Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Sama współpraca nie oznacza współtwórczości Sama współpraca nie oznacza współtwórczości

Sama współpraca nie oznacza współtwórczości

W wyroku z dnia 19 lutego 2014 r., sygn. akt V CSK 180/13 wskazano na kilka kryteriów, jakie muszą wystąpić, żeby kilka osób uczestniczących w stworzeniu utworu posiadało status współtwórców.

Sama współpraca nie oznacza współtwórczości

Katalog celów wyznacza zakres badań naukowych na zwierzętach Katalog celów wyznacza zakres badań naukowych na zwierzętach

Katalog celów wyznacza zakres badań naukowych na zwierzętach

Nowa ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych wprowadziła zamknięty katalog celów tzw. procedur, czyli form wykorzystywania zwierząt, jakie mogą być podejmowane z udziałem zwierząt i którym towarzyszy zadawanie bólu, cierpienia, dystresu lub trwałego uszkodzenia organizmu, przekraczającego opisany powyżej stopień intensywności.

Katalog celów wyznacza zakres badań naukowych na zwierzętach

W komercjalizacji leku ochronę zapewnia prawo farmaceutyczne W komercjalizacji leku ochronę zapewnia prawo farmaceutyczne

W komercjalizacji leku ochronę zapewnia prawo farmaceutyczne

Poza ochroną patentową przewidzianą przepisami ustawy – Prawo własności przemysłowej, równolegle również przepisy Prawa farmaceutycznego (dalej: PF) przewidują rozwiązania zapewniające czasowy monopol innowacyjnym lekom. Są nimi wyłączność danych oraz wyłączność rynkowa.

W komercjalizacji leku ochronę zapewnia prawo farmaceutyczne

Opodatkowanie prac badawczych, czyli kiedy naukowiec stanie się podatnikiem VAT? Opodatkowanie prac badawczych, czyli kiedy naukowiec stanie się podatnikiem VAT?

Opodatkowanie prac badawczych, czyli kiedy naukowiec stanie się podatnikiem VAT?

Ostatnie zmiany prawne , znane pod roboczą nazwą jako uwłaszczenie naukowców, przyniosły pracownikom naukowym możliwość nabywania na preferencyjnych warunkach praw do wyników prac B + R opracowanych w ramach stosunku pracy, która aktualizuje się w razie braku skomercjalizowania rozwiązania przez macierzystą jednostkę naukową. Opadatkowanie powstałych wyników prac badawczych nastręcza jednak sporo problemów w szczególności w odniesieniu do podatku VAT.

Opodatkowanie prac badawczych, czyli kiedy naukowiec stanie się podatnikiem VAT?

Korzystne rozwiązania przy zakładaniu spółek handlowych Korzystne rozwiązania przy zakładaniu spółek handlowych

Korzystne rozwiązania przy zakładaniu spółek handlowych

W dniu 1 grudnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1161), która miała na celu uproszczenie procedury zakładania i rejestrowania spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany są istotne dla wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego, a zatem również dla jednostek naukowych zakładających spółki prawa handlowego w celu komercjalizacji wyników prac B + R, jak i dla pracowników naukowych podejmujących ten rodzaj aktywności w celu komercjalizacji własnych rozwiązań.

Korzystne rozwiązania przy zakładaniu spółek handlowych

Wybór formy prawnej start-upu wyznacza rodzaj odpowiedzialności Wybór formy prawnej start-upu wyznacza rodzaj odpowiedzialności

Wybór formy prawnej start-upu wyznacza rodzaj odpowiedzialności

Z perspektywy zarówno pomysłodawcy, jak i inwestora start-up jest przedsięwzięciem obarczonym dużym ryzykiem. Charakteryzuje się wieloma niewiadomymi, w tym – co najistotniejsze – niepewnym rezultatem. Dobór formy prawnej start-upu może pomóc w osiągnięciu sukcesu, np. poprzez umożliwienie uzyskania finansowania na dalszym etapie. 

Wybór formy prawnej start-upu wyznacza rodzaj odpowiedzialności

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie