Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Prezentacja oferty inwestycyjnej spółek Bridge Alfa

Charakterystyka podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu Bridge Alfa:

Impera Alfa sp. z o.o.

Adres kontaktowy dla pomysłodawców:
kontakt@imperaalfa.pl / www.imperaalfa.pl

Impera Alfa jest wehikułem typu venture capital realizującym inwestycje na wczesnym etapie rozwoju w innowacyjne przedsięwzięcia, w tym w projekty badawczo-rozwojowe oraz nowe spółki posiadające unikalne technologie.

Obszar inwestycyjny Impera Alfa został określony jako szeroko zdefiniowany sektor rolnictwa i hodowli zwierząt, technologie dla przemysłu spożywczego, energetyka odnawialna, technologie z zakresu clean-tech oraz oportunistycznie projekty z innych dziedzin, m.in. z zakresu Internetu. Wartość pojedynczego projektu inwestycyjnego nie będzie przekraczać 1 mln złotych.

Impera Alfa aktywnie uczestniczy w budowaniu wartości projektów poprzez wsparcie w zakresie opracowania i wdrożenia strategii ich rozwoju, a także pomaga projektodawcom w komercjalizacji produktu oraz wyjściu na rynki zagraniczne.

Impera Alfa otrzymała wsparcie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Bridge Alfa. Impera Alfa jest częścią grupy Impera Capital S.A. – spółki inwestycyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

SpeedUp Bridge Alfa

Adres kontaktowy dla pomysłodawców:
tomasz.czaplinski@speedupgroup.com / www.speedupgroup.com

SpeedUp Bridge Alfa jest częścią SpeedUp Venture Capital Group, wiodącej polskiej grupy funduszy wczesnej fazy, inwestujących na wszystkich etapach rozwoju nowych przedsiębiorstw. W skład grupy wchodzą jeszcze LMS Invest, SpeedUp IQbator, SpeedUp Investments oraz SpeedUp Innovation.

W ramach funduszu SpeedUp Bridge Alfa planowanych jest co najmniej 15 wejśc kapitałowych i stworzenie innowacyjnych przedsiębiorstw, działających w branży technologicznej, oferujących nowoczesne, rzadkie lub wręcz nieobecne na rynku produkty lub usługi z obszarów tematycznych takich jak: rolnictwo, medycyna, farmacja, logistyka, energetyka, finanse, ubezpieczenia, handel i rozwiązania dla MŚP, jednakże wykorzystujących zagadnienia związane z ICT, powstałe na bazie lub wykorzystujące w swojej działalności wyniki badań naukowych lub wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Autorzy koncepcji biznesowych otrzymają kompleksowe wsparcie doradcze prowadzące do przekształcenia pomysłu w firmę. Następnie, powstałe firmy uzyskają dostęp do rozwiązań infrastrukturalnych oraz wsparcie inwestycyjne pozwalające na ich zrównoważony rozwój.

 Polski Instytut Badań i Rozwoju - BRIdge Alfa

Adres kontaktowy dla pomysłodawców:
alfa@pibir.pl / www.pibir.pl

Bridge Alfa realizowany przez Polski Instytut Badań i Rozwoju jest funduszem, który powstał w odpowiedzi na istniejącą w polskim sektorze badań i rozwoju lukę badawczą, biznesową i finansową. W Polsce pracuje wielu naukowców, których rozwiązania są nowatorskie, o potencjale wywarcia istotnych zmian w dalszym postępie technologicznym. Jednak etap rozwoju tych koncepcji jest zbyt wczesny, aby znalazły one wsparcie finansowe ze strony przemysłu. Komercjalizacja pomysłów na wczesnym etapie rozwoju wymaga przeprowadzenia szeregu prac, które określą potencjał przemysłowy technologii. Do działań tych należy zaliczyć m.in. przeprowadzenie analiz technologicznych i biznesowych, realizacja proof-of-concept, jak również prowadzenie negocjacji z potencjalnymi odbiorcami technologii w zakresie jej parametryzacji. Finansowanie technologii wzrasta wraz z przechodzeniem przez kolejne etapy procesu pre- i inkubacji. Na początku udzielane jest wsparcie w wysokości do 100 000 PLN. W kolejnych etapach łączna kwota inwestycji osiąga do 1 mln PLN. Najważniejsze z perspektywy autorów technologii jest to, że przez cały czas posiadają większą część praw do pomysłu.

INFINI sp. z o.o.

Adres kontaktowy dla pomysłodawców:
infini@infini.pl / www.infini.pl

INFINI jest funduszem powstałym przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach inicjatywy BRIdge Alfa. Głównym obszarem naszych zainteresowań jest komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych. Nasi pracownicy posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności, które pomogą pomysłodawcom odnaleźć się w środowisku biznesowym lub wesprą doświadczonych przedsiębiorców w realizacji ich projektu. Część środków funduszu jest przeznaczona na ekspertyzy i badania, które będą realizowane w celu weryfikacji zaproponowanego pomysłu. Poszukujemy pomysłów będących zarówno na wstępnych fazach rozwoju (np. pomysł, koncepcja, model) jak i trochę późniejszych (prototyp, wstępny biznesplan, gotowy produkt). Projekty trafiające do nas są na różnym poziomie zaawansowania, od ogólnego zarysu pomysłu po przemyślane i przeanalizowane koncepcje. W pierwszym przypadku wymagane jest jedynie większe zaangażowanie pomysłodawcy. Po zgłoszeniu pomysłu, jest on oceniany pod kątem potencjału komercyjnego oraz technicznego. Nie bez znaczenia są także kwestie prawne jak prawa autorskie czy czystość patentowa. Po pozytywnej ocenie tego etapu, pomysł jest kierowany na Komitet Inwestycyjny, który podemuje decyzję o wejściu finansowym. 

Akcelerator Technologiczny Gliwice

Adres kontaktowy dla pomysłodawców:
info@akceleratorgliwice.pl / www.akceleratorgliwice.pl

Fundusz prowadzi działalność w zakresie współfinansowania Projektów B+R w fazach
proof-of-principle (PoP) i proof-of-concept (PoC),
w celu zwiększenia ich podaży i atrakcyjności dla inwestorów w kolejnych rundach finansowania. Fundusz zwraca szczególną uwagę na projekty związane z poniższymi branżami:

  • Elektronika
  • Mechatronika
  • Mechanika i budowa maszyn
  • Inżynieria chemiczna i procesowa
  • Inżynieria materiałowa
  • Nanotechnologie
  • Materiały kompozytowe i nanokompozytowe

Inżynieria i ochrona środowiska, w tym nowoczesne technologie odzysku i recyklingu.

Black Pearls LQT Fund

Adres kontaktowy dla pomysłodawców:
lqt@blackpearls.pl / www.blackpearls.pl

 

Black Pearls LQT Fund zainwestuje 20 000 000 PLN w komercjalizację wyników prac badawczych polskich naukowców. Największe szanse na wsparcie mają technologie, których wdrożenie przyczyni się do poprawy jakości życia (ang. Life Quality Technologies, LQT). Fundusz zakłada trzyletni horyzont inwestycyjny.

Black Pearls LQT Fund będzie prowadzić swoją działalność w Olivia Business Centre, największym centrum biznesowym w Polsce Północnej wspierając jednocześnie tworzenie nowatorskiego parku technologicznego O4. Miejsce to ma przyciągać zagranicznych inwestorów oraz fundusze venture capital do Polski, a także wspierać zespoły w internacjonalizacji rozwijanych produktów. Finansowanie inwestycji wesprze współinwestor funduszu – Maciej Grabski – doświadczony przedsiębiorca, inwestor i anioł biznesu oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BRIdge Alfa.

Zespół zarządzający funduszem budują doświadczeni managerowie - Marcin Kowalik, partner zarządzający i współzałożyciel grupy kapitałowej Black Pearls oraz Tomasz Woźniak, członek zarządu Business Angel Seedfund i Chief Innovation Officer w Olivia Business Centre.

W tej chwili działalność Black Pearls skupia się przede wszystkim na zarządzaniu funduszami kapitałowymi, które inwestują w innowacyjne przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju. Oprócz środków finansowych, fundusz zapewnia spółkom portfelowym kompleksową opiekę mentorską oraz wsparcie relacyjne. Pomysłodawcy mogą liczyć na pomoc ze strony doświadczonych przedsiębiorców i naukowców.

 INNOventure sp. z o.o.

Adres kontaktowy dla pomysłodawców:

office@innoventure.io / www.innoventure.io

Wspólny projekt Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH, SATUS Venture raz Funduszu Zalążkowego Krakowskiego Parku Technologicznego.

Głównymi celami projektu są:

● Stworzenie dla naukowców warunków sprzyjających komercjalizacji projektów badawczych, poprzez wsparcie w zakresie prawnych aspektów przenoszenia własności intelektualnej, z akceptacją Uczelni.
● Przedstawienie naukowcom zrozumiałej i transparentnej ścieżki komercjalizacyjnej dla projektów naukowo-badawczych, oraz potencjalnych korzyści finansowych z tym związanych, skłaniających ich do uwzględnienia potencjału komercjalizacyjnego przy wyborze tematów badawczych.
● Przygotowanie dla inwestorów komercyjnych typu VC dobrze przygotowanych i zwalidowanych rynkowo projektów biznesowych, opartych o wytworzony w ramach prac naukowo-badawczych kapitał intelektualny.

Xplorer Fund

Adres kontaktowy dla pomysłodawców: piotr.slawski@xplorerfund.com

Xplorer Fund to fundusz powołany przez międzynarodowy zespół osób związanych od kilkunastu lat z rynkiem inwestycji w technologiczne projekty będące na najwcześniejszych etapach rozwoju (zarządzający współpracowali z takimi teamami jak założyciele popularnego komunikatora Skype). Fundusz jest zainteresowany inwestycjami o średniej wartości ok. 500 tys, PLN w technologiczne projekty posiadające duży potencjał komercjalizacji unikalnego rozwiązania technologicznego na rynku przynajmniej europejskim, a najchętniej światowym - po uzyskaniu kolejnych rund finansowania. Szczególnie interesujące zespół zarządzający branże to: energetyka, nowoczesne materiały, transport i logistyka, ochrona zdrowia, branża spożywcza i rolnictwo, ale również ICT oraz media. Cechą wyróżniającą fundusz na tle innych wehikułów tego typu na rynku jest bardzo ścisła współpraca z korporacjami oraz inwestorami prywatnymi (głównie business angels), którzy oprócz zaangażowania finansowego udzielają nieocenionego na najwcześniejszych etapach rozwoju projektów wsparcia biznesowego oraz branżowego.

StartVenture@Poland - fundusz zalążkowy programu StartUpHub Poland

Adres kontaktowy dla pomysłodawców: www.startuphub.pl

StartVenture@Poland (SVP) jest pierwszym funduszem zalążkowym powołanym przez Fundację StartUp Hub Poland przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz funduszu Giza Polish Ventures (GPV). SVP jest akceleratorem i funduszem zalążkowym skierowanym do wynalazców branż inżynieryjnych i informatycznych z Polski, krajów Europy Środkowo Wschodniej oraz zachodnich ośrodków polonijnych. SVP wspiera projekty badawczo-rozwojowe przede wszystkim z takich obszarów jak nano-, clean-, agro- i bio-technologia, nowe materiały, robotja, SaaS, internet-of-things oraz big-data. Skalowalnym i wykazującym przewagi innowacyjne projektom fundusz oferuje wsparcie analityczne, weryfikację założeń biznesowych i technologicznych oraz przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej i korporacyjnej. Najlepsze projekty zyskają także finansowanie w fazie przed zawiązaniem spółki oraz inwestycję zalążkową. Koinwestycję, szeroką sieć kontaktów oraz opiekę inwestycyjną nowej spółce zapewnia także fundusz GPV, który może dodatkowo dokapitalizować spółkę w późniejszym etapie rozwoju.

LIFE SCIENCE INNOVATIONS

Adres kontaktowy dla pomysłodawców:
b.walter@lsifund.pl

M: + 48 517 180 481

Fundusz biotechnologiczny, inwestujący w projekty we wczesnej fazie rozwoju, w zakresie szeroko rozumianego Life Science. Koncentruje się przede wszystkim na nowych technologiach z obszaru farmacji, medical devices oraz medical services. Dodatkowo, wspiera wszelkie urządzenia i wynalazki służące poprawie warunków życiowych oraz stanu zdrowia i otoczenia człowieka.

Wymogi: zidentyfikowany wynalazek/technologia będąca przedmiotem projektu inwestycyjnego, zidentyfikowany zespół/osoba wynalazcy, zidentyfikowany podmiot otoczenia naukowego (uczelnia, centrum transferu technologii, wynalazca prywatny).

Zgodnie z Polityką Inwestycyjną, Fundusz dedykuje opiekuna projektu (project managera), który dalej prowadzi projekt zgodnie z przyjętą procedurą wewnętrzną, aż do decyzji Komitetu Inwestycyjnego.

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny

Ważne wydarzenia i terminy

 

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie