Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nabywanie praw do wyników B+R

Instytut może stosować różne metody nabywania praw do wyników B+R. Aspekty księgowe i prawne nabywania praw przez Instytuty wiążą się z charakterem pozyskiwania przez Instytut wartości niematerialnych i prawnych. Instytut powinien nabyte składniki wartości niematerialnych i prawnych właściwie zaewidencjonować.

Odliczanie podatku VAT w działalności jednostki Odliczanie podatku VAT w działalności jednostki

Odliczanie podatku VAT w działalności jednostki

W przypadku tzw. wydatków ogólnych, które mają związek zarówno z czynnościami opodatkowanymi (np. komercyjnym zbyciem praw do prac B+R) oraz czynnościami zwolnionymi (np. usługami edukacyjnymi), podatek naliczony, poniesiony w związku z zakupami, podlega odliczeniu w takiej części, jaką proporcjonalnie można przypisać do działalności opodatkowanej.

Odliczanie podatku VAT w działalności jednostki

Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych

Odwołując się do koncepcji komercjalizacji sensu largo, należy pamiętać, że odpisy amortyzacyjne odzwierciedlają zużycie pracy rozwojowej w związku z jej komercjalizacją.
Nabyte składniki wartości niematerialnych i prawnych powinny zostać we właściwy sposób zaewidencjonowane. W tym miejscu możemy rozróżnić ewidencję operacyjną oraz ewidencję księgową. Państwowe Jednostki Badawcze mogą prowadzić równolegle obie ewidencje bądź jedynie księgową i uwzględniać w niej pewne elementy ewidencji operacyjnej.

Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych

Ustalenie wartości początkowej składników wartości niematerialnych i prawnych nabytych lub wytworzonych przez PJB Ustalenie wartości początkowej składników wartości niematerialnych i prawnych nabytych lub wytworzonych przez PJB

Ustalenie wartości początkowej składników wartości niematerialnych i prawnych nabytych lub wytworzonych przez PJB

Akt prawnyTematyka kwestii początkowej (w momencie ich pierwszego ujęcia w księgach) wyceny bilansowej wartości niematerialnych i prawnych według ustawy o rachunkowości jest istotna, ponieważ w procesie komercjalizacji kluczowe znaczenie ma ustalenie wartości księgowej aktywów powstałych w wyniku prac rozwojowych, co pozwala na określenie wyniku na komercjalizacji.

Ustalenie wartości początkowej składników wartości niematerialnych i prawnych nabytych lub wytworzonych przez PJB

Trwała utrata wartości dla wartości niematerialnych i prawnych Trwała utrata wartości dla wartości niematerialnych i prawnych

Trwała utrata wartości dla wartości niematerialnych i prawnych

Zarówno dla prac rozwojowych będących w toku (nieukończonych), jak i dla przyjętych do użytkowania wartości niematerialnych, powstałych w wyniku prac rozwojowych, PJB powinna oceniać (na każdą datę bilansową), czy nie wystąpiły przesłanki, które mogły doprowadzić do trwałej utraty wartości danego składnika aktywów.

Trwała utrata wartości dla wartości niematerialnych i prawnych

Zbigniew Krzewiński
Zbigniew Krzewiński
Doktor nauk ekonomicznych
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny

Aktualności

Nowe zasady działania na rynku farmaceutycznym i ich wpływ na strategie sprzedaży nowych produktów

Nowe Prawo farmaceutyczne  wprowadza istotne zmiany, które mogą mieć wpływ na strategie sprzedaży, zwłaszcza nowych produktów.

więcej
Narodowy Instytut Technologiczny – nowe perspektywy dla komercjalizacji

Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym (dalej NIT), który ma zastąpić znaczną część instytutów badawczych, jest w...

więcej
Wzór przemysłowy jako sposób na zabezpieczenie praw do wyników badań

Odmiennie niż wynalazki, które obejmują rozwiązania techniczne, wzór przemysłowy dotyczy wrażeń estetycznych jakie wywiera nowe...

więcej