Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nabywanie praw

Rozliczenie badań naukowych i rozwojowych takie same na gruncie PoDP Rozliczenie badań naukowych i rozwojowych takie same na gruncie PoDP

Rozliczenie badań naukowych i rozwojowych takie same na gruncie PoDP

Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązuje autonomiczna definicja prac rozwojowych, a rozróżnienie między pojęciami „badania naukowe” i „prace rozwojowe” obecne w ustawie o zasadach finansowania nauki nie ma generalnie wpływu na zasady opodatkowania tym podatkiem.

Rozliczenie badań naukowych i rozwojowych takie same na gruncie PoDP

Nabycie praw do wyników prac B+R od innych podmiotów Nabycie praw do wyników prac B+R od innych podmiotów

Nabycie praw do wyników prac B+R od innych podmiotów

Oprócz wytworzenia we własnym zakresie, PJB może również nabyć prawa do wyników prac B+R od podmiotów zewnętrznych (w celu późniejszej ich komercjalizacji). Należy pamiętać, że w świetle przepisów podatkowych, za podmioty zewnętrzne są uznawani również m.in. naukowcy współpracujący z jednostką na podstawie umowy o dzieło.

Nabycie praw do wyników prac B+R od innych podmiotów

Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych

Odwołując się do koncepcji komercjalizacji sensu largo, należy pamiętać, że odpisy amortyzacyjne odzwierciedlają zużycie pracy rozwojowej w związku z jej komercjalizacją.
Nabyte składniki wartości niematerialnych i prawnych powinny zostać we właściwy sposób zaewidencjonowane. W tym miejscu możemy rozróżnić ewidencję operacyjną oraz ewidencję księgową. Państwowe Jednostki Badawcze mogą prowadzić równolegle obie ewidencje bądź jedynie księgową i uwzględniać w niej pewne elementy ewidencji operacyjnej.

Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych

Ustalenie wartości początkowej składników wartości niematerialnych i prawnych nabytych lub wytworzonych przez PJB Ustalenie wartości początkowej składników wartości niematerialnych i prawnych nabytych lub wytworzonych przez PJB

Ustalenie wartości początkowej składników wartości niematerialnych i prawnych nabytych lub wytworzonych przez PJB

Akt prawnyTematyka kwestii początkowej (w momencie ich pierwszego ujęcia w księgach) wyceny bilansowej wartości niematerialnych i prawnych według ustawy o rachunkowości jest istotna, ponieważ w procesie komercjalizacji kluczowe znaczenie ma ustalenie wartości księgowej aktywów powstałych w wyniku prac rozwojowych, co pozwala na określenie wyniku na komercjalizacji.

Ustalenie wartości początkowej składników wartości niematerialnych i prawnych nabytych lub wytworzonych przez PJB

Trwała utrata wartości dla wartości niematerialnych i prawnych Trwała utrata wartości dla wartości niematerialnych i prawnych

Trwała utrata wartości dla wartości niematerialnych i prawnych

Zarówno dla prac rozwojowych będących w toku (nieukończonych), jak i dla przyjętych do użytkowania wartości niematerialnych, powstałych w wyniku prac rozwojowych, PJB powinna oceniać (na każdą datę bilansową), czy nie wystąpiły przesłanki, które mogły doprowadzić do trwałej utraty wartości danego składnika aktywów.

Trwała utrata wartości dla wartości niematerialnych i prawnych

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie