Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Czy licencja zawsze musi być wypowiadalna? Czy licencja zawsze musi być wypowiadalna?

Czy licencja zawsze musi być wypowiadalna?

Twórca, jako podmiot uprawniony do rozporządzania swoim utworem na wszystkich polach eksploatacji, może zdecydować o samodzielnym korzystaniu ze swojego utworu bądź umożliwić innemu podmiotowi korzystanie z utworu np. na podstawie udzielonej licencji.

Czy licencja zawsze musi być wypowiadalna?

Czy autor udzielający licencji może sam korzystać z utworu? Czy autor udzielający licencji może sam korzystać z utworu?

Czy autor udzielający licencji może sam korzystać z utworu?

Udzielenie licencji na wykorzystanie utworu nie musi oznaczać pozbycia się przez twórcę wszelkich możliwości korzystania z własnej twórczości. Licencjodawca ma bowiem swobodę w kształtowaniu warunków umowy licencyjnej, a co za tym idzie swobodę w wyborze typu licencji. Strony umowy mają do wyboru licencję pełną i ograniczoną, wyłączną i niewyłączną, jak również licencję otwartą.

Czy autor udzielający licencji może sam korzystać z utworu?

Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie zawsze jest wystarczające Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie zawsze jest wystarczające

Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie zawsze jest wystarczające

Zagadnieniami, które często są pomijane w  umowach prawno-autorskich, jest uregulowanie eksploatacji praw zależnych do utworów oraz określenie zasad wykonywania autorskich praw osobistych do utworu. Tymczasem uwzględnienie tych kwestii może okazać się niezbędne do pełnego skorzystania z nabytego utworu, w szczególności jeżeli nabywca zamierza w jakikolwiek sposób dostosowywać dany utwór do swoich potrzeb.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie zawsze jest wystarczające

Patent a uprawnienia posiadacza wyrobu według wynalazku Patent a uprawnienia posiadacza wyrobu według wynalazku

Patent a uprawnienia posiadacza wyrobu według wynalazku

Treścią patentu na wynalazek jest – najogólniej rzecz biorąc – wyłączność korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy, na terytorium określonego państwa, z wynalazku będącego przedmiotem patentu. W związku z powyższym osoba uprawniona może zakazać osobie trzeciej korzystania z opatentowanego wynalazku, jeżeli osoba ta nie uzyska jej stosownej zgody.

Patent a uprawnienia posiadacza wyrobu według wynalazku

Twórca jako pracownik w rozumieniu kodeksu pracy Twórca jako pracownik w rozumieniu kodeksu pracy

Twórca jako pracownik w rozumieniu kodeksu pracy

Zgodnie z ogólną zasadą wszelkie prawa autorskie, zarówno osobiste jak i majątkowe, przysługują twórcy, którym jest osoba, która dzieło stworzyła. Ustawa wprowadza domniemanie, że autorem jest ten, czyje nazwisko uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub którego autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób.

Twórca jako pracownik w rozumieniu kodeksu pracy

Wydatki na procedurę habilitacyjną mogą stanowić koszt uzyskania przychodu naukowca Wydatki na procedurę habilitacyjną mogą stanowić koszt uzyskania przychodu naukowca

Wydatki na procedurę habilitacyjną mogą stanowić koszt uzyskania przychodu naukowca

Zgodnie z interpretacją indywidualną przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Ministra Finansów w dniu 29 kwietnia 2014 r., znak IPTPB1/415-21/14-4/AG, w której organ podatkowy uznał stanowisko podatnika-naukowca za prawidłowe naukowiec, który prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie w związku z tą działalnością gospodarczą podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, może płacić niższy podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wydatki na procedurę habilitacyjną mogą stanowić koszt uzyskania przychodu naukowca

Co wolno bez posiadania licencji na utwór? Co wolno bez posiadania licencji na utwór?

Co wolno bez posiadania licencji na utwór?

Przedmiotem ochrony prawnej jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, czyli utwór (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Ochrona przysługuje co do zasady twórcy i daje mu prawo korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu, czyli np. opłat licencyjnych.

Co wolno bez posiadania licencji na utwór?

Tajność wynalazku przeszkodą w komercjalizacji rozwiązania Tajność wynalazku przeszkodą w komercjalizacji rozwiązania

Tajność wynalazku przeszkodą w komercjalizacji rozwiązania

W ustawie – Prawo własności przemysłowej istnieje jeszcze jedna sytuacja ograniczająca możliwość komercjalizacji wyników prac B + R, o której powinni pamiętać zarówno pracownicy naukowi jednostek naukowych zajmujących się zagadnieniami z zakresu obronności lub bezpieczeństwa państwa, jak również inni pracownicy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe z tego zakresu.

Tajność wynalazku przeszkodą w komercjalizacji rozwiązania

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie