Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Interpretacje

ITPP2/443-399/13/KT

Prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez Uniwersytet, w związku z zakupami dokonywanymi na potrzeby realizacji badań, w ramach projektu, zgodnie z art. 86 u.p.t.u.

IBPP3/443-1223/13/JP

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 u.p.t.u. w związku z wydatkami mieszanymi związanymi ze "strefą administracyjną" uczelni.

IPPP2/443-821/13-4/BH

Odliczenie podatku od towarów i usług od zakupów służących realizacji projektu SiCMAT realizowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Koszt kwalifikowany projektu.

IPTPP1/443-766/13-5/MH

Prawo uniwersytetu do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach umowy konsorcjum, którego celem jest wytworzenie nowych materiałów i rozwiązań technologicznych do produkcji elektroniki el

ILPP2/443-144/13-2/TW

Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przez Uczelnię programu związanego z pozyskaniem dofinansowania na projekt badawczy.

IPTPP2/443-797/13-2/JN

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług przez Uczelnię w związku z zakupem towarów i usług dokonywanych w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

ITPP2/443-421/13/AW

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego opracowania innowacyjnego preparatu.

IPPB4/415-251/13-2/MP

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy.

PP3-812-94/2006/BL/203

Stosowanie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w odniesieniu do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja pod

IPPP1-443-1250/09-2/PR

Określenie podstawy opodatkowania wkładu niepieniężnego wnoszonego przez miasto w postaci nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę.

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny