Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Crowdfunding coraz popularniejszy Crowdfunding coraz popularniejszy

Crowdfunding coraz popularniejszy

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, często wskazywany jest jako szansa na wypełnienie luki inwestycyjnej w sektorze innowacyjnym. W ślad za coraz większą popularnością portali crowdfundingowych wśród użytkowników Internetu idą wątpliwości regulatorów co do tego, czy istniejące przepisy w wystarczającym stopniu wyznaczają ramy prawne dla takiego finansowania.

Crowdfunding coraz popularniejszy

Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych

Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych

Postanowienia umów lub statutów uczelnianych spółek celowych, działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, zazwyczaj nie zawierają odrębnych, niż wynikające z obowiązujących przepisów, postanowień odnośnie roku obrotowego spółki.

Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych

Dłuższa ochrona na podstawie SPC? Dłuższa ochrona na podstawie SPC?

Dłuższa ochrona na podstawie SPC?

Nowa praktyka brytyjskiego Urzędu Patentowego (UKIPO) pozwala na nieznaczne wydłużenie ochrony patentowej z tytułu SPC (dodatkowe prawo ochronne), jeśli pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane zostało przez Europejską Agencję Leków (EMA).

Dłuższa ochrona na podstawie SPC?

Wyboista droga do uwłaszczenia naukowców Wyboista droga do uwłaszczenia naukowców

Wyboista droga do uwłaszczenia naukowców

Od kilku miesięcy trwają prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie szeregu zmian do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw składających się na funkcjonowanie systemu nauki w Polsce, w szczególności ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Wyboista droga do uwłaszczenia naukowców

Nowe zasady zawierania porozumień o transferze technologii Nowe zasady zawierania porozumień o transferze technologii

Nowe zasady zawierania porozumień o transferze technologii

Komisja Europejska przyjęła nowe zasady stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) do kategorii porozumień o transferze technologii. Chociaż przyjęte dokumenty wprowadzają niewielkie zmiany w porównaniu z Rozporządzeniem KE nr 772/2004, to mają one duże znaczenie dla podmiotów działających na rynkach innowacyjnych produktów i usług.

Nowe zasady zawierania porozumień o transferze technologii

Wygaśnięcie patentu wywołuje skutki w podatku VAT Wygaśnięcie patentu wywołuje skutki w podatku VAT

Wygaśnięcie patentu wywołuje skutki w podatku VAT

W świetle przepisów ustawy prawo własności przemysłowej wygaśnięcie zarówno patentu, jak i prawa ochronnego na znak towarowy pociąga za sobą wygaśnięcie umów licencyjnych na te prawa. Skutek ten następuje niezależnie od tego, czy umowa jest zawarta na czas określony czy na czas nieokreślony.

Wygaśnięcie patentu wywołuje skutki w podatku VAT

Prace nad jednolitym patentem trwają Prace nad jednolitym patentem trwają

Prace nad jednolitym patentem trwają

Do uruchomienia systemu jednolitej ochrony patentowej konieczna jest ratyfikacja umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym przez trzynaście państw, jednakże musza się pośród nich znajdować Francja, Wielka Brytania i Niemcy. 

Prace nad jednolitym patentem trwają

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie