Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ochrona wyników badań

Ochrona własności intelektualnej wymaga najczęściej podjęcia dodatkowych starań i to niezależnie od tego, do jakiej kategorii będzie zaliczać się dany wytwór stanowiący wyniki badań prac naukowych. Te dodatkowe działania polegają w szczególności na rejestracji wyniku badań określonych prac B+R w Urzędzie Patentowym RP lub innej instytucji (międzynarodowej, unijnej lub w analogicznym do UPRP organie w innym państwie, w którym PJB zamierza chronić swoje rozwiązanie).

Rejestracja jako warunek ochrony dotyczy w szczególności dóbr zaliczonych do własności przemysłowej (kategorii węższej niż własność intelektualna), tj.: 1) wynalazków, 2) wzorów użytkowych, 3) wzorów przemysłowych, 4) znaków towarowych, 5) oznaczeń geograficznych, 6) topografii układów scalonych.

Odmienności w zakresie ochrony patentowej leków Odmienności w zakresie ochrony patentowej leków

Odmienności w zakresie ochrony patentowej leków

Przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej w szczególny sposób regulują zasady udzielania ochrony patentowej na produkty lecznicze. Wynika to ze specyfiki związków chemicznych, które mimo że są trudne do odkrycia, to jednak dość często są łatwe do skopiowania.

Odmienności w zakresie ochrony patentowej leków

Dłuższa ochrona na podstawie SPC? Dłuższa ochrona na podstawie SPC?

Dłuższa ochrona na podstawie SPC?

Nowa praktyka brytyjskiego Urzędu Patentowego (UKIPO) pozwala na nieznaczne wydłużenie ochrony patentowej z tytułu SPC (dodatkowe prawo ochronne), jeśli pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane zostało przez Europejską Agencję Leków (EMA).

Dłuższa ochrona na podstawie SPC?

Licencja powinna być świadomą formą korzystamia z oprogramowania Licencja powinna być świadomą formą korzystamia z oprogramowania

Licencja powinna być świadomą formą korzystamia z oprogramowania

Programiści komputerowi zwykli w swojej pracy korzystać z powszechnie dostępnych w Internecie fragmentów kodu źródłowego, zamieszczanych na różnorakich portalach wspierających rozwój oprogramowania, częstokroć bez świadomości istnienia regulacji związanych z zakresem korzystania z nich.

Licencja powinna być świadomą formą korzystamia z oprogramowania

Co może współuprawniony z patentu? Co może współuprawniony z patentu?

Co może współuprawniony z patentu?

W prowadzenie badań naukowych i opracowywanie technologii coraz częściej zaangażowane są całe zespoły osób, które w różnym stopniu wnoszą wkład w finalny efekt prac, którym jest nowe rozwiązanie lub nowa technologia. Wskutek zaangażowania wielu podmiotów w prowadzenie wspólnych prac, może powstać pomiędzy uprawnionymi stosunek wewnętrzny, określany mianem wspólności lub współwłasności prawa. Więź ta może więc istnieć zarówno od chwili powstania wspólnego prawa (od stworzenia dzieła, na które może być udzielony patent), lecz może również powstać później, na skutek takich zdarzeń jak dziedziczenie czy sprzedaż udziału we wspólnym prawie.

Co może współuprawniony z patentu?

Swobodne korzystanie z prac studentów nie zawsze możliwe Swobodne korzystanie z prac studentów nie zawsze możliwe

Swobodne korzystanie z prac studentów nie zawsze możliwe

Uczelnia jest całkowicie pozbawiona możliwości skorzystania z pracy dyplomowej napisanej przez swojego studenta. Zgodnie bowiem z art. 15a ustawy o prawie autorskim, uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta.

Swobodne korzystanie z prac studentów nie zawsze możliwe

Ochrona know-how zapobiega nieuczciwym działaniom konkurentów Ochrona know-how zapobiega nieuczciwym działaniom konkurentów

Ochrona know-how zapobiega nieuczciwym działaniom konkurentów

Niekiedy jednostki świadomie rezygnują z ubiegania się o ochronę patentową dla swoich rozwiązań, unikając w ten sposób obowiązku jego ujawnienia w opisie patentowym. Jednym ze stosowanych wówczas rozwiązań jest ochrona w postaci klauzul i umów poufności oraz umów outsourcingowych.

Ochrona know-how zapobiega nieuczciwym działaniom konkurentów

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie