Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Podmiot komercjalizujący

Komercjalizacja wyników prac B + R może prowadzić do zwrotu części dofinansowania Komercjalizacja wyników prac B + R może prowadzić do zwrotu części dofinansowania

Komercjalizacja wyników prac B + R może prowadzić do zwrotu części dofinansowania

Kwestia kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) w ramach różnych projektów dofinansowanych ze środków publicznych jest jednym z zagadnień, które wywołuje najwięcej kontrowersji i wątpliwości. W toku realizacji projektu, a nawet po jego zakończeniu, mogą zajść okoliczności powodujące utratę tego statusu przez początkowo kwalifikowalny podatek VAT. To, że w danym momencie podatek VAT związany z zakupami w ramach projektu jest kwalifikowany, nie oznacza bowiem, że sytuacja ta nie ulegnie w przyszłości zmianie z uwagi na określone działania beneficjenta.

Komercjalizacja wyników prac B + R może prowadzić do zwrotu części dofinansowania

Komercjalizacja pośrednia wyłącznie jako aport do spółki celowej Komercjalizacja pośrednia wyłącznie jako aport do spółki celowej

Komercjalizacja pośrednia wyłącznie jako aport do spółki celowej

Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym wprowadziła istotne zmiany dotyczące możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez uczelnie. Zgodnie z nowymi przepisami uczelnie będą mogły dokonywać komercjalizacji pośredniej przez aport do spółki celowej.

Komercjalizacja pośrednia wyłącznie jako aport do spółki celowej

Utworzenie spółki przez PAN – czyją zgodę uzyskać? Utworzenie spółki przez PAN – czyją zgodę uzyskać?

Utworzenie spółki przez PAN – czyją zgodę uzyskać?

Z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619 ze zm.), dalej: ustawa o PAN, wynika, że Polska Akademia Nauk oraz jej instytuty mogą, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, tworzyć spółki, obejmować lub nabywać i posiadać udziały oraz akcje spółek handlowych.

Utworzenie spółki przez PAN – czyją zgodę uzyskać?

Związki uczelni – niewykorzystany potencjał? Związki uczelni – niewykorzystany potencjał?

Związki uczelni – niewykorzystany potencjał?

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym przewidują niewykorzystaną do tej pory możliwość łączenia się uczelni publicznych oraz uczelni niepublicznych w związki.

Związki uczelni – niewykorzystany potencjał?

Status PJB jako podatników VAT Status PJB jako podatników VAT

Status PJB jako podatników VAT

W praktyce, z perspektywy definicji działalności gospodarczej zawartej w ustawie o VAT oraz natury czynności wykonywanych przez PJB, większość PJB prowadzi „działalność mieszaną” ...

Status PJB jako podatników VAT

Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych

Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych

Postanowienia umów lub statutów uczelnianych spółek celowych, działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, zazwyczaj nie zawierają odrębnych, niż wynikające z obowiązujących przepisów, postanowień odnośnie roku obrotowego spółki.

Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie