Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Nabycie w drodze dotacji rządowej Nabycie w drodze dotacji rządowej

Nabycie w drodze dotacji rządowej

W przypadku nabycia składnika wartości niematerialnych i prawnych w drodze dotacji rządowej (nieodpłatnie lub za symboliczną opłatę), jednostka może zdecydować się na  początkowe ujęcie w wartości godziwej składnika wartości niematerialnych oraz dotacj lub początkowe ujęcie składnika w wartości nominalnej powiększonej o wszystkie koszty bezpośrednio przyporządkowywane przystosowaniu składnika do użytkowania zgodnie z planowanym wykorzystaniem (§ 44 MSR 38).

Nabycie w drodze dotacji rządowej

Nabycie praw autorskich do wyników prac badawczych (przez twórcę oraz PJB) Nabycie praw autorskich do wyników prac badawczych (przez twórcę oraz PJB)

Zgodnie z podstawową zasadą polskiego prawa autorskiego, zarówno majątkowe, jak i osobiste prawa autorskie należą do twórcy utworu (twórca może rozporządzać prawami majątkowymi). Jednocześnie uznaje się, że twórcą może być wyłącznie osoba fizyczna. Utwór może oczywiście powstać w wyniku współdziałania kilku osób, ale mówimy wówczas o współtwórstwie. Należy pamiętać, że zawsze muszą to być osoby fizyczne, gdyż żaden podmiot niebędący osobą fizyczną (np. PJB) nie może być twórcą.

Nabycie praw autorskich do wyników prac badawczych (przez twórcę oraz PJB)

Kwalifikacja podatkowa poszczególnych form pozyskania praw do wyników prac B+R przez PJB Kwalifikacja podatkowa poszczególnych form pozyskania praw do wyników prac B+R przez PJB

Kwalifikacja podatkowa poszczególnych form pozyskania praw do wyników prac B+R przez PJB

Zgodnie z przyjętą koncepcją komercjalizacji sensu largo, zanim PJB przystąpi do komercjalizacji wyników prac B+R, musi najpierw uzyskać prawa do tych wyników, co wiąże się z poniesieniem stosownych kosztów. Ustalenie, o jakie koszty chodzi oraz jak powinny one zostać ujęte w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ma fundamentalne znaczenie przy określeniu wielkości dochodu PJB z komercjalizacji wyników prac B+R.

Kwalifikacja podatkowa poszczególnych form pozyskania praw do wyników prac B+R przez PJB

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie