Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nabywanie praw

Przeniesienie praw dotyczących wyników prac badawczych Przeniesienie praw dotyczących wyników prac badawczych

Prawa do wyników prac badawczych i prawa związane z ich stworzeniem mogą być przenoszone przez: twórców na PJB, a następnie przez PJB na inne podmioty w ramach komercjalizacji jako:
1) prawa autorskie do wyników prac badawczych (wyłącznie majątkowe);
2) prawo do zgłoszenia tych wyników do odpowiedniej instytucji i do uzyskania jednego z rodzajów praw wyłącznych pochodzących z rejestracji (patenty, prawa ochronne, prawa z rejestracji);
3) prawo pierwszeństwa (tzw. uprzedniego pierwszeństwa) zgłoszenia do UPRP wyników prac badawczych będących wynalazkami, wzorami użytkowymi i wzorami przemysłowymi (jako szczególne odrębne prawo, które może być przedmiotem obrotu);

Przeniesienie praw dotyczących wyników prac badawczych

Prace badawczo-rozwojowe z przeznaczeniem na sprzedaż Prace badawczo-rozwojowe z przeznaczeniem na sprzedaż

Prace badawczo-rozwojowe z przeznaczeniem na sprzedaż

Zupełniej inaczej jest wówczas, gdy prace B + R prowadzone są przez jednostkę z intencją odsprzedaży. W takiej sytuacji, poniesione przez jednostkę nakłady będą klasyfikowane raczej jako „produkcja w toku”, zakładając, że kryteria ujęcia tych nakładów jako składnika aktywów są spełnione (np. przewidywane przyszłe korzyści ekonomiczne). Po zakończeniu tych prac, wytworzone przez jednostkę składniki aktywów zostaną zaklasyfikowane jako zapasy

Prace badawczo-rozwojowe z przeznaczeniem na sprzedaż

Nabycie w drodze dotacji rządowej Nabycie w drodze dotacji rządowej

Nabycie w drodze dotacji rządowej

W przypadku nabycia składnika wartości niematerialnych i prawnych w drodze dotacji rządowej (nieodpłatnie lub za symboliczną opłatę), jednostka może zdecydować się na  początkowe ujęcie w wartości godziwej składnika wartości niematerialnych oraz dotacj lub początkowe ujęcie składnika w wartości nominalnej powiększonej o wszystkie koszty bezpośrednio przyporządkowywane przystosowaniu składnika do użytkowania zgodnie z planowanym wykorzystaniem (§ 44 MSR 38).

Nabycie w drodze dotacji rządowej

Nabycie praw autorskich do wyników prac badawczych (przez twórcę oraz PJB) Nabycie praw autorskich do wyników prac badawczych (przez twórcę oraz PJB)

Zgodnie z podstawową zasadą polskiego prawa autorskiego, zarówno majątkowe, jak i osobiste prawa autorskie należą do twórcy utworu (twórca może rozporządzać prawami majątkowymi). Jednocześnie uznaje się, że twórcą może być wyłącznie osoba fizyczna. Utwór może oczywiście powstać w wyniku współdziałania kilku osób, ale mówimy wówczas o współtwórstwie. Należy pamiętać, że zawsze muszą to być osoby fizyczne, gdyż żaden podmiot niebędący osobą fizyczną (np. PJB) nie może być twórcą.

Nabycie praw autorskich do wyników prac badawczych (przez twórcę oraz PJB)

Kwalifikacja podatkowa poszczególnych form pozyskania praw do wyników prac B+R przez PJB Kwalifikacja podatkowa poszczególnych form pozyskania praw do wyników prac B+R przez PJB

Kwalifikacja podatkowa poszczególnych form pozyskania praw do wyników prac B+R przez PJB

Zgodnie z przyjętą koncepcją komercjalizacji sensu largo, zanim PJB przystąpi do komercjalizacji wyników prac B+R, musi najpierw uzyskać prawa do tych wyników, co wiąże się z poniesieniem stosownych kosztów. Ustalenie, o jakie koszty chodzi oraz jak powinny one zostać ujęte w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ma fundamentalne znaczenie przy określeniu wielkości dochodu PJB z komercjalizacji wyników prac B+R.

Kwalifikacja podatkowa poszczególnych form pozyskania praw do wyników prac B+R przez PJB

Zaniechanie inwestycji lub komercjalizacji Zaniechanie inwestycji lub komercjalizacji

Zaniechanie inwestycji lub komercjalizacji

Czy wydatki poniesione w związku z projektem badawczym/rozwojowym, który zostanie zaniechany, mogą  zostać uznane za koszt podatkowy w przypadku zaniechania badań?

Zaniechanie inwestycji lub komercjalizacji

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie