Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Publikacje dla praktyków

Opis i zamówienie

Projekty komercjalizacji B+R

signleImage

Wydanie 2014

Ilość stron: 150

Format: A5

ISBN: 978-83-936422-1-2

Egzemplarz bezpłatny

Przewodnik ma stanowić praktyczną pomoc osobom zaangażowanym w proces komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej do celów powyższej komercjalizacji. 

Przedmiotem niniejszego podręcznika jest również omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług, jako wydatku kwalifikowanego w ramach projektów rozliczanych w I i II osi priorytetowej POIG oraz skutków potencjalnej zmiany przeznaczenia efektów prac nad prowadzonymi projektami, na gruncie podatku od towarów i usług, w zakresie dokonywania korekty tego podatku.

Niniejsze opracowanie będzie w przyszłości regularnie uzupełniane, aby dostosować zawarte w nim informacje do aktualnego stanu systemu wsparcia z funduszy europejskich. W szczególności będzie ono zaktualizowane po przyjęciu ram instytucjonalnych i programowych dla nowej perspektywy finansowej 2014–2020. Zakładamy także, że aktualizacje będą uwzględniały komentarze  oraz  propozycje  zgłaszane  przez  Czytelników  i  Użytkowników, dlatego też zachęcamy do przesyłania uwag oraz zadawania pytań dotyczących przewodnika.

Zawarte w publikacji informacje stanowią opinię Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, natomiast kwestie dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT oraz warunków jakie należy spełnić, aby z takiego odliczenia skorzystać, regulują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Istnieje również możliwość uzyskania wiążącej Interpretacji Indywidualnej Izby Skarbowej dotyczącej podatku od towarów i usług w realizowanych przez Państwa projektach unijnych.

Dla przygotowania poniższej publikacji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nawiązało współpracę z Fundacją Europejskie Centrum Przedsiębiorczości oraz z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Spis treści

1.  Wprowadzenie

2.   Instytucjonalne formy współpracy Państwowych  Jednostek Badawczych z sektorem prywatnym 

– klasyfikacja instytucjonalnych form współpracy  Państwowych Jednostek Badawczych z sektorem prywatnym 

3.   Komercjalizacja wyników prac B+R przez Państwowe Jednostki Badawcze w projektach z dofinansowaniem unijnym  

  3.1.   Ubieganie się o dofinansowanie unijne z funduszy  strukturalnych

    3.1.1.  Finansowanie działalności B+R przez fundusze  strukturalne UE

    3.1.2.  Podział zadań i ryzyka w fazach badawczej oraz  wdrożeniowej

    3.1.3.  Zasady sporządzania analizy finansowej  w kontekście komercjalizacji 

  3.2.  Realizacja projektów B+R z dofinansowaniem unijnym 

    3.2.1.  Archiwizacja dokumentacji projektowej w celu  komercjalizacji

    3.2.2.  Wpływ zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym  na wdrożenie projektu

  3.3.   Specyficzne problemy związane z przygotowaniem  i realizacją projektów B+R oraz dofinansowaniem zewnętrznym, mających na celu komercjalizację wyników prac 

    3.3.1. Kwalifikowalność podatku VAT 

    3.3.2. Trwałość projektu

    3.3.3. Dochodowość i pomoc publiczna

    3.3.4. Definicja projektów generujących dochód 

 4.   Kwalifikowalność VAT a działania komercjalizacyjne  w ramach I oraz II osi priorytetowej PO IG

  4.1.  Wprowadzenie

  4.2.  Korekta podatku naliczonego z uwagi na zmianę      podatkowego przeznaczenia rezultatów 4.2.1. Obowiązek korekty podatku, który dał prawo  do odliczenia w trakcie trwania projektu

    4.2.2. Wniesienie aportu oraz zbycie zorganizowanej  części przedsiębiorstwa

  4.3. Studium przypadków

    4.3.1. Korekta podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 – oś

    4.3.2. Budowa budynku przeznaczonego do częściowej komercjalizacji – oś II

    4.3.3. Budowa laboratorium – II oś

  4.4.  Odsetki od środków pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

    4.4.1. Odsetki od zwracanych środków przeznaczone na realizację projektu, w przypadku podatkowej zmiany przeznaczenia nabytych towarów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

    4.4.2. Odsetki od środków przeznaczonych na realizację projektu, w przypadku korekty deklaracji VAT-7

    4.4.3. Sytuacje, w których podatek VAT może stanowić wydatek kwalifikowalny w  projekcie, pomimo komercjalizacji wyników

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy