Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Interpretacje

IPPP2/443-821/13-4/BH

Odliczenie podatku od towarów i usług od zakupów służących realizacji projektu SiCMAT realizowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Koszt kwalifikowany projektu.

IBPP2/443-876/13/IK

Prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu, w sytuacji gdy po zakończeniu realizacji projektu nastąpi sprzedaż opodatkowana VAT, jak i w p

IPPP3/443-515/13-4/KC

Obowiązek naliczenia podatku należnego w związku z realizacją projektu Life + i dokonywania zakupów towarów w Krajach Unii Europejskiej.

IBPP2/443-878/13/AB

Prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu "..." w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 realizowanego pr

PP3-812-94/2006/BL/203

Stosowanie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w odniesieniu do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja pod

IP-PP2-443-422/07-2/MK

Brak możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu usług związanych z remontem konserwatorskim budynku.

IBPBI/2/423-394/10/MO

Kwalifikacja podatkowa wydatków pracowniczych i narzutów na wynagrodzenie pracowników wykonujących prace badawczo-rozwojowe.

IPPP1/443-1077/09-2/IG

Podstawa opodatkowania i prawo do odliczenia podatku w związku z wniesieniem przez spółkę praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej.

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie