Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Prawa własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej oznaczają wszelkie, związane z rezultatami badań naukowych lub prac rozwojowych, majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, jak również wszelkie patenty i dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa do zarejestrowanych i niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, prawa ochronne na znaki towarowe oraz prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, prawa ochronne na oznaczenia geograficzne, prawa z rejestracji topografii układów scalonych, oraz prawa do zgłoszeń i prawa do dokonania zgłoszeń wyżej wymienionych przedmiotów praw własności przemysłowej, jak również prawa do baz danych, prawa do niezarejestrowanych oznaczeń odróżniających, prawa do oznaczeń przedsiębiorstw (firm), prawa do nazw handlowych, jak również wszelkie inne prawa na dobrach niematerialnych chronionych ustawowo, bez względu na to czy zostały zarejestrowane i opublikowane zgodnie z właściwymi przepisami.

Co może współuprawniony z patentu? Co może współuprawniony z patentu?

Co może współuprawniony z patentu?

W prowadzenie badań naukowych i opracowywanie technologii coraz częściej zaangażowane są całe zespoły osób, które w różnym stopniu wnoszą wkład w finalny efekt prac, którym jest nowe rozwiązanie lub nowa technologia. Wskutek zaangażowania wielu podmiotów w prowadzenie wspólnych prac, może powstać pomiędzy uprawnionymi stosunek wewnętrzny, określany mianem wspólności lub współwłasności prawa. Więź ta może więc istnieć zarówno od chwili powstania wspólnego prawa (od stworzenia dzieła, na które może być udzielony patent), lecz może również powstać później, na skutek takich zdarzeń jak dziedziczenie czy sprzedaż udziału we wspólnym prawie.

Co może współuprawniony z patentu?

Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów

Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów

Prawo wyłączne jakim jest patent przyznaje uprawnionemu monopol (wyłączność) na opatentowane rozwiązanie. Pierwszą aktywnością jednak - zanim Urząd Patentowy RP udzieli ochrony - jest dokonanie zgłoszenia patentowego. Czynność taka wywołuje skutek jakim jest uzyskanie „daty zgłoszenia” – od niej liczy się termin 20 lat wspomnianej wyżej wyłączności.

 

Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów

Warto przeprowadzić badanie patentowe swojego rozwiązania Warto przeprowadzić badanie patentowe swojego rozwiązania

Warto przeprowadzić badanie patentowe swojego rozwiązania

Zazwyczaj po kilku miesiącach od dokonania zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP (UPRP) otrzymujemy od swojego pełnomocnika, rzecznika patentowego, komunikat, że ekspert UPRP przeprowadził badanie patentowe w celu oceny przesłanek zdolności patentowej naszego wynalazku.

Warto przeprowadzić badanie patentowe swojego rozwiązania

Znak towarowy ułatwieniem w komercjalizacji patentów Znak towarowy ułatwieniem w komercjalizacji patentów

Znak towarowy ułatwieniem w komercjalizacji patentów

Podmioty zgłaszające swoje wynalazki do Urzędu Patentowego celem uzyskania na nie ochrony, twórcy, instytuty badawcze czy przedsiębiorcy, nie przykładają wystarczającej wagi do nadawania swoim innowacyjnym rozwiązaniom nazwy a także do kwestii opatrzenia ich znakiem towarowym lub logo.

Znak towarowy ułatwieniem w komercjalizacji patentów

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie