Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Publikacje dla praktyków

Opis i zamówienie

Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne

signleImage

Wydanie pierwsze

Ilość stron: 174

Format: A5

ISBN: 978-83-948439-1-5

Egzemplarz bezpłatny

Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla dwóch grup Odbiorców  – Po pierwsze, dla zespołów zarządzających funduszami BRIdge Alfa, szczególnie tych, które realizują ten program po raz pierwszy, po drugie zaś dla  pomysłodawców, przede wszystkim ze świata nauki i wynalazczości, których projekty badawczo-rozwojowe będą finansowane ze środków BRIdge Alfa.

Realizowany od 2014 r. program BRIdge Alfa zajmuje ważne miejsce w strategii rozwoju gospodarczego Polski, którego centralną ideą jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten realizowany jest w szczególności poprzez wzmocnienie synergii pomiędzy przedsiębiorcami a światem nauki, tak aby stworzyć przejrzyste i skuteczne mechanizmy komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych. Komercjalizacja wysokich technologii jest bardzo zyskowna, stanowi o konkurencyjności gospodarki oraz może być silnikiem napędzającym inne sektory gospodarki narodowej. Przedsięwzięcia te wiążą się jednak z bardzo wysokim ryzykiem, co utrudnia pozyskania odpowiedniego finansowania. Celem programu BRIdge Alfa jest wzmocnienie systemu finansowania najbardziej ryzykownych przedsięwzięć w branży wysokich technologii poprzez wsparcie zarówno samych projektów badawczo-rozwojowych, jak również przyczynienie się do stworzenia ekosystemu rodzimych funduszy kapitałowych, specjalizujących się w finansowaniu projektów o największym czynniku ryzyka.

Publikacja opracowana we wspólpracy z ekspertami z Kancelarii Destrier: bridge.gov.pl/bridge-info/nasi-eksperci

Publikacja dostępna w formie elektronicznej po zalogowaniu.

Spis treści

Konstrukcja Funduszu
1.1. Cel i rola Funduszu
1.2. Kamienie Milowe
1.3. Ograniczenia funkcjonowania Funduszu wynikające z jego konstrukcji
1.3.1. Przedmiot Inwestycji Funduszu
1.3.2. Podstawy umowne zaangażowania finansowego Funduszu
1.3.3. Maksymalne łączne zaangażowanie finansowe w jeden Projekt B+R
1.3.4. Wielkość przedsiębiorstwa
1.3.5. Ograniczenia wynikające z przepisów o pomocy publicznej
1.3.6. Dokonanie Inwestycji w zamian za objęcie Praw Udziałowych
1.4. Komitet Inwestycyjny – umowny organ Funduszu na gruncie instrumentu BRIdge Alfa
1.4.1. Decyzje Inwestycyjne i Kluczowe Decyzje
1.4.2. Kompetencje Komitetu Inwestycyjnego
1.4.3. Tryby podejmowania uchwał przez Komitet Inwestycyjny
1.4.4. Zasady głosowania w Komitecie Inwestycyjnym
1.4.5. Dokumentacja prac Komitetu Inwestycyjnego
1.5. Budżet Funduszu
1.6. Ogólne zasady wydatkowania środków przez Fundusz
1.6.1. Ogólne zasady wykonywania projektu BRIdge Alfa
1.6.2. Zasada wydatkowania środków zgodnie z procedurami inwestycyjnymi
1.6.3. Zasada wydatkowania środków zgodnie z przepisami prawa
1.6.4. Zasada zachowania proporcji kapitału prywatnego i środków publicznych

1.6.5. Zasada kwalifikowalności wydatków Funduszu
1.6.6. Zasada rozliczania wydatków z Budżetu Funduszu w transzach
1.6.7. Zasada wyodrębnienia Budżetu Operacyjnego z Budżetu Inwestycyjnego
2. Procedury inwestycyjne
2.1. Wyszukiwanie, selekcja i ewaluacja Projektów B+R
2.1.1. Wyszukiwanie Projektów B+R
2.1.2. Ewaluacja i selekcja Projektów B+R
2.2. Faza przedinwestycyjna Projektu B+R
2.2.1. Faza analityczna
2.2.2. Faza badań badawczo-rozwojowych o charakterze Proof of Principle
2.2.3. Decyzja Inwestycyjna w zakresie kosztów ponoszonych na etapie przedinwestycyjnym
2.2.4. List intencyjny – uzgodnienie podstawowych warunków Inwestycji
2.3. Faza inwestycyjna
2.3.1. Warunki formalne dokonania Inwestycji
2.3.1.1. Brak Restrykcji Inwestycyjnych
2.3.1.2. Polski Pierwiastek
2.3.1.3. Rozmiar pomocy publicznej
2.3.1.4. Inne negatywne przesłanki wynikające z przepisów prawa
2.3.2. Warunki finansowe Inwestycji Funduszu
2.3.2.1. Zakaz gorszych warunków Inwestycji
2.3.2.2. Maksymalna wysokość finansowania jednej Spółki Portfelowej
2.4. Konstrukcja Decyzji Inwestycyjnej
2.5. Umowa Inwestycyjna
2.5.1. Rola i funkcja Umowy Inwestycyjnej
2.5.2. Elementy Umowy Inwestycyjnej
2.5.3. Zapewnienia i oświadczenia
2.5.4. Właściwe zabezpieczenie własności intelektualnej w Spółce Portfelowej .
2.5.5. Warunki kolejnych rund finansowania
2.6. Inwestycja – ramy prawne
2.6.1. Zawiązanie nowej Spółki
2.6.2. Inwestycja w istniejącą spółkę
2.6.2. Wspólna Inwestycja dwóch lub więcej Funduszy
3. Wsparcie dla Spółki Portfelowej
3.1. Ogólna konstrukcja Wsparcia Spółki Portfelowej udzielanego przez Fundusz      

3.2. Istotne elementy Umowy o Wsparcie
3.2.1. Przedmiot Umowy i oświadczenia stron    

3.2.2. Wybrane obowiązki Funduszu
3.2.3. Wybrane obowiązki i zadania Spółki
3.2.3.1. Obowiązek przestrzegania postanowień Umowy o Wsparcie oraz przepisów prawa
3.3. Warunki formalne udzielenia Wsparcia
3.4. Transze Wsparcia
3.5. Zmiany dotyczące poszczególnych Zadań, Planu Realizacji Projektu oraz Umowy
3.6. Rozliczenie Projektu
3.7. Przypadki naruszenia Umowy o Wsparcie
3.8. Zabezpieczenie wykonania obowiązku zwrotu środków wydatkowanych niezgodnie z Umową o Wsparcie
4. Wybrane istotne zasady funkcjonowania Funduszu BRIdge Alfa
4.1. Zasada prowadzenia wyodrębnionych rozliczeń księgowych
4.2. Obowiązek unikania Konfliktu Interesów
4.3. Sprawowanie monitoringu i kontroli przez Fundusz nad Spółkami Portfelowymi
4.3.1. Monitoring i kontrola
4.4. Odpowiedzialność Funduszu oraz Zespołu Funduszu
4.4.1. Odpowiedzialność Funduszu za Realizację Projektu Grantowego
4.4.2. Odpowiedzialność Funduszu za realizację Projektu B+R przez Spółki Portfelowe
4.4.3. Odpowiedzialność Zespołu Funduszu
5. Wybrane obowiązki regulacyjne obowiązujące Fundusze BRIdge Alfa 1
5.1. Obowiązki wynikające z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
5.2. Obowiązki dotyczące przetwarzania danych osobowych
5.2.1. Zakres regulacji – ustawa o ochronie danych osobowych
5.2.2. Fundusz jako administrator danych osobowych
5.2.3. Odpowiedzialność z tytułu naruszeń ustawy o ochronie danych osobowych
5.2.4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ochrony danych osobowych
6. Komercjalizacja doktoratów – rozwiązania prawne i modele współpracy z technologicznymi Funduszami zalążkowymi
6.1. Uwarunkowania prawne determinujące wybór modelu współpracy Funduszu zalążkowego z doktorantem
6.1.1. Przedmiot ochrony praw własności intelektualnej
6.1.2. Rodzaj stosunku prawnego, w ramach którego doktorant prowadzi badania lub prace rozwojowe
6.1.3. Rodzaj jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są badania w ramach doktoratu     

6.1.4. Uwarunkowania wynikające z wewnętrznych regulaminów zarządzania własnością intelektualną
6.1.5. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowych źródeł finansowania badań
6.2. Uwarunkowania merytoryczne determinujące wybór modelu współpracy Funduszu zalążkowego z doktorantem
6.2.1. Czynnik osobowy jako istotna przesłanka Inwestycji funduszu zalążkowego BRIdge Alfa
6.2.2. Wartości niematerialne jako podstawowe aktywa Spółki technologicznej.
6.2.3. Portfolio praw własności intelektualnej jako podstawowe
narzędzie ochrony prawnej aktywów Spółki technologicznej
6.2.4. Racjonalna wycena Spółki jako narzędzie ochrony wartości kapitału
6.2.5. Podzielenie finansowania badań naukowych i prac rozwojowych na etapy jako narzędzie ograniczenia ryzyka inwestycyjnego
6.2.6. Proponowany model współpracy doktoranta z Funduszem zalążkowym
7. Zagadnienia prawne i merytoryczne Inwestycji Funduszy zalążkowych w  projekty B+R pracowników korporacji
zamierzających założyć własne przedsiębiorstwo
7.1. Identyfikacja wytworów intelektualnych i ich kwalifikacja prawna
7.2. Ustalenie podmiotu praw własności intelektualnej do wytworów  intelektualnych pracownika
7.3. Ustalenie struktury relacji pomiędzy przedsiębiorstwem pracownika a korporacją
7.4. Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez byłego pracownika

Rekomendacje

Procesy komercjalizacji wyników badań naukowych w Polsce są ciągle w fazie definicji regulacji prawnych, popularyzacji najlepszych praktyk i wskazywania rekomendowanych, skutecznych i bezpiecznych ścieżek ich realizacji. Ekosystem prawno-podatkowy, w jakim te procesy zachodzą podlega ewolucji i zmianom, które uczestnicy tego procesu muszą śledzić. Pojawiają się nowe programy takie jak NCBiR Bridge Alfa, które są efektywnym instrumentem wspierającym proces komercjalizacji. Po wszystkich tych zagadnieniach i problemach  potrzebny jest wiarygodny przewodnik, który wyjaśnia, wskazuje i doradza – taki charakter ma na pewno niniejsza publikacja, która powinna stać się obowiązkową lekturą pomagającą w osiągnięciu sukcesu, jakim jest efektywny transfer prac B+R do innowacyjnej gospodarki w Polsce.

Zygmunt Grajkowski Giza Polish Ventures

Wzrost ilości i jakości wiedzy dostarczanej przez naukę do gospodarki – to był jeden z celów, jakie mój zespół przyjął za wytyczną prac nad reformą szkolnictwa wyższego w ramach projektu „Ustawa 2.0”. W tym obszarze zdiagnozowaliśmy wiele elementów, które wymagają poprawy, zarówno w zakresie legislacji, jak i kultury organizacyjnej. Rekomendowana publikacja stanowi ważny przyczynek do poprawy stanu istniejącego. Książka zawiera wnikliwą analizę architektury prawnej funduszy BRIDge Alfa – wehikułów inwestycyjnych, będących obecnie ważnym instrumentem wspierającym rozwój polskich innowacyjnych technologii. Autorzy prezentują otoczenie prawne, w którym ten instrument jest osadzony oraz implikacje biznesowe jego funkcjonowania. Takie prawno-ekonomiczne ujęcie tematu sprawia, że pozycja ta jest bogatym źródłem wiedzy zarówno dla przedsiębiorców jak i dla  przedstawicieli świata akademickiego. Zarządzającym funduszami przybliża ona natomiast specyfikę procesów badawczo-rozwojowych, która istotnie wpływa na kształt stosunków prawnych powstających pomiędzy inwestorami a wynalazcami.

Dr hab. Arkadiusz Radwan, prezes Instytutu Allerhanda, adwokat, of counsel w Kubas Kos Gałkowski, kierownik projektu „Ustawa 2.0” realizowanego przez zespół Instytutu Allerhanda (www.ReformaNauki.pl)

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie