Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Publikacje dla praktyków

Opis i zamówienie

Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016

signleImage

Wydanie 3

Ilość stron: 346

Format: A5 oprawa miękka

ISBN: 978-83-936422-5-0

Egzemplarz bezpłatny

Ośrodki naukowe są źródłem innowacji i kluczowym ogniwem w łańcuchu innowacyjności, odpowiedzialnym za szeroki transfer wiedzy i technologii do gospodarki oraz za komercjalizację B+R. Podręcznik „Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016” kierowany jest głównie do przedstawicieli ośrodków naukowych, zajmujących się transferem i komercjalizacją B+R. Polecany jest też wszystkim zainteresowanym współpracą z ośrodkami naukowymi, ponieważ z jednej strony umożliwia poznanie ich specyfiki, a z drugiej – zaznajomienie się z rozwiązaniami prawnymi, które pomogą usprawnić współpracę i wyeliminować bariery kooperowania. Kolejne już wydanie podręcznika uwzględnia i podsumowuje ostatnie zmiany prawne oraz dorobek praktyki z ostatnich lat i stanowi dobre przygotowanie do nadchodzących zmian w dziedzinie komercjalizacji B+R.

Redakcja NCBR

Spis treści

I. Aspekty prawne

1. Pojęcie transferu, wdrożenia i komercjalizacji wyników prac B+R
2. Komercjalizacja wyników B+R – uwagi ogólne
2.1. Ścieżki komercjalizacji B+R
2.2. Przedmiot komercjalizacji
2.2.1. Badania naukowe i prace rozwojowe – podstawowe informacje
2.2.2. Wyniki badań naukowych i prac rozwojowych
2.3. Działania poprzedzające komercjalizację – wzmianka na temat praw do wyników
2.4. Wybór ścieżki komercjalizacji
2.4.1. Czynniki decydujące o wyborze ścieżki komercjalizacji, etap prac a komercjalizacja
2.4.2. Specyfika umów dotyczących komercjalizacji wyników badań w celu ich dalszego rozwoju (etap przedprzemysłowy)
2.4.3. Komercjalizacja w celu przemysłowego wykorzystania
3. Komercjalizacja bezpośrednia
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Sprzedaż praw do wyników B+R
3.2.1. Umowa o przeniesienie praw własności przemysłowej
3.2.2. Umowa o przeniesienie praw do know-how
3.3. Udzielenie licencji na wyniki prac B+R
3.3.1. Ogólne uwagi o udzielaniu licencji
3.3.2. Rodzaje licencji
3.3.3. Określenie wynagrodzenia za korzystanie z wyników prac B+R
3.3.4. Ścieżka komercjalizacji z udziałem licencji
4. Komercjalizacja pośrednia
4.1. Pojęcie komercjalizacji pośredniej
4.2. Rodzaje spółek, które mogą być tworzone przez PJB z podmiotem prywatnym
4.3. Uwagi ogólne o spółkach osobowych
4.4. Spółka jawna
4.5. Spółka komandytowa
4.6. Spółka komandytowo-akcyjna
4.7. Status PJB w spółce osobowej
4.8. Spółki kapitałowe
4.9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4.10. Spółka akcyjna
4.11. Status PJB w spółce kapitałowej
4.12. Charakterystyka komercjalizacji z wykorzystaniem spółki celowej
4.13. Różne warianty komercjalizacji poprzez spółkę
5. Przychody i korzyści z komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej
5.1. Rodzaje przychodów z komercjalizacji
5.2. Warranty subskrypcyjne
6. Komercjalizacja a prawa PJB
7. Ryzyka związane z komercjalizacją B+R
8. Współpraca B+R w ramach konsorcjum a komercjalizacja
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Wniesiona technologia
8.3. Wyniki projektu i prawa do wyników prac B+R
8.4. Nabycie praw do wyników prac B+R
8.5. Przeniesienie praw do wyników prac B+R
8.6. Ustalenie zasad poufności
8.7. Inicjatywa DESCA – modelowa umowa konsorcjum
9. Komercjalizacja przez PJB – wymagane zgody i zezwolenia
9.1. Zgody i zezwolenia niezbędne dla utworzenia spółki
9.2. Transakcje wymagające zgody Ministra Skarbu Państwa
9.3. Inne transakcje wymagające zgody lub zgłoszenia
10. Zastosowanie ustawy o zamówieniach publicznych  do komercjalizacji B+R, przetarg publiczny
11. Własność praw do wyników prac B+R
11.1. Nabycie praw do wyników prac B+R
11.2. Standaryzacja działań na poziomie UE
11.3. Zarządzanie PWI – Zalecenia Komisji 2008
11.4. Treść Kodeksu
11.5. Podstawowe zasady nabywania praw własności intelektualnej
11.6. Modele nabywania praw własności intelektualnej przez PJB
11.7. Założenia polskiego modelu nabywania praw do wyników B+R przez pracowników PJB
12. Prawa do wyników B+R, nabywanie i ochrona praw
12.1. Prawa do wyników a wyniki
12.2. Znaczenie poufności i tajemnic handlowych dla praw do wyników B+R
12.3. Dyrektywa o ochronie niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych
12.4. Podstawy ochrony prawnej wyników prac B+R
12.5. Wyniki prac B+R a prawa własności przemysłowej 
12.6. Charakterystyka poszczególnych praw własności przemysłowej
12.6.1. Wynalazki
12.6.2. Wzory użytkowe
12.6.3. Wzory przemysłowe
12.6.4. Topografia układu scalonego
12.6.5. Wyniki prac B+R a ochrona praw autorskich
12.6.6. Podsumowanie
13. Finansowanie działalności B+R a komercjalizacja
13.1. Zagadnienia ogólne
13.2. Ryzyko projektowe i inwestycyjne
13.3. Etapy finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych
13.4. Formy finansowania prac B+R i komercjalizacji wyników badań
13.5. Dotacje i granty naukowe
13.6. Inicjatywy UE
13.7. Środki własne
13.8. Kredyty
13.9. Kapitał podwyższonego ryzyka
13.10. Partnerstwo publiczno-prywatne
14. Ryzyko naruszenia konkurencji
14.1. Prawo konkurencji w projektach B+R i komercjalizacji
14.2. Istota prawa konkurencji
14.3. Podmioty prawa konkurencji (przedsiębiorstwo, przedsiębiorca)
14.4. Wyłączenia
14.5. Porozumienia bagatelne (de minimis)
14.5.1. Porozumienia o transferze technologii
14.6. Porozumienia badawczo-rozwojowe
15. Pomoc publiczna
15.1. Pomoc publiczna w projektach B+R
15.1.1. Istota pomocy publicznej
15.2. Efekt zachęty
15.3. Intensywność pomocy publicznej
15.4. Podmioty pomocy publicznej – przedsiębiorstwa
15.5. Wyłączenia
15.6. Pomoc na działalność B+R+I
15.7. Komercjalizacja wyników badań korzystających z pomocy publicznej
16. Ramy prawne komercjalizacji wyników prac b+r przez pjb
16.1. Państwowe jednostki badawcze – PJB
16.2. Organizacja procesu komercjalizacji przez uczelnię
16.2.1. Uwagi ogólne
16.2.2. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości
16.3. CTT – Centra transferu technologii
16.4. Organizacja procesu komercjalizacji przez instytuty
badawcze
16.5. Organizacja procesu komercjalizacji przez PAN i instytuty naukowe PAN
16.6. Centra naukowo-przemysłowe
16.7. Spółki celowe
16.7.1. Uwagi ogólne
16.7.2. Spółki celowe uczelni
16.7.3. Spółki celowe instytutów badawczych
16.7.4. Spółki celowe instytutów PAN
17. Zarządzanie działalnością B+R
17.1. Działalność B+R a zarządzanie projektami

II. Aspekty podatkowe

1. Komercjalizacja bezpośrednia
2. Komercjalizacja pośrednia
2.1. Aspekty podatkowe komercjalizacji pośredniej
2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
2.3. Podatek od towarów i usług
3. Ramy prawne komercjalizacji wyników prac b+r przez PJB
3.1. Status podatkowy PJB
3.2. Sposób rozpoznawania dla celów VAT transakcji z udziałem zagranicznego podmiotu
4. Współpraca w ramach konsorcjum a prawa do wyników
4.1. Zagadnienia podatkowe dotyczące współpracy w ramach konsorcjum
4.2. Realizacja projektu w ramach konsorcjum
5. Prawa do wyników b+r, nabywanie i ochrona praw
5.1. Kwalifikacja podatkowa poszczególnych form pozyskania praw do wyników prac B+R przez PJB
5.2. Wytworzenie praw do wyników prac B+R we własnym zakresie
5.3. Nabycie praw do wyników prac B+R od innych podmiotów

III. Aspekty księgowe
1. Wyniki prac b+r a regulacje rachunkowe
1.1. Prace badawcze i rozwojowe w ujęciu ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 38 „Wartości niematerialne”
2. Komercjalizacja bezpośrednia
3. Komercjalizacja pośrednia
4. Prawa do wyników b+r, nabywanie i ochrona praw

Rekomendacje

Jednym z celów działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zbudowanie pomostu między nauką a biznesem, co pozwoli przekroczyć „dolinę śmierci” rozciągającą się między badaniami a wdrożeniami. Niniejsza publikacja jest środkiem realizacji tego celu - ma pomóc zrozumieć wzajemne potrzeby obydwu środowisk i ułatwić skuteczną współpracę. Oddajemy w Państwa ręce przewodnik, który uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach VAT i podatku dochodowym związane z procesami komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej, nabywaniem praw przez jednostkę oraz polityką rachunkowości. Sięgając po tę publikację znajdą Państwo odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w praktyce zawodowej oraz otrzymają zestaw przydatnych porad w realizacji projektów wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych.

prof. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie