Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Transfer bezpośredni komercjalizacji

Transfer technologii to proces przekazywania wyników prac badawczo-rozwojowych w postaci własności intelektualnej lub myśłi technologicznej bezpośrednio do zastosowania na rynku przemysłowym lub w gospodarce.

Komercjalizacja bezpośrednia dotyczy sprzedaży wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawania do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy.

Transfer technologii poprzez sprzedaż lub licencję wiążę się z przygotowaniem umowy, która będzie określac aspekty przeniesienia praw z tytułu przysługującej własności intelektualnej lub know-how.

Współpraca jednostek naukowych z podmiotami przyczynia się w ten sposób do transferu technologii do gospodarki w celu osiągnięcia praktycznego jej zastosowania na rynku.

Budowanie efektywnych strategii wdrożeniowych Budowanie efektywnych strategii wdrożeniowych

Budowanie efektywnych strategii wdrożeniowych

Punktem wyjścia w przygotowywaniu strategii wdrożeniowej jest zebranie wszystkich możliwych dylematów (najlepiej w formie alternatywnych rozwiązań), które mogą pojawić się podczas wdrażania naszej technologii.

Budowanie efektywnych strategii wdrożeniowych

Rola CTT w procesie komercjalizacji Rola CTT w procesie komercjalizacji

Rola CTT w procesie komercjalizacji

Największa część „proaktywnej pracy” w procesie komercjalizacji powinna spoczywać w kompetencji CTT jako podmiotu, który realizuje strategię komercjalizacji własności intelektualnej danej jednostki m.in. poprzez organizację systematycznych spotkań z twórcami na wydziałach, na których zgodnie z opracowaną strategią oczekuje się wypracowania wyników badawczych.

Rola CTT w procesie komercjalizacji

Koszty badań przemysłowych pozwolą zmniejszyć wysokość podatku Koszty badań przemysłowych pozwolą zmniejszyć wysokość podatku

Koszty badań przemysłowych pozwolą zmniejszyć wysokość podatku

Organy podatkowe nie posługują się zatem definicjami przyjętymi przez ustawodawcę w ustawie o zasadach finansowania nauki, lecz stoją na stanowisku, że zarówno prace badawcze, jak i prace rozwojowe powinny być traktowane jako rodzaj inwestycji, której efektem w zamiarze podatnika jest wytworzenie dobra, mogącego przyczynić się do powiększenia jego majątku.

Koszty badań przemysłowych pozwolą zmniejszyć wysokość podatku

Udzielenie bezpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną Udzielenie bezpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną

Udzielenie bezpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną

Udzielenie licencji na korzystanie ze znaku towarowego jest zazwyczaj prostą czynnością – wystarczy podpisanie umowy przez jej obie strony (licencjodawcę i licencjobiorcę). Jednak w przypadku udzielenia licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną należy uwzględnić dodatkowe wymagania wynikające ze szczegółowych przepisów regulujących kwestie rozporządzania mieniem uczelni publicznej

Udzielenie bezpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną

Umowy odpłatnego przenoszenia (sprzedaży) praw własności intelektualnej Umowy odpłatnego przenoszenia (sprzedaży) praw własności intelektualnej

Umowy odpłatnego przenoszenia (sprzedaży) praw własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej mogą być, w większości przypadków, przedmiotem swobodnego obrotu. Pod wieloma względami prawa własności intelektualnej przypominają więc dobra materialne i tak samo jak one mogą być przedmiotem sprzedaży, darowizny, zamiany oraz innych czynności prawnych.

Umowy odpłatnego przenoszenia (sprzedaży) praw własności intelektualnej

Ujęcie księgowe sprzedaży wyników prac B+R Ujęcie księgowe sprzedaży wyników prac B+R

Ujęcie księgowe sprzedaży wyników prac B+R

Komercjalizacja poprzez sprzedaż technologii jest najprostszą, najszybszą i najmniej ryzykowną, z punktu widzenia PJB, metodą komercjalizacji osiągnięć naukowych. Analizując rachunkową stronę tego modelu komercjalizacji, istotne jest właściwe rozpoznanie przychodu ze sprzedaży.

Ujęcie księgowe sprzedaży wyników prac B+R

Udzielenie licencji praw naukowych Udzielenie licencji praw naukowych

Udzielenie licencji praw naukowych

Prawo do korzystania z wyników prac badawczych nie musi wynikać z definitywnego przeniesienia praw do wytworu na inny podmiot. Prawo takie może również wynikać z licencji (umowy licencyjnej), czyli upoważnienia do korzystania z przedmiotu tego prawa (wyników) w określonym zakresie (w tym także przez określony czas).

Udzielenie licencji praw naukowych

Odpłatność licencji Odpłatność licencji

Umowa licencyjna jest najczęściej umową odpłatną, tzn. licencjodawcy należy się wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu jego praw. Co do zasady, strony takich umów mogą dowolnie kształtować warunki finansowe. W szczególności, mogą ustalić, że wynagrodzenie (opłata licencyjna) będzie płatne jednorazowo za cały okres licencji lub licencjobiorca będzie dokonywał opłat okresowych, ustalonych przez strony. Opłatę jednorazową można także podzielić na raty płatne w umówionych terminach.

Odpłatność licencji

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie