Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Prawo autorskie Prawo autorskie

Prawo autorskie

Pracodawca, co do zasady, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Prawo autorskie

Komercjalizacja prac B+R z udziałem twórców Komercjalizacja prac B+R z udziałem twórców

Komercjalizacja prac B+R z udziałem twórców

Twórcy wyników prac B+R mogą je komercjalizować wraz ze swoją jednostką (uczelnia, jednostka naukowa PAN, instytut badawczy). W szczególności dotyczy to sytuacji, w których twórcy są uprawnionymi lub współuprawnionymi do wyników prac B+R.

Komercjalizacja prac B+R z udziałem twórców

Rejestracja wyników B+R Rejestracja wyników B+R

Rejestracja wyników B+R

Czy koszty poniesione w związku z rejestracją pomysłu/wynalazku mogą być kosztem podatkowym  dla PJB?

Rejestracja wyników B+R

Co może współuprawniony z patentu? Co może współuprawniony z patentu?

Co może współuprawniony z patentu?

W prowadzenie badań naukowych i opracowywanie technologii coraz częściej zaangażowane są całe zespoły osób, które w różnym stopniu wnoszą wkład w finalny efekt prac, którym jest nowe rozwiązanie lub nowa technologia. Wskutek zaangażowania wielu podmiotów w prowadzenie wspólnych prac, może powstać pomiędzy uprawnionymi stosunek wewnętrzny, określany mianem wspólności lub współwłasności prawa. Więź ta może więc istnieć zarówno od chwili powstania wspólnego prawa (od stworzenia dzieła, na które może być udzielony patent), lecz może również powstać później, na skutek takich zdarzeń jak dziedziczenie czy sprzedaż udziału we wspólnym prawie.

Co może współuprawniony z patentu?

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie