Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Rozliczenie badań naukowych i rozwojowych takie same na gruncie PoDP Rozliczenie badań naukowych i rozwojowych takie same na gruncie PoDP

Rozliczenie badań naukowych i rozwojowych takie same na gruncie PoDP

Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązuje autonomiczna definicja prac rozwojowych, a rozróżnienie między pojęciami „badania naukowe” i „prace rozwojowe” obecne w ustawie o zasadach finansowania nauki nie ma generalnie wpływu na zasady opodatkowania tym podatkiem.

Rozliczenie badań naukowych i rozwojowych takie same na gruncie PoDP

Nabycie praw do wyników prac B+R od innych podmiotów Nabycie praw do wyników prac B+R od innych podmiotów

Nabycie praw do wyników prac B+R od innych podmiotów

Oprócz wytworzenia we własnym zakresie, PJB może również nabyć prawa do wyników prac B+R od podmiotów zewnętrznych (w celu późniejszej ich komercjalizacji). Należy pamiętać, że w świetle przepisów podatkowych, za podmioty zewnętrzne są uznawani również m.in. naukowcy współpracujący z jednostką na podstawie umowy o dzieło.

Nabycie praw do wyników prac B+R od innych podmiotów

Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej

Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej

Wkład niepieniężny może zostać wniesiony do spółki przez PJB (będącej wspólnikiem lub akcjonariuszem) jako forma pokrycia kapitału zakładowego. W zamian PJB otrzymuje udziały w spółce z o.o. lub akcje w spółce akcyjnej. Wkładem niepieniężnym mogą być prawa do rzeczy (ruchomości bądź nieruchomości) oraz inne prawa majątkowe (w tym prawa autorskie, patenty, inne prawa własności intelektualnej, oraz know-how).

Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej

Zagadnienia podatkowe związane z pośrednią komercjalizacją wyników prac B+R Zagadnienia podatkowe związane z pośrednią komercjalizacją wyników prac B+R

Z perspektywy podatkowej wniesienie wkładu, którego przedmiotem będzie wyłącznie prawo, powinno być kwalifikowane jako forma wkładu niepieniężnego. Teoretycznie, w ramach szerzej zakrojonych procesów restrukturyzacyjnych, możliwe jest również wystąpienie sytuacji, w której do odrębnej spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej) (Z perspektywy podatkowej nie ma różnicy pomiędzy wniesieniem aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wniesieniem aportu do spółki akcyjnej (Tj. przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) wydzielana jest część PJB (np. jeden z działów).

Zagadnienia podatkowe związane z pośrednią komercjalizacją wyników prac B+R

Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki osobowej Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki osobowej

Choć spółki osobowe nie mają osobowości prawnej, mogą nabywać prawa majątkowe. Mienie wniesione do spółki jako wkład lub nabyte w trakcie funkcjonowania spółki stanowi jej majątek, odrębny od majątku wspólników (art. 28 kodeksu spółek handlowych). Przedmiotem wkładu do spółki osobowej może być zatem prawo własności intelektualnej (prawa lub licencje udzielone spółce).

Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki osobowej

Wniesienie prac B+R aportem i pozostawienie kontroli po stronie PJB Wniesienie prac B+R aportem i pozostawienie kontroli po stronie PJB

Wniesienie prac B+R aportem i pozostawienie kontroli po stronie PJB

Pozostawienie kontroli po stronie PJB oznacza sytuację, w której PJB ma możliwość zarządzania i wykorzystywania praw do prac rozwojowych – zmieniona zostaje jedynie forma prawna. Poprzez sprawowanie kontroli, zgodnie z ustawą o rachunkowości, rozumie się zdolność jednostki do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności (art. 3 ust.1 pkt 34 ustawy o rachunkowości).

Wniesienie prac B+R aportem i pozostawienie kontroli po stronie PJB

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny

Aktualności

Mniej wniosków o uzyskanie patentu w 2017 r.

Polska na 15. miejscu na świecie pod względem liczby przyznanych patentów. W ubiegłym roku było ich ponad 3 tys.

więcej
Terapie niestandardowe w praktyce

Uczelniane ośrodki naukowe, a nie wielkie koncerny, są najczęściej autorami nowatorskich technologii, leków sierocych czy...

więcej
Zarządzanie bazą technologii przygotowanych do komercjalizacji w jednostkach naukowych

Państwowe jednostki badawcze coraz częściej prezentują wyniki swoich prac w formie zwartego katalogu technologii, często...

więcej