Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Wyboista droga do uwłaszczenia naukowców Wyboista droga do uwłaszczenia naukowców

Wyboista droga do uwłaszczenia naukowców

Od kilku miesięcy trwają prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie szeregu zmian do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw składających się na funkcjonowanie systemu nauki w Polsce, w szczególności ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Wyboista droga do uwłaszczenia naukowców

Nowe zasady zawierania porozumień o transferze technologii Nowe zasady zawierania porozumień o transferze technologii

Nowe zasady zawierania porozumień o transferze technologii

Komisja Europejska przyjęła nowe zasady stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) do kategorii porozumień o transferze technologii. Chociaż przyjęte dokumenty wprowadzają niewielkie zmiany w porównaniu z Rozporządzeniem KE nr 772/2004, to mają one duże znaczenie dla podmiotów działających na rynkach innowacyjnych produktów i usług.

Nowe zasady zawierania porozumień o transferze technologii

Wygaśnięcie patentu wywołuje skutki w podatku VAT Wygaśnięcie patentu wywołuje skutki w podatku VAT

Wygaśnięcie patentu wywołuje skutki w podatku VAT

W świetle przepisów ustawy prawo własności przemysłowej wygaśnięcie zarówno patentu, jak i prawa ochronnego na znak towarowy pociąga za sobą wygaśnięcie umów licencyjnych na te prawa. Skutek ten następuje niezależnie od tego, czy umowa jest zawarta na czas określony czy na czas nieokreślony.

Wygaśnięcie patentu wywołuje skutki w podatku VAT

Prace nad jednolitym patentem trwają Prace nad jednolitym patentem trwają

Prace nad jednolitym patentem trwają

Do uruchomienia systemu jednolitej ochrony patentowej konieczna jest ratyfikacja umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym przez trzynaście państw, jednakże musza się pośród nich znajdować Francja, Wielka Brytania i Niemcy. 

Prace nad jednolitym patentem trwają

Obowiązek podatkowy uzależniony od obranej ścieżki komercjalizacji Obowiązek podatkowy uzależniony od obranej ścieżki komercjalizacji

Obowiązek podatkowy uzależniony od obranej ścieżki komercjalizacji

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku VAT, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., wprowadziła nie tylko nową zasadę ogólną co do chwili powstania obowiązku podatkowego. Wprowadziła ona również szereg wyjątków od zasady, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Obowiązek podatkowy uzależniony od obranej ścieżki komercjalizacji

Nowe terminy powstania obowiązku podatkowego w VAT Nowe terminy powstania obowiązku podatkowego w VAT

Nowe terminy powstania obowiązku podatkowego w VAT

Pomimo, że podstawowym celem funkcjonowania jednostek naukowych co do zasady nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, to niekiedy działalność prowadzona przez jednostkę naukową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Nowe terminy powstania obowiązku podatkowego w VAT

Jednolity patent jeszcze nie teraz Jednolity patent jeszcze nie teraz

Jednolity patent jeszcze nie teraz

Przewidywane na początek 2014 r. wprowadzenie w życie systemu jednolitego patentu przesunie się w czasie. Przede wszystkim podpisana 19 lutego 2013 r. umowa o Jednolitym Sądzie Patentowym wymagająca ratyfikacji minimum 13 państw, w tym Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, została ratyfikowana jedynie przez Austrię.

Jednolity patent jeszcze nie teraz

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny