Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Przedmiot komercjalizacji

Wyniki prac badawczych i rozwojowych są uznawane i chronione na podstawie różnych ustaw i mogą stanowić: wynalazki chronione patentami, wzory użytkowe chronione prawami ochronnymi, wzory przemysłowe chronione prawami z rejestracji. Prawo autorskie chroni utwory czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Niekiedy również koncepcje, pomysły, metody oraz know-how mogą przesatwiać rzeczywistą wartość i konieczne staje się podejmowanie działań mających na celu ich ochronę.

Umowa komercjalizacji IP powinna określać sposób wdrożenia rozwiązania, które jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych oraz osobę odpowiedzialną za to wdrożenie.

Umowa komercjalizacji IP powinna w przypadku wyboru przez strony modelu współwłasności rozwiązania (wyników) określać sposób zarządu tymi prawami własności przemysłowej przez strony. Należy pamiętać, iż w braku odmiennych postanowień dotyczących zarządu prawami do rozwiązania zastosowanie będą miały odpowiednio przepisy prawa Autorskiego, PWP oraz kodeksu cywilnego (przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych).

Znak towarowy ułatwieniem w komercjalizacji patentów Znak towarowy ułatwieniem w komercjalizacji patentów

Znak towarowy ułatwieniem w komercjalizacji patentów

Podmioty zgłaszające swoje wynalazki do Urzędu Patentowego celem uzyskania na nie ochrony, twórcy, instytuty badawcze czy przedsiębiorcy, nie przykładają wystarczającej wagi do nadawania swoim innowacyjnym rozwiązaniom nazwy a także do kwestii opatrzenia ich znakiem towarowym lub logo.

Znak towarowy ułatwieniem w komercjalizacji patentów

Warto przeprowadzić badanie patentowe swojego rozwiązania Warto przeprowadzić badanie patentowe swojego rozwiązania

Warto przeprowadzić badanie patentowe swojego rozwiązania

Zazwyczaj po kilku miesiącach od dokonania zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP (UPRP) otrzymujemy od swojego pełnomocnika, rzecznika patentowego, komunikat, że ekspert UPRP przeprowadził badanie patentowe w celu oceny przesłanek zdolności patentowej naszego wynalazku.

Warto przeprowadzić badanie patentowe swojego rozwiązania

Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów

Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów

Prawo wyłączne jakim jest patent przyznaje uprawnionemu monopol (wyłączność) na opatentowane rozwiązanie. Pierwszą aktywnością jednak - zanim Urząd Patentowy RP udzieli ochrony - jest dokonanie zgłoszenia patentowego. Czynność taka wywołuje skutek jakim jest uzyskanie „daty zgłoszenia” – od niej liczy się termin 20 lat wspomnianej wyżej wyłączności.

 

Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów

Prawo autorskie Prawo autorskie

Prawo autorskie

Pracodawca, co do zasady, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Prawo autorskie

Wynalazki Wynalazki

Jakie są uprawnienia wynikające z patentu?

Wynalazki

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie