Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Publikacje dla praktyków

Opis i zamówienie

Zamówienia publiczne w zakresie działalności naukowej lub twórczej

signleImage

Wydanie 2014

Ilość stron: 242

Format: A5

ISBN: 978-83-936422-3-6

Egzemplarz bezpłatny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wspierało zainicjowany przez środowisko naukowe proces zmierzający do zmiany przepisów w zakresie zamówień publicznych widząc negatywne skutki tych przepisów w przypadku finansowania badań naukowych i prac rozwojowych. Dlatego z radością przyjęliśmy informację o wejściu w życie w dniu 16 kwietnia 2014 r. postulowanych zmian, które z pewnością wpłyną na rozwój polskiej nauki i gospodarki opartej na wiedzy. Uproszczenie procedur, przy jednoczesnym zachowaniu zasad przejrzystości i konkurencyjności, wpłynie w pierwszym rzędzie na znaczące przyśpieszenie prac badawczo-rozwojowych.

Niniejsza publikacja stanowi próbę stworzenia podręcznika zawierającego szereg wyjaśnień, wskazówek oraz dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych dla jednostek naukowych.

Jednocześnie, mając pełną świadomość, że niniejsza publikacja nie wyczerpuje tej tematyki, zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie uwag i komentarzy, które posłużą do tworzenia kolejnych edycji podręcznika.

Chciałbym jednocześnie serdecznie podziękować za włożony trud i zaangażowanie przedstawicielom środowiska naukowego, pracownikom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz wszystkim innym osobom zaangażowanym w prace nad niniejszym podręcznikiem, życząc Czytelnikom interesującej lektury.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz wersję elektroniczną

Spis treści

I. Wprowadzenie
II. Przygotowanie postępowania
1. Planowanie zamówień publicznych
1.1. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy PZP
1.2. Podmioty zamawiające w świetle regulacji ustawy o zasadach finansowania nauki
2. Wyłączenia z obowiązku stosowania PZP obejmujące badania i naukę
2.1. Próg bagatelności dla zamówień na cele badawcze i rozwojowe
2.2. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy na usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
3. Szacowanie wartości zamówienia
3.1. Szacunkowa wartość zamówienia
3.2. Roboty budowlane
3.3. Dostawy i usługi
3.4. Opcje i zamówienia uzupełniające
3.5. Próg bagatelności, progi unijne i różnice międzyprocedurą pełną a uproszczoną
3.6. Zamówienie o wartości poniżej tzw. progu bagatelności
– zamawiający nie musi stosować przepisów ustawy PZP
3.7. Zamówienie o wartości powyżej progów unijnych – zamawiający stosuje przepisy PZP dotyczące tzw. procedury pełnej
3.8. Zamówienie o wartości większej niż próg bagatelności, lecz mniejszej niż tzw. progi unijne – zamawiający stosuje
przepisy ustawy PZP dotyczące tzw. procedury uproszczonej
3.9. Tabela – Różnice między procedurą pełną i uproszczoną
3.10. Zakaz dzielenia zamówienia na części
4. Rodzaje zamówień: dostawy, usługi i roboty budowlane
4.1. Definicje
4.2. Wspólny słownik zamówień
4.3. Zamówienia mieszane
4.4. Dostawy wraz z instalacją lub rozmieszczeniem
5. Roboty budowlane z dostawami
4.6. Usługi oraz roboty budowlane niezbędne do ich wykonania
5. Wybór trybu postępowania
5.1. Przetarg nieograniczony
5.2. Przetarg ograniczony
5.3. Negocjacje z ogłoszeniem
5.4. Dialog konkurencyjny
5.5. Negocjacje bez ogłoszenia zamowienia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ LUB TWÓRCZEJ
5.6. Zapytanie o cenę
5.7. Licytacja elektroniczna
5.8. Konkurs
5.9. Zamówienie z wolnej ręki
5.10. Dynamiczny system zakupów
6. Dialog techniczny
6.1. Cel dialogu technicznego
6.2. Dialog a tryb postępowania
6.3. Zasady prowadzenia dialogu
6.4. Obowiązki informacyjne zamawiającego
6.5. Sposób prowadzenia dialogu
6.6. Brak ryzyka wykluczenia
6.7. Środki ochrony prawnej
7. Komisja przetargowa
7.1. Zakres odpowiedzialności członków komisji przetargowej
7.2. Czynności komisji przetargowej na etapie
przygotowania postępowania
7.3. Etap toczącego się postępowania
8. Ogłoszenie o zamówieniu jako dokument wszczynający
postępowanie
8.1. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu
8.2. Elementy ogłoszenia
8.3. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
9.1. Uwagi ogólne
9.2. Udostępnianie SIWZ wykonawcom
9.3. Elementy obowiązkowe
9.4. Opis przedmiotu zamówienia
9.5. Pytania dotyczące treści SIWZ
9.6. Zmiana SIWZ
III. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (na wzorze przetargu nieograniczonego)
10. Składanie ofert
10.1. Z czego składa się oferta
10.2. Termin związania ofertą
10.3. Wadium
11. Udział w postępowaniu
11.1. Warunki udziału w postępowaniu
11.2. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich
11.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
11.4. Przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu
11.5. Inne przesłanki wykluczenia
11.6. Wyrządzenie szkody zamawiającemu
11.7. Odstąpienie od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy
zamowienia.
Spis treści
11.8. Konflikt interesów
11.9. Podanie nieprawdziwych informacji
11.10. Wykonawcy z tej samej grupy kapitałowej
11.11. Brak wadium lub brak związania ofertą
11.12. Wzywanie do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów
12. Kryteria oceny ofert
12.1. Cena jako obowiązkowe kryterium oceny ofert
12.2. Pozacenowe kryteria oceny ofert
13. Rażąco niska cena jako podstawa odrzucenia oferty
13.1. Identyfikacja ceny rażąco niskiej
13.2. Cena rażąco niska a cena jednostkowa
13.3. Procedura wyjaśniająca
13.4. Wyjaśnienia a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
13.5. Odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny
13.6. Schemat działania zamawiającego w przypadku rażąco niskiej ceny
14. Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
14.1. Wybór oferty najkorzystniejszej
14.2. Aukcja elektroniczna
14.3. Rozstrzygnięcie
14.4. Unieważnienie postępowania
14.5. Zawarcie umowy
14.6. Uchylanie się od zawarcia umowy
IV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego
15. Ogólna charakterystyka umowy w sprawie zamówienia publicznego
16. Ograniczenie zasady swobody umów
16.1. Wybór kontrahenta
16.2. Forma umowy
16.3. Treść umowy
17. Wpływ wykonawcy na treść umowy w sprawie zamówienia
publicznego
18. Dodatkowe postanowienia umowne
19. Rozkład ryzyka w umowie w sprawie zamówienia publicznego
20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sprawie
zamówienia publicznego
21. Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego
22. Unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego
V. Opcje, zamówienia dodatkowe, uzupełniające, umowa ramowa
23. Opcje w zamówieniach publicznych
24. Zamówienia dodatkowe
25. Zamówienia uzupełniające
26. Zamówienia dodatkowe a zamówienia uzupełniające
27. Umowa ramowa zamowienia.

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie