milowego w zakresie korzystania z rewolucji cyfrowej w tych gałęziach rodzimej gospodarki, które od dziesięcioleci stanowią jej fundament. Z tego też wynika koncentracja na innowacyjnych i przełomowych rozwiązaniach dla przemysłu i rolnictwa. Findustry będzie inwestować w przedsięwzięcia z obszaru Industry 4.0 (zwanego także Przemysł 4.0). Obszar ten to inaczej całość procesów składających się na „czwartą rewolucję przemysłową”, która umożliwia łączenie urządzeń w ramach cyfrowych ekosystemów oraz pogłębienie integracji w ramach poziomych (wewnątrz organizacji) i pionowych (czyli współpraca z kontrahentami i klientami) łańcuchów wartości. W ramach obszaru Przemysłu 4.0 Findustry zamierza wspierać projekty w ramach KIS 17: Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych oraz KIS 15: Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne oraz KIS 4: Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego w ramach grupy określonej jako biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa.

6. Medinice , Sanjeev Choudhary,  tel. (+48) 695 230 120, e-mail:  sanjeev@medinice.pl

Profil działalności: Fundusz MediAlfa inwestuje w projekty badawczo-rozwojowe z obszaru lifescience do zastosowania w kardiologii i kardiochirurgii. Spółka jest obecna na rynku od 2012 roku i rozwija projekty własne oraz pozyskane od pomysłodawców.

7. EnerFund, Sławomir Kurowski, tel: +48 22 314 14 89,  e-mail: info@enerfund.pl

EnerFund - to fundusz inwestycyjny finansujące polskie innowacyjne projekty B+R znajdującym się na najwcześniejszym etapie rozwoju, obarczonym największym czynnikiem ryzyka o największym potencjale wzrostu. Specjalizacją sektorową Funduszu są innowacje możliwe do wdrożenia w ramach gałęzi przemysłu związanych przede wszystkim z (1) energetyką, (2) poprawą komfortu życia w miastach, (3) wykorzystaniem inteligentnych materiałów, czy (4) ochroną środowiska. Fundusz jest finansowany z programu Bridge Alfa, otrzymał 30 mln zł na początku 2018 r.

 

8. ASI Bridge Alfa Bitspiration Booster Sp. z o. o. Spółka Komandytowa , Oskar Grzegorczyk, Partner & COO, tel. +48 570 319 550, e-mail: office@bitspirationbooster.com

ASI Bridge Alfa Bitspiration Booster Sp. z o. o. Spółka Komandytowa jest alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu art. 8a ust. 1 u.f.i., której celem jest zbieranie aktywów od inwestorów oraz lokowanie ich w interesie tych inwestorów, zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną zakładającą inwestycje przede wszystkim w znajdujące się na wczesnym i średnim etapie rozwoju spółki z branż technologicznych, realizujące projekty badawczo-rozwojowe, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: AI / sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence), IoT / internet rzeczy (ang. Internet of Things), uczenie maszynowe (ang. Machine Learning), technologie finansowe, biotechnologia, technologie medyczne;

9. Scanderia Ventures, Agnieszka Dobrzyńska, tel.: +48 606 966 777, e-mail:  agnieszka.dobrzynska@scanderia.com.pl

Fundusz zainteresowany jest projektami z obszaru Life Science, Medical Devices, Internetu Rzeczy, Wirtualnej Rzeczywistości oraz technologii ICT.

10. ETGK Bridge, Michał Marciniak, tel. 668 15 33 36, e-mail: m.marciniak@etgk.pl

Charakterystyka branżowa: nowoczesne materiały i Clean tech.

11. AS MANAGEMENT ,  Marcin Fejfer, tel. +48 (61) 827 09 99, e-mail: marcin.fejfer@speedupgroup.com

Kuba Dudek, tel. +48 (61) 827 09 99, e-mail: kuba.dudek@speedupgroup.com

SpeedUp Seedstone stawia sobie za zadanie realizację inwestycji i aktywne wspieranie zespołów rozwijających innowacje bezpośrednio oparte o technologie związane z przetwarzaniem obrazu, dźwięku, tekstu oraz technologię sztucznej inteligencji. Fundusz będzie specjalizował się w wspieraniu projektów związanych z rynkiem technologii finansowych, cyber-bezpieczeństwa, sportu (wliczając w to e-sport) oraz technologii związanych z mediami i marketingiem. Założeniem zespołu zarządzającego jest prowadzenie funduszu w oparciu o najlepsze standardy rynku Venture Capital. Naszym zdaniem korzystanie z doświadczeń wypracowanych przez dziesięciolecia działań zagranicznych funduszu zapewnią, że inwestycje w pomysły technologiczne rzeczywiście uzyskają wsparcie, które realnie przyśpieszy ich rozwój i zwiększy możliwości pozyskania kolejnych rund kapitałowych.

12. VBV Alfa,  dr Adam Sobczak, tel.: +48 603-404-302, e-mail:  a.sobczak@vbvfund.pl

 oraz office@vbvfund.pl

VBV Alfa jest funduszem ukierunkowanym na komercjalizację projektów z obszaru Biotechnologii Medycznych (Health Life Sciences).

Naszą główna specjalizacją są terapeutyki (projekty lekowe, szczepionki) oraz metody diagnostyczne, np. markery wykorzystywane do diagnostyki chorób. W tym zakresie współpracujemy z ekspertami brytyjskimi i szwajcarskimi, którzy są specjalistami B+R z innowacyjnej globalnej farmacji i którzy udzielają wsparcia w strategii komercjalizacji innowacji, zgodnie z aktualnymi trendami rynkowymi oraz wymogami regulatorowymi.

Ponadto jesteśmy zainteresowani innowacjami w zakresie narzędzi biotechnologicznych (rozwiązania platformowe) do szerokiego wykorzystania w nowoczesnym przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz w zakresie urządzeń medycznych oraz  nanomateriałów do wykorzystania w medycynie, chirurgii lub biotechnologii.

13. Lantan Software,  Marcin Pawlik, tel. +48 71 341 56 00, e-mail: office@lantansoftware.com

Celem inwestycyjnym funduszu jest finansowanie projektów znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Preferowane są projekty o charakterze technologicznym i systemów informatycznych, w szczególności rozwiązania oferowane w modelu Software as a Service. Podstawowymi domenami działania funduszu są informatyka, transport i logistyka oraz technologie kreacyjne.

14. EPIC Alfa sp. z o.o., Sebastian Kwiecień,  tel. +48 604 102 100, e-mail: skwiecien@epicventures.pl

EPIC Alfa sp. z o.o. to fundusz inwestujący w przedsięwzięcia w fazie pre-seed, w obszarach nowoczesnych technologii materiałowych, Internet of Things (IoT), rozwiązań dla energetyki oraz technologii przetwarzania danych i komunikacji (ICT).

Fundusz wspierał będzie projekty w badaniach zdolności i czystości patentowej, wycenach IP, badaniach przemysłowych i eksperymentalnych pracach rozwojowych, analizach biznesowych, analizach naukowych, rozwijaniu sprzedaży i pozyskiwaniu partnerów branżowych, uzupełnianiu kompetencji zespołu założycielskiego i analizach prawnych. 

15. Tech-Impact Fund Sp. z o.o., Maciej Frankowicz, tel. 602 726 336, e-mail: biuro@techimpact.pl

Misją TF jest komercjalizacja innowacyjnych technologii pochodzących z Instytucji Naukowo-Badawczych oraz wspieranie rozwoju innowacyjnych polskich przedsiębiorstw działających na rzecz podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności produkcji i wykorzystania wiedzy z zakresu IT w połączeniu hardware’u i software’u.

16. GREEN ALPHA Sp. z o.o., Dorota Partyka, tel. 48 502 218 356, e-mail: office@greenventures.vc

Wiodącą specjalizacją w profilu inwestycyjnym funduszu będzie KIS 4 - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego. Ze względu na doświadczenie zespołu Funduszu będzie on również koncentrował swoją działalność na następujących inteligentnych specjalizacjach:

KIS 1 - Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne (TiM)

KIS 2 - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej (DiT)

KIS 4 - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego (RSLD)

KIS 5 - Żywność wysokiej jakości (ŻYWNOŚĆ)

KIS 14 - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe (SENSO)

KIS 17 - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych (ROBO)

KIS 7 - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii (ENER)

KIS 13 - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty (NANO)

17. BIB Alfa, Michał Witych, tel. +48 600 131 815, e-mail: kontakt@bibalfa.pl

Fundusz BIB Alfa zamierza głównie inwestować w projekty mające na celu komercyjne wykorzystanie polskich oraz światowych osiągnięć naukowych i technologicznych, a także dokonań MŚP podejmujących działalność innowacyjną, promując transfer technologii z polskich jednostek naukowych do spółek typu spin-off znajdujących się na wczesnych etapach rozwoju i działających aktywnie w Polsce. Głównymi obszarami inwestycji BIB Alfa będą: biotechnologia, technologia chemiczna i farmaceutyczna, ekologiczna energia, wysokie technologie, technologie medyczne i informatyka (w tym fintech).

Fundusz powołał Radę Mentorów Biznesowych oraz Radę Naukową, w których skład wchodzą uznane postaci ze świata nauki oraz biznesu. Aktywne zaangażowanie Członków Rad w rozwój projektów B+R znajdujących się w portfolio Funduszu będzie znacząco podnosić szanse na sukces komercyjny projektów.

Członkowie Zespołu Funduszu posiadają bogate doświadczenie inwestycyjne, realizowali inwestycje m.in. w takie Spółki jak Medicalgorithmics S.A czy Proteon Pharmaceuticals S.A.

18. BLDG Venture sp. z o.o., tel. 509 242 646, e-mail: kontakt@bldg.pl

Główny obszar branżowy zainteresowania Funduszu obejmuje dokonywanie inwestycji w dwóch strategicznych obszarach: szeroko rozumianej branży przemysłowej oraz branży rozwiązań dla przemysłu, elektroniki i internetu rzeczy (IoT) przemysłowej; b. rozwiązań konsumenckich z zakresu informatyczno-elektronicznych, inteligentnych oraz internetu rzeczy (IoT). 

Zakres branżowy Funduszu obejmuje dokonywanie inwestycji w projekty badawczo-rozwojowe w fazie PoP i PoC w następujących obszarach:
1. szeroko rozumianej branży przemysłowej oraz branży rozwiązań dla przemysłu, elektroniki i internetu rzeczy (IoT) przemysłowej, w tym;
a. projektowania i optymalizacji procesów przemysłowych i technologicznych
b technologie, maszyny i urządzenia automatyzacji i robotyzacji procesów,
c. rozwiązania i urządzenia diagnostyczne i monitorujące w przemyśle
d. systemy sterowania maszyn, urządzeń, robotów, systemy rozproszone, systemy wizyjne,
e. inteligentne sieci przesyłowe i systemy zarządzania sieciami,
f. inteligentne interfejsy maszyna-maszyna i człowiek-maszyna, czujniki i sensory,
g. rozwiązania z dziedziny smart factories, smart security, smart city
h. inteligentne systemy transportowe (Intelligent Transportation System) w logistyce, transporcie i spedycji oraz sterowaniu pojazdami.
2. rozwiązań konsumenckich z zakresu informatyczno-elektronicznych, inteligentnych oraz internetu rzeczy (IoT), w tym:
a. elektronika osobista,
b. tekstylia inteligentne,
c,. rozwiązania nasobne,
d. rozwiązania z dziedziny smart home, smart security,
e. systemy lokalizacji i geolokalizacji,

19. BTM Investments, tel. 783 391 860, e-mail: k.grzybowski@btminnovations.com

Strategicznym celem Funduszu BTM Investments jest inwestowanie w projekty i wspieranie rozwoju aplikacyjnych projektów B+R, pochodzących w szczególności z obszaru life science, opartych na unikalnym IP, ocena ich potencjału inwestycyjnego i komercjalizacyjnego oraz wsparcie finansowe i merytoryczne w procesie komercjalizacji wyników.

Zespół Funduszu składa się z kilkunastu osób o komplementarnych kompetencjach: biznesowych, technologicznych, naukowych, finansowo-inwestycyjnych, prawnych oraz związanych z pozyskiwaniem finansowania prywatnego i publicznego, zarządzania projektami oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Pozostajemy także w stałych relacjach z zewnętrznymi pomiotami świadczącymi niektóre wyspecjalizowane usługi: rzecznicy patentowi, specjaliści od wycen, certyfikacji, itd. Doświadczenie zespołu BTM koncentruje się w szczególności na pozyskiwaniu projektów B+R, transferze technologii, zarządzaniu komercyjnymi i publicznymi projektami badawczymi od najwcześniejszych etapów, komercjalizacji wyników badań B+R, zarządzaniu własnością intelektualną, jej zabezpieczaniu i wzmacnianiu, analizach rynkowych, budowaniu sieci współpracujących podmiotów, wycenach wartości niematerialnych i prawnych, inwestycjach typu preseed i seed w projekty B+R opartych na IP na wczesnym etapie rozwoju, inkubacji firm technologicznych w początkowej fazie rozwoju oraz pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów B+R o potencjale aplikacyjnym w obszarze life science.

Fundusz specjalizuje się w obszarze bio-tech-med, a wiodącymi Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami są:

 • KIS 1. “Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne”. 
 • KIS 2. “Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej”
 • KIS 3. “Wytwarzanie produktów leczniczych”
 • KIS 13. “Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty”, podkategoria pierwsza “Zaawansowane materiały i nanotechnologie dla celów medycznych i ochrony zdrowia oraz materiały hybrydowe z udziałem żywych tkanek i komórek”.
 

20. Discovery Fund, Krzysztof Bednarek,  tel, +48 606 115 857, e-mail: Krzysztof.Bednarek@discovery.fund

OFERTA INWESTYCYJNA FUNDUSZY BRIDGE ALFA EDYCJA 2016

Uprzejmie informujemy, że do realizacji Programu „BRIdge Alfa” edycja 2016 finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostały wyłonione następujące Fundusze inwestycyjne:

Wprowadź swój Fundusz do bazy funduszy VC!

Utworzenie profilu Państwa funduszu i uzupełnianie statystycznych informacji o jego działalności możliwe jest pod adresem bazafunduszevc.bridge.gov.pl 

Nazwa Funduszu

Osoba kontaktowa

Numer telefonu

Adres e-mail

Akcelerator Technologiczny Gliwice sp. z o.o.

Natalia Marek

(32) 335 85 03

info@akceleratorgliwice.pl

Alfabeat ALFA sp. z o.o. sp. k.a.

Bartosz Lipnicki

+48 502 705 292

bartosz.lipnicki@alfabeat.pl

Augere Health Food Fund sp. z o.o.

Tomasz Kaniowski

+48 694 487 513

tomasz.kaniowski@augereventure.pl

BlueLab sp. z o.o. sp.k.

-

(22) 745 19 10

pitch@bvalue.vc

Bridge Alfa by YouNick Mint sp. z o.o. sp. k.a.

Adam Siwczyński

+48 502 787 817

adam.siwczynski@younick.pl

Data Invest sp. z o.o.

-

(56) 657 71 77

projects@dataventures.io

Impera Alfa sp. z o.o.

Przemysław Lahuta

+48 600 818 884

przemyslaw.lahuta@imperaalfa.pl

Infini sp. z o.o.

Beata Stanula

(22) 629 26 36

infini@infini.pl

Innoventure sp. z o.o.

Aldona Chwalik Raczyńska

(12) 387 81 60

office@innoventure.io

Kvarko sp. z o.o.

Paweł Wielgus

(71) 725 34 10

office@kvarko.pl

Leonardo Fund sp. z o.o.

Dominik Majewski

+48 697 889 601

dominik.majewski@leonardofund.pl

LQT Fund II SA

Aleksander Dobrzyniecki

+48 603 876 066

ad@blackpearls.vc

Nex Invest sp. z o.o. sp. k.a. / ValueTech Seed

Paweł Grzegorczyk

728 821 180

pgrzegorczyk@valuetech.pl

Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o.

Aleksandra Donocik

512262418

a.donocik@pibir.pl

SpeedUP BRIdge Alfa Sp. z o.o.

Biuro

(61) 827 09 99

info@speedupgroup.com

StartVenture@Poland 2 sp. z o.o. sp. k.a.

Aleksander Mokrecki

508 878 229

aleksander.mokrecki@starfinder.eu

AgriTech sp. z o.o

Hanna Łabęda

 

hanna.labeda@knowledgehub.pl

SImpact Fund sp. z o.o.

Wojciech Majewski

601 198 201

wm@simpact.vc

Leonarto sp z o.o

Cezary Iwan

605 959 689

cezary.iwan@gmail.com

Program BRIdge Alfa wspiera projekty badawczo-rozwojowe, tworząc im pomost ku komercjalizacji oraz tworzy platformę porozumienia pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami. Jest skierowany do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wykorzystanie wsparcia kapitałowego do komercjalizacji prac B+R sprawia, że większą część ryzyka przyjmuje podmiot publiczny, zmieniając po stronie inwestorów prywatnych percepcję opłacalności inwestycji. Dofinansowane w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt m.in. dla funduszy venture capital.

Zasada działania programu Bridge ALfa:

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.3.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: n1ba@ncbr.gov.pl

<<Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWszystkie dokumenty/edycja 2016>>

Komponent realizowany jest jako projekt systemowy POIR.

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny