Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Organizacja komercjalizacji B+R

Instytuty naukowe PAN, Instytut badawczy jako instytucje realizujące komercjalizację badań nają obowiązek informowania o komercjalizacji B+R. Zakładanie spółki przez Instytut wymaga spełnienia wymagań organizacyjno prawnych oraz uzyskania stosownych zgód organów nadrzędnych. Nowelizacja przepisów z 1 października 2014 r. wprowadziła mniej rygorystyczne zasady uzyskiwania zgody na komercjalizację wyników badań.

Rozliczanie podatku CIT w jednostkach badawczych Rozliczanie podatku CIT w jednostkach badawczych

Rozliczanie podatku CIT w jednostkach badawczych

Instytuty badawcze należą do Państwowych Jednostek Badawczych i posiadają osobowość prawną. Na gruncie przepisów podatkowych oznacza to, że podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozliczanie podatku CIT w jednostkach badawczych

Zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie komercjalizacji Zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie komercjalizacji

Działania mające na celu wspieranie prac B+R oraz komercjalizacji wiedzy przez PJB, w tym uczelnie, są podejmowane nie tylko na szczeblu krajowym, ale również na szczeblu unijnym. Aby ujednolicić działania podejmowane przez poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz w celu poprawy współpracy między uczelniami i przemysłem, a także aby efektywnie wykorzystywać wyniki prac B+R poprzez właściwe zarządzanie własnością intelektualną posiadaną przez uczelnie, Komisja Europejska wydała za-lecenie w sprawie zarządzania własnością intelektualną w ramach działań związanych z transferem wiedzy (dalej: „Zalecenie”).

Zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie komercjalizacji

Schematy komercjalizacji Schematy komercjalizacji

Schematy komercjalizacji

Istnieją trzy podstawowe sposoby komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych:
1.    Sprzedaż wyników prac badawczych i rozwojowych.
2.    Udzielenie licencji na wyniki prac B+R.
3.    Wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych do spółki.
Należy pamiętać, że komercjalizacja nie rozpoczyna się w momencie przeprowadzenia którejś z czynności wskazanej powyżej (dalej: „komercjalizacja sensu stricto”). Krytyczne znaczenie dla procesu komercjalizacji ma bo-wiem podjęcie szeregu działań na etapie poprzedzającym komercjalizację sensu stricto.

Schematy komercjalizacji

Przygotowanie komercjalizacji Przygotowanie komercjalizacji

Przygotowanie działalności komercjalizacyjnej jednostki naukowej wymaga pracy zespołowej: naukowców, kadry zarządzającej i doradców, w tym obsługi prawnej (praca projektowa).

Przygotowanie komercjalizacji

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie