Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej nie tylko na uczelni Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej nie tylko na uczelni

Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej nie tylko na uczelni

Od 1 października 2014 roku do uchwalenia regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej zobowiązane są także instytuty PAN (art. 55 ust. 2 pkt 7) ustawy o PAN) oraz instytuty badawcze (art. 24a ust. 1a ustawy o instytutach badawczych). Jednak minimalny zakres tych regulaminów różni się od zakresu określonego w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej nie tylko na uczelni

Podatkowe niuanse sprzedaży praw badawczych Podatkowe niuanse sprzedaży praw badawczych

Podatkowe niuanse sprzedaży praw badawczych

W przypadku sprzedaży praw badawczych, które nie zostały całkowicie zamortyzowane podatkowo, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych

Podatkowe niuanse sprzedaży praw badawczych

PJB uznawane za przedsiębiorców w rozumieniu prawa konkurencji PJB uznawane za przedsiębiorców w rozumieniu prawa konkurencji

PJB uznawane za przedsiębiorców w rozumieniu prawa konkurencji

Państwowe Jednostki Badawcze (PJB) mogą być uznane za przedsiębiorców w rozumieniu prawa konkurencji. Dlatego też należy zwrócić uwagę na przypadki, w których prace B+R prowadzone są przez PJB w ramach porozumień z innymi przedsiębiorcami. Pod pewnymi warunkami porozumienia te mogą być bowiem wyłączone spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

PJB uznawane za przedsiębiorców w rozumieniu prawa konkurencji

Zakładanie spółki przez instytut naukowy bez zgody Ministra Skarbu Zakładanie spółki przez instytut naukowy bez zgody Ministra Skarbu

Zakładanie spółki przez instytut naukowy bez zgody Ministra Skarbu

Od dnia 1 października 2014 r., niezależnie od wartości mienia będącego przedmiotem danej czynności, czynności instytutu badawczego w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych są zwolnione spod obowiązku uzyskania zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Zakładanie spółki przez instytut naukowy bez zgody Ministra Skarbu

Komercjalizacja wyników prac B+R przez instytuty badawcze Komercjalizacja wyników prac B+R przez instytuty badawcze

Komercjalizacja wyników prac B+R przez instytuty badawcze

Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych to ważny element działalności instytutów badawczych. Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym wyłączyła w stosunku do czynności prawnych dokonywanych w tym zakresie przez instytuty badawcze stosowanie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Komercjalizacja wyników prac B+R przez instytuty badawcze

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie