Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nabywanie praw do wyników B+R

Instytut może stosować różne metody nabywania praw do wyników B+R. Aspekty księgowe i prawne nabywania praw przez Instytuty wiążą się z charakterem pozyskiwania przez Instytut wartości niematerialnych i prawnych. Instytut powinien nabyte składniki wartości niematerialnych i prawnych właściwie zaewidencjonować.

Odliczanie podatku VAT w działalności jednostki Odliczanie podatku VAT w działalności jednostki

Odliczanie podatku VAT w działalności jednostki

W przypadku tzw. wydatków ogólnych, które mają związek zarówno z czynnościami opodatkowanymi (np. komercyjnym zbyciem praw do prac B+R) oraz czynnościami zwolnionymi (np. usługami edukacyjnymi), podatek naliczony, poniesiony w związku z zakupami, podlega odliczeniu w takiej części, jaką proporcjonalnie można przypisać do działalności opodatkowanej.

Odliczanie podatku VAT w działalności jednostki

Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych

Odwołując się do koncepcji komercjalizacji sensu largo, należy pamiętać, że odpisy amortyzacyjne odzwierciedlają zużycie pracy rozwojowej w związku z jej komercjalizacją.
Nabyte składniki wartości niematerialnych i prawnych powinny zostać we właściwy sposób zaewidencjonowane. W tym miejscu możemy rozróżnić ewidencję operacyjną oraz ewidencję księgową. Państwowe Jednostki Badawcze mogą prowadzić równolegle obie ewidencje bądź jedynie księgową i uwzględniać w niej pewne elementy ewidencji operacyjnej.

Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych

Ustalenie wartości początkowej składników wartości niematerialnych i prawnych nabytych lub wytworzonych przez PJB Ustalenie wartości początkowej składników wartości niematerialnych i prawnych nabytych lub wytworzonych przez PJB

Ustalenie wartości początkowej składników wartości niematerialnych i prawnych nabytych lub wytworzonych przez PJB

Akt prawnyTematyka kwestii początkowej (w momencie ich pierwszego ujęcia w księgach) wyceny bilansowej wartości niematerialnych i prawnych według ustawy o rachunkowości jest istotna, ponieważ w procesie komercjalizacji kluczowe znaczenie ma ustalenie wartości księgowej aktywów powstałych w wyniku prac rozwojowych, co pozwala na określenie wyniku na komercjalizacji.

Ustalenie wartości początkowej składników wartości niematerialnych i prawnych nabytych lub wytworzonych przez PJB

Trwała utrata wartości dla wartości niematerialnych i prawnych Trwała utrata wartości dla wartości niematerialnych i prawnych

Trwała utrata wartości dla wartości niematerialnych i prawnych

Zarówno dla prac rozwojowych będących w toku (nieukończonych), jak i dla przyjętych do użytkowania wartości niematerialnych, powstałych w wyniku prac rozwojowych, PJB powinna oceniać (na każdą datę bilansową), czy nie wystąpiły przesłanki, które mogły doprowadzić do trwałej utraty wartości danego składnika aktywów.

Trwała utrata wartości dla wartości niematerialnych i prawnych

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie