Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Interpretacje

IPTPB3/423-180/13-2/PM

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przekazaniem przez fundację uzyskanych dochodów w formie pożyczki na rzecz spółek kapitałowych, których zakres działalności polega na realizowaniu projektów związanych z

ILPP2/443-707/13-2/AKr

Prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku udziału uczelni w realizacji Projektu, w tym przekazaniem Konsorcjantowi biznesowemu całości praw majątkowych.

IBPBI/2/423-648/13/AP

Koszty poniesione w trakcie badań przemysłowych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka jako koszty prac rozwojowych.

IBPBI/2/423-744/12/PC

Zwolnienie z podatku dochodowego wniesienia nieruchomości gruntowej w zamian za udziały w spółce prawa handlowego przez stowarzyszenie.

ILPP1/443-390/13-2/AW

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.

ILPB4/423-196/13-2/MC

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uwzględnienia w wartości początkowej prac rozwojowych nabytego know-how.

IPPP1/443-635/13-2/AP

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży praw i udzielenia licencji.

IPPB3/423-185/12-2/JD

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków na prace rozwojowe oraz poprzedzające je badania przemysłowe w momencie ich poniesienia.

PP3-812-94/2006/BL/203

Stosowanie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w odniesieniu do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja pod

IPPP1/443-1077/09-2/IG

Podstawa opodatkowania i prawo do odliczenia podatku w związku z wniesieniem przez spółkę praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej.

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny