Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Interpretacje

ITPB3/423-249/13/PS

Koszty wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, zleceniobiorcom, osobom przyjmującym zamówienie w ramach umowy o dzieło oraz narzutów na te wynagrodzenia jako koszty uzyskania przychodów.

PP3-812-94/2006/BL/203

Stosowanie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w odniesieniu do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja pod

IPPP1/443-1077/09-2/IG

Podstawa opodatkowania i prawo do odliczenia podatku w związku z wniesieniem przez spółkę praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej.

ILPP2/443-1535/09-3/BA

Opodatkowanie VAT dotacji przeznaczonej na realizację Projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

ILPB3/423-188/07-2/HS

Wydatki na opracowanie nowej technologii oraz uzyskanie atestu i certyfikatu jako koszt uzyskania przychodów.

IPPB2/415-190/10-2/MK

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy o dzieło.

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie