Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Finanse i podatki w transakcjach B+R

Wszystkie podmioty objęte zakresem nowych przepisów, ale również współpracujący z nimi przedsiębiorcy powinni dokonać dokładnej analizy planowanych projektów związanych z komercjalizacją danej własności intelektualnej, pod kątem efektywności podatkowej przedsięwzięcia, oraz możliwości zastosowania nowych regulacji. Jeśli bowiem spełnione są przesłanki przewidziane w przepisach, komercjalizacja własności intelektualnej (IP) może dać naprawdę wymierne korzyści podatkowe.

Nowe przepisy przewidują przyjęcie preferencji, polegającej na odroczeniu opodatkowania przychodu z tytułu wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci tzw. komercjalizowanej własności intelektualnej, na okres maksymalnie 5 lat. Opodatkowanie IP wniesionego aportem z odroczeniem płatności daje szansę, że inwestycja przed upływem tego czasu zacznie przynosić zyski.

Wydatki na procedurę habilitacyjną mogą stanowić koszt uzyskania przychodu naukowca Wydatki na procedurę habilitacyjną mogą stanowić koszt uzyskania przychodu naukowca

Wydatki na procedurę habilitacyjną mogą stanowić koszt uzyskania przychodu naukowca

Zgodnie z interpretacją indywidualną przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Ministra Finansów w dniu 29 kwietnia 2014 r., znak IPTPB1/415-21/14-4/AG, w której organ podatkowy uznał stanowisko podatnika-naukowca za prawidłowe naukowiec, który prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie w związku z tą działalnością gospodarczą podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, może płacić niższy podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wydatki na procedurę habilitacyjną mogą stanowić koszt uzyskania przychodu naukowca

Twórca może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów Twórca może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów

Twórca może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów

Zasadą jest, że pracownikowi uzyskującemu przychody z tytułu stosunku pracy przysługuje prawo do odliczenia ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów, niezależnie od wymiaru czasu pracy (zgodnie z przepisem art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Twórca może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów

Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki

Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki

Uczelnie publiczne mogą tworzyć spółki prawa handlowego na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Cel spółki powołanej przez uczelnię nie może być jednak zupełnie dowolny – ustawa określa bowiem, w jakim zakresie spółka utworzona przez uczelnię może działać na rynku.

Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki

Kapitał ludzki może być wkładem do spółki Kapitał ludzki może być wkładem do spółki

Kapitał ludzki może być wkładem do spółki

Podczas tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej może jednak pojawić się problem z wyceną tego składnika przedsiębiorstwa. Większego problemu nie ma bowiem z wyceną materialnych składników przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy w obrocie znajdują się aktywa podobne do...

Kapitał ludzki może być wkładem do spółki

Przy wycenie wskazane stosowanie różnych metod szacowania IP Przy wycenie wskazane stosowanie różnych metod szacowania IP

Przy wycenie wskazane stosowanie różnych metod szacowania IP

Wartości niematerialne i prawne są istotnym składnikiem aktywów danej jednostki. Niejednokrotnie decydują one o rentowności prowadzonej przez nią działalności, a tym samym możliwości rozwoju i podejmowania praw badawczo-rozwojowych w nowych kierunkach. Jednocześnie jednak z uwagi na niematerialny...

Przy wycenie wskazane stosowanie różnych metod szacowania IP

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny

Aktualności

Wykorzystanie osocza i elementów krwi w terapiach medycznych

Materiały krwiopochodne mogą zostać sklasyfikowane zarówno jako produkty lecznicze jak i wyroby medyczne. Odpowiedź na pytanie od...

więcej
Projektowanie i komercjalizacja żywności bezglutenowej

Opracowanie nowych receptur czy stworzenie technologii umożliwiającej powstanie innowacyjnych produktów bezglutenowych w warunkach...

więcej
Komercjalizacja nanotechnologii z punktu widzenia bezpieczeństwa

Wątpliwości związane z właściwościami fizykochemicznymi i bezpieczeństwem obecne były od początku prowadzenia prac nad...

więcej